Tarih

tesad Durkheim biyografi yazısı

Emile Durkheim’in Hayatı ve Eserlerine Kısa Bir Bakış

Giriş Ünlü sosyologlardan biri olan Durkheim’in sosyolojiye önemli katkıları olmuştur. Her ne kadar “sosyoloji” sözcüğünü ilk kullanan August Comte olsa da, Durkheim bu sözcüğün içerisini tamamlayan kişi olmuştur. O, Fransız ekolünün öncülülerindendir ve yapısal-işlevselci bir bakış açısına sahiptir, olayları bu bakış açısına göre yorumlamaktadır. Makro sosyolojik etkide araştırmalar yapmıştır, tabi …

Devamı
cemal kafadar kim var imiş kitap analizi

Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken / Kitap Analizi

Öz Bu yazıda Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, Princeton, Harvard, Boğaziçi, Koç gibi üniversitelerde görev almış akademisyen-yazar Cemal Kafadar hocaya ait ‘Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken’ başlıklı eserin incelemesi yapılacaktır. İncelemenin okuyucularına dört makaleden oluşan kitapla ilgili kısaca bilgi verme gayesi güden bu çalışma giriş ve sonuç bölümleri …

Devamı
tesad max weber analizi

Weberyan Anlayışa Göre Sosyal Sınıf Teorisinin Tarihsel Analizi

Öz Çalışmamızın giriş bölümünde Max Weber’in hayatı ele alınmakla birlikte konumuz açısından önem arz eden eserleri ele alınacaktır. Weber’in tarihsel nedensellik ve sosyolojik nedensellikleri incelenecek ve Weber’in tabakalaşmaya bakış açısında uyguladığı olasılığa dayalı çok boyutlu nedensellik yöntemi ve öznel faktörlere verdiği önem üzerinde durulacaktır. Weber’in sosyolojisinde eşitsizlik ve tabakalaşma olasılığa …

Devamı
tesad yazı göktürk tarih

Göktürkler Devletinde Gerileyiş ve Çöküş Evreleri Bölüm 2

İsmail A. Karaarslan[1] Giriş Göktürk devleti incelemesi iki ana makalede ele alındı. Göktürk devleti genel bakımdan değerlendirildiğinde tarihte kurulmuş olan diğer Türk devletlerinden biraz farklıdır. Bunun temel sonuçları pek tabi mevcuttur. Hülasa, Göktürklerin ilk makalesinde ortaya çıkış efsanesi, devletin kuruluşu, en parlak dönemi hakkında genel analiz yazısı şeklinde sistematik çıkarımlar …

Devamı