Türk Kültüründe Nevruz

Türk Kültüründe Nevruz

Yazan: Berk ÇETİN

Giriş

Bilindiği üzere Nevruz Bayramı nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelen ve büyük bir coğrafyaya yayılmış olan Çin kaynaklarında da geçen bir Türk Bayramıdır. Bu yazıda da bahse alınan konu Nevruz adının anlamı,Gök Türk dönemine ait olan Ergenekon destanından başlayıp Nevruzun Türk Dünyasında ki kutlanış şekli ve İslamiyete geçen Türklerin Nevruz Bayramını bırakmayıp İslamiyet ile harmanlayarak bu geleneğini devam ettirmesini ve Türk’ün ilk bayramı olan Nevruzu inceleyeceğiz.

Ergenekon Destanı

Türk illerinde Türk oku ötmeyen, Türk kolu yetmeyen, Türk’e boyun eğmeyen bir yer yoktu. Bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. Yabancı kavimler birleştiler, Türkler’in üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Türkler çadırlarını, sürülerini bir araya topladılar; çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşma da başladı. On gün savaştılar. Sonuçta Türkler üstün geldi. Bu yenilgileri üzerine düşman kavimlerin hanları, beğleri av yerinde toplanıp konuştular. Dediler ki: “Türkler’e hile yapmazsak halimiz yaman olur !” Tan ağarında, baskına uğramış gibi, ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. Türkler, ”Bunların gücü tükendi, kaçıyorlar” deyip artlarına düştüler. Düşman, Türkler’i görünce birden döndü. Vuruşma başladı. Türkler yenildi. Düşman, Türkler’i öldüre öldüre çadırlarına geldi. Çadırlarını, mallarını öyle bir yağmaladılar ki tek kara kıl çadır bile kalmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler, küçükleri tutsak ettiler.

O çağda Türkler’in başında İl Kagan vardı. İl Kagan’ın da birçok oğlu vardı. Ancak, bu savaşta biri dışında tüm çocukları öldü. Kayı (Kayan) adlı bu oğlunu o yıl evlendirmişti. İl Kagan’ın bir de Tokuz Oguz (Dokuz Oğuz) adlı bir yeğeni vardı; o da sağ kalmıştı. Kayı ile Tokuz Oguz tutsak olmuşlardı. On gün sonra ikisi de karılarını aldılar, atlarına atlayarak kaçtılar. Türk yurduna döndüler. Burada düşmandan kaçıp gelen develer, atlar, öküzler, koyunlar buldular. Oturup düşündüler: “Dörtbir yan düşman dolu. Dağların içinde kişi yolu düşmez bir yer izleyip yurt tutalım, oturalım.” Sürülerini alıp dağa doğru göç ettiler. Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar. Bu tek yol da öylesine sarp bir yoldu ki deve olsun, at olsun güçlükle yürürdü; ayağını yanlış yere bassa, yuvarlanıp paramparça olurdu.

Türkler’in vardıkları ülkede akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, yemişler, avlar vardı. Böyle bir yeri görünce, ulu Tanrı’ya şükrettiler. Kışın hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler. Derisini giydiler. Bu ülkeye “ERGENEKON” dediler.

Zaman geçti, çağlar aktı; Kayı ile Tokuz Oguz’un birçok çocukları oldu. Kayı’nın çok çocuğu oldu, Tokuz Oguz’un daha az oldu. Kayı’dan olma çocuklara Kayat dediler. Tokuz’dan olma çocukların bir bölümüne Tokuzlar dediler, bir bölümüne de Türülken. Yıllar yılı bu iki yiğidin çocukları Ergenekon’da kaldılar; çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Aradan dört yüz yıl geçti.

Dört yüz yıl sonra kendileri ve süreleri o denli çoğaldı ki Ergenekon’a sığamaz oldular. Çare bulmak için kurultay topladılar. Dediler ki: “Atalarımızdan işittik; Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasını araştırıp yol bulalım. Göçüp Ergenekon’dan çıkalım. Ergenekon dışında kim bize dost olursa biz de onunla dost olalım, kim bize düşman olursa biz de onunla düşman olalım.”

Türkler, kurultayın bu kararı üzerine, Ergenekon’dan çıkmak için yol aradılar; bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: “Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritsek, belki dağ bize geçit verir.”

Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklediler. Tanrı’nın yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak denli yol oldu.

Sonra gök yeleli bir Bozkurt çıktı ortaya; nereden geldiği bilinmeyen. Bozkurt geldi, Türk’ün önünde dikildi, durdu. Herkes anladı ki yolu o gösterecek. Bozkurt yürüdü; ardından da Türk milleti. Ve Türkler, Bozkurt’un önderliğinde, o kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününde Ergenekon’dan çıktılar.

Türkler o günü, o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün, Türkler’in bayramı oldu. Her yıl o gün büyük törenler yapılır. Bir parça demir ateşte kızdırılır. Bu demiri önce Türk kağanı kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Sonra öteki Türk beyleri de aynı işi yaparak bayramı kutlarlar.

Ergenekon’dan çıktıklarında Türkler’in kaganı, Kayı Han soyundan gelen Börteçine (Bozkurt) idi. Börteçine bütün illere elçiler gönderdi; Türkler’in Ergenekon’dan çıktıklarını bildirdi. Ta ki, eskisi gibi, bütün iller Türkler’in buyruğu altına gire. Bunu kimi iyi karşıladı, Börteçine’yi kagan bildi; kimi iyi karşılamadı, karşı çıktı. Karşı çıkanlarla savaşıldı ve Türkler hepsini yendiler. Türk Devleti’ni dört bir yana egemen kıldılar.

Türk Beyleri, Ergenekon’dan Çıkış Gününü Kızgın Demir Döverek kutluyorlar.[1]

Nevruz

Nevruz kelimesi aslında Farsça bir kelimedir. Karşılığı ise ‘Yenigün’dür. Nevruz, bilinen en eski devirlerden beri Türklerin bayramıdır.Türk’ün ilk bayramıdır. Nevruz; Orta Asya‟da yaşayan Uygur, Türkmen, Özbek, Azeri, Kazak, Kırgız gibi Türk toplulukları ile Anadolu ve Balkan Türklerinin yılbaşı olarak kabul ettikleri gündür. Nevruz-Yeni yıl bayramı Türk topluluklarında Nevruz, Noruz, Navrız,Newroz, Naurus, Ergenekon ve Bozkurt gibi adlarla anılmaktadır. Her sene 21 Mart’ta baharın gelişi ve Türklerin Ergenekon’dan çıkışı kutlanır.

Yenisey-Orhun çevresinden, Altaylara, oradan da Hun Türklerinin Avrupa’ya yürümesiyle Macaristan’a ve Balkanlar’a ulaşmış, 800’lü yıllardan itibaren Hazar’ın güneyinden Anadolu’ya ve Mezopotamya denilen bölgeye taşınarak daha geniş bir coğrafyaya yerleşmiştir.[2]

Takvimin olmadığı zamanlar da insanlar günlerini, aylarını, mevsimlerini uğraş konularına göre düzenlemiştir.Bunlar ekin ekme, hasat, bahar’ın gelmesi vb. unsurlardır, insanlar bu unsurlardan yararlanarak kendilerine takvimler oluşturmuş idi.Her budunun hars’ın da kendine özgü bir yeni yıl kutlaması vardır.Bu kutlamalar genellikle o kavimin ekonomik, sosyolojik, iktisadi ve coğrafya yapısına göre şekil buluyordu.

Nevruz; uygulamaların da bazı farklılıklar olmakla birlikte, Orta Asya Türk Toplulukları, İran, Anadolu ve Balkanlarda aynı tarihler arasında her toplumca kendine özgü bir nedene dayandırılarak kutlanan geleneksel bir bayram niteliği kazanmıştır.[3]

İslamiyet öncesine dayanan Nevruzu İslamiyeti kabul ettikten sonra Türkler bir çok adet ve inanışlar içeren Nevruz bayramını bırakmayıp İslamiyet’in içine de sokmuşlardır. Nevruz geçmişten günümüze kadar gelen bir bayramdır. Bugünde yiyecekler toplanır, ateşler yakılır, topluca yemekler yenilir, demir dövülür, mesire alanlarına gidilir;eğlenceler düzenlenir, doğanın uyanışı coşkuyla kutlanır.

Yüksek eğlence ve coşkuyla kutlanan Nevruz Osmanlıda da aynı şekilde coşkuyla kutlanmıştır.Osmanlıda Nevruz hazırlıkları şu şekilde ilerlemekteydi. Müneccimbaşı Nevruz günü, hazırladığı yeni yıl takvimini padişaha sunar, karşılığında Nevruziye adı verilen bahşişler alırmış. Padişaha, sadrazama ve diğer devlet büyüklerine sunulan ve Nevruz Pişkeşi adı verilen bu takvim uğurlu günleri ve eşref saatlerini gösterirmiş. Hekimbaşılar da her yıl Nevruzda anber, afyon hulasası ve sair kokulu bitkilerden yaptıkları kırmızı renkli macunu, porselen kaplar içerisinde Nevruz gecesi padişaha, şehzadeye, sultanlara sunarlar ve karşılığında hediyeler alırlarmış. Nevruziye sunan hekimbaşılara, padişah huzurunda kürk giydirilmesi saray adetlerindenmiş.[4] Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı adlarla bilinen ve kutlanan Nevruz nesilden nesile aktarılan gelenekte yaşanmaktadır. Türkmenler Nevruzu eski Martın Dokuzu ve Sultan Nevruz olarak adlandırmaktadırlar. Tahtacı Türkmenlerinde Nevruz 22-23 Mart günlerinde kutlanır. Ölülerin yedirilip, içirildiği gün olarak kabul edilir. Burada eski Türk inanç sistemi olan atalar kültü kendini göstermektedir. Mezar ziyaretleri yapılır, kabir öpülür, eğlenceler gün boyu sürmektedir.

Yörükler arasında kışın bitişi ve baharın başlangıcı kabul edilir. Gaziantep ve çevresinde Sultan Nevruz adıyla kutlanır. Kars’ta kapı dinleme, baca-baca adetleriyle, Tunceli’de baca dizme ve taş dizme adetleriyle kutlanır.

Bolu ve çevresinde, Nevruzun başlıca özelliklerinden birisi de yakılan ateş ve bu ateşin üzerinden atlamaktır. Bu suretle, vücudun ağrıdan sızıdan kurtulacağına, her çeşit kötü etkilerden korunacağına inanılır. Alevlerin dumanlı çıkmasının bereketli yağmurları sağlayacağına inanıldığından, ateşe ara sıra su serpilir.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de Nevruz şenlikleri Mart Dokuzu adıyla anılır. Mesire yerlerine gidilir. Eğlenceler tertiplenir, eski hasırlar yakılarak üzerinden atlanır.İzmir ve Uşak’ta Mart Dokuzu ve Sultan Nevruz Bayramı adıyla kutlamalar yapılır.Uşak’ta “ yıl yenilendi” tabiri kullanılır.

Nevruz, Anadolu dışındaki Türk dünyasında; Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Özbekistan’da, Azerbaycan’da, Doğu ve Batı Türkistan’da, Kırım’da, Yakutlar’da,Balkan Türklerinde, Yugoslavya Türklerinde ve Kıbrıs Türklerinde kutlanıldığı görülür.

Azerbaycan’da Nevruza evler, bahçeler temizlenerek hazırlanılır. Elbiseler, kilimler yıkanır. Ağaç dipleri bellenir. Çocuklara, evlere, hayvanlara üzerlik yakılarak tütsüler yapılır. Nevruz sofrası hazırlanır. Nevruz günü sofraya çeşitli şekerler, ceviz içi, armut kurusu konur. Nevruzda kederli ve üzgün oturulmaz, küfür ve beddua edilmez.Yeni elbiseler giyilir. Mezarlıklar ziyaret edilir. Eşe dosta tatlı dağıtılır, küsler barıştırılır. Kazaklar “Yeni yıl temiz bir eve girerse, o ev hastalıklardan, her türlü beladan kurtulur.” inancıyla evleri baştan aşağı temizleyerek Nevruza hazırlanırlar. Her evin sofrasında ak olan süt ve sütten yapılan yiyecekler, yeşillikler ve kırmızı et bulunur. Kuru peynir, buğday, pirinç, darı gibi yedi çeşit yiyecekten çorba hazırlanır.Yıl boyu tokluk olması inancıyla bu çorbadan bol bol içerler. Aile büyükleri güzel sözler söyler, küsleri barıştırırlar. Nevruz günü kar veya yağmur yağarsa, gelen yılın iyi olacağına inanılır.

Özbekistan’da Özbekler, Nevruz sofrasına “S” ile başlayan yedi adet yemek ve yedi tür baharat koyarlar. Ayrıca, sofraya büyük bir ekmek, etrafına boyalı yumurtalar ve yeşil yapraklar konur. Bir hafta boyunca kutlanan Nevruz günlerinde çeşitli gösteriler yapılır, oyunlar oynanır.

Doğu Türkistan’da günümüz Uygurları, Nevruzun başlamasıyla, yeni yılın şerefine sevinç duygusunu ifade eden şiirler, şarkılar (Nevruznameler) yazıp, hazırlarlar. Nevruz günü bayramlık elbiselerini giyerek kutsal ibadet yerlerine, kırlara, nehir kenarlarına, işlek alışveriş merkezlerine toplanırlar. Milli oyunlar oynarlar, ozanlar türkü ve şiir atışırlar. Şarkıcılar şarkılar söyler, dansçılar dans ederler. Nevruz törenlerine okul çocukları da, çiçeklerle bezenmiş tahtalara yazdıkları Nevruznameleri ezgilerle okuyarak katılırlar. Törenler tamamlanınca büyük kazanlarda hazırlanmış Nevruz aşı topluca yenir.[5]

Tarih boyunca Nevruz Türk toplumunda baharın gelişi ve tabiatın canlanmasını coşkuyla kutlandığı bir bahar şenliği ve bayram olmuştur. Bu bayram ve şenlik çok eskiye dayanmasına rağmen halada günümüzde eski tarihlerde de olduğu gibi coşkuyla kutlanmaktadır.

Anadolu’da yaşayan Türk toplumu, çağlar boyunca çeşitli harslar ile iç içe yaşamıştır.Anadolu’da yaşayan Türk toplumunun harsında çeşitli gelenekler ve inanç sistemlerinden izler vardır.Türk toplumu Orta Asya’dan getirdiği gelenek ve göreneklerini burada ki Uygarlıkların harslarıyla harmanlayarak ‘Anadolu Türk Harsını’ oluşturmuştur.Günümüzde Anadolu’da kutlanan Nevruz törenlerinde, İslamiyet öncesi Türk kültüründe kutlanan bahar şenlikleri ile Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların kutladığı bahar törenlerinin etkisi görülür. Bu törenler İslamiyet ile birleşerek bugünkü şeklini almıştır. Her toplumun dininde, dinler öncesi inançlarına ait inanç ve geleneklerin kalıntıları bulunmaktadır.

Sonuç

Nevruz şenliklerinde atalar , doğa ve ateş unsuru iç içedir.Ateş tarihte Türkler için çok önemli bir unsur oluşturmaktadır. Ateşi kötü ruhları kovmak için ve hastalıklardan arınmak için kullanmışlardır. Günümüzde, Anadolu’daki ocak ve ateşle ilgili inanmalar atasözlerimize kadar girmiştir. Nevruz Türklerin Ergenekon’dan çıkışından günümüze kadar gelen Türk budununun ilk ve vazgeçilmez bayramı olmuştur. Bugün de Nevruz tüm Türk dünyasında etkisini sürdürüp çoşku ve heyecan ile kutlanmaya devam etmektedir.

Dipnotlar

  • biz/efsaneler/ergenokondestani.htm
  • TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI,

Abdullah ŞENGÜL s.1

  • TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ Dr. Erman ARTUN S.2
  • Türk Kültüründe Nevruz, Ayşe BAŞÇETİNÇELİK 3
  • g.e, Başçetinçelik, turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/

Kaynakça

biriz.biz/efsaneler/ergenokondestani.htm, Türk Kültüründe Nevruz ve Anadoluda Nevruz

dergipark.gov.tr/tdded/issue/12696/154501

ARTUN Erman Prof. Dr.  , Türk Halk Kültüründe Nevruz

turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/

BAŞÇETİNÇELİK Ayşe , Türk Kültüründe Nevruz,  ,turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/

Yazar Hakkında: 

Berk Çetin/ TESA Tarih Masası Araştırmacı Yazarı

Karabük Üniversitesi

Tarih Bölümü Öğrencisi

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Eski Türklerde Kültür ve Sosyal Yapı

Eski Türklerde Kültür ve Sosyal Yapı

Yazan: Berk Çetin

Giriş

Gök Tengri inancı bilindiği üzere Türk tarihinin ilk dini inancıdır. Bu yazıda Gök Tengri inancının nasıl bir din olduğu konusunda bilgi verilerek; bahse konu dinin bozkır kültürü ile iç içe oluşunu, Türk’ün giyiminden beslenmesine, hukukundan ticaretine, eğitim, sanatına ve sosyal yapısına varıncaya değin bilgiler sunulacak ve Kam kavramından bahsedilecektir.

Din (Gök Tengri İnancı)

Eski Türklerde din yaşam tarzına empozite edilmiş bir şekildedir. Bu durumun en büyük kanıtlarından bir tanesi ise Göktürk Devleti hükümdarı olan Tapo (Taspar) Kağan’ın Kurultay’a sunduğu din değiştirme fikridir. Hünkar, “Budizm” dinine geçerek Kurultay üyelerine yerleşik hayata geçmeyi teklif etmiştir. Anlaşılacağı üzere göçebe yaşam tarzını bırakmak için din değiştirme çözüm olarak görülmüştür. Bu da Gök Tengri inancının bütünüyle Türklerin Bozkır göçebe yaşam tarzıyla bütünleştiği teziyle savunulabilir. Ayrıca Uygur Devleti bilinen ilk yerleşik hayata geçen Türk Devletidir. Uygur Devletinde Bögü(Bökü) Kağan Gök Tengri inancını terk ederek “Mani” dinini kabul ettikten sonra yerleşik hayata geçmiştir.

   Gök Tengri inancı ile kalıntılar Türk yazıtlarında şu şekilde geçmektedir;

Kül Tigin yazıtlarının doğu cephesi şöyle başlar:

‘Üze kök tengri asra yağız yir qılmdııqda ikin ara kişi oğlı qılınmış’(KT D1 )

(Üstte Kök Tengri, altta Yağız yer yaratıldığında ikisi arasında insan oğlu yaratılmış.)

Uygurların Taryat yazıtaşında da bazı  farklılıklara rağmen, aynı değimler kullanılmış:

‘Üze Kök Tengri yarlıqaduk üçün asra yağız yir iğittük üçün elimin törümin etindim(T.T. Taryat).

(Üstte Kök Tengri buyurduğu için altta Yağız yer beslediği için elimi ve töremi edindim)

“Her iki toplumda göğe mavi yere yağız sıfatlarını verdiğinden, yer ile bakışık Uygurların tanrısı, Tengri denilen göktür; masmavi gök”.[1]

“Bozkır Türk topluluğunun asıl dini Gök Tengri dini idi. Eski çağlarda başka hiçbir kavim ile iştiraki olmayan bu inanç sisteminde Tengri(Tanrı) en yüksek varlık olarak itikatın merkezinde yer almıştır. Yaratıcı tam iktidar sahibi idi. Aynı zamanda ‘semavi’ mahiyete haiz olup, çok kere ‘Gök-Tanrı’ olarak anılıyordu.” [2] Gök Tanrı inancında Tabiatın kuvvetlerine inanıyorlardı. Tabiatta bulunan Irmak, ağaç, orman, vadi, göl vb unsurlar ruh olarak görülmüş ve ayrıca güneş, ay, yıldız, şimşek, yıldırım, gök gürültüsü gibi ruh-tanrılar tasavvur edilmiş. Bu ruhlar ‘Fenalık getiren-İyilik getiren ’olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Gök Tengri inancında en önemli hususlardan bir tanesi de atalara olan saygı idi.

Öyleki, ölen atalarının ruhlarının hala onları bırakmadıklarını ve onların yanında olduklarına inanıp bundan güç alırlar idi.

“Atalarına olan saygılarını eski Türkler yılın ilk ayında hükümdarın(Tanhu) otağında ve ilk  baharda beşinci ayda ve sonbaharda Gök Tengriye, atalara ve tabiat kuvvetlerine at ve koyun kurban ederlerdi”.[3] Bununla birlikte ölenlerle beraber Gök Tanrıya ve atalarının ruhları için yine at ve koyun kurbanlar kesilirdi bu kurbanların da  erkekleri seçilirdi. Bu nedenle kurganlara yapılan kazılarda birçok at iskeleti bulunmuştur. Eski Türklerin ölüye olan saygıları çok yüksekti ve ölen kişinin gömüldüğü yer belli olsun diye kurganlar inşa edilirdi. Ayrıca mezarın üstüne tümsek yapılırdı. Eski Türklerde kurban her zaman hayvan kesilerek yapılmıyordu, ayrıca kanlı ve kansız olarak kurban şekli ikiye ayrılıyordu.

-Kansız Kurban

“Kansız kurbanlar insan, hayvan ve balıklar gibi canlı varlıkların dışında Tanrılara sunulan diğer hediyeleri kapsar. Bu hediyeler insanların sahip oldukları ve üretebildikleri her türlü gıda maddesi nevinden şeylerdir.” [4] Bununla birlikte kansız kurbanda doğaya salınan hayvanlar da kullanılıyordu, bu çerçevede daha çok beyaz at doğaya salınırdı. Doğaya salınan bu hayvanın ne eti yenirdi ne de sütü sağılırdı, ne de yük taşıtılırdı, çünkü o hayvan tanrıya bahşedilmişti.

-Kam(Şaman)Kimdir?

Gök Tanrı inancında peygamber ve ilahi bir kitap olmadığı için kamlar eski Türkler için çok önemli bir aracı rol üstlenirdi. Kamlar insan ile Tanrı ve ataları arasında ki bir köprüydü. Bu yüzdendir ki toplum kamlara karşı çok saygı beslerdi. Kamlar sadece dini konularda değil ayrıca hekimlik tarafları da vardır. İlaçlar hazırlar ve hastaları tedavi ederlerdi.

“Her kam olduğu topluluğun gelenekleri uyarınca bir hayvanı kendine eş tutar. Bu hayvan genellikle kuş, geyik, ayı ve kurttur. Kam bunlardan biriyle özdeşleşmek üzere giyinişiyle, makyajıyla ona öykünür. Kuş ‘donuna’ bürünür, başına ve elbisesinin üzerine kuş telekleri iliştirir. Kafasına geyik boynuzları geçirir, vücudunu ayı postu veya kurt postu ile kaplar. Giysisinin üstü incik boncuk, çaput, ayna, demir, bakır gibi ıvır zıvırla süslenir. Ancak kamın kamlama ayinine başlaması için onun bir de çalgıya ihtiyacı vardır. Bu çalgı genellikle davuldur, bazende tar gibi telli sazlar da olabilir.”[5]

Kam olabilmek için çeşitli yöntemler vardı. Bunlar arasında en olası yöntem, aile büyüklerinin (anne-baba) kam olmasıdır.

Kam olma noktasında kadın veya erkek olmanın hiç bir önemi yoktu. Kadınlar da kamlık yapabiliyordu. Bir diğer yöntem ise doğuştan ruhlardan gelen kamlık yeteneği idi. Deneyimli bir kam tarafından kişi eğitilirdi. Kam, tedavi yöntemlerini ruhlarla nasıl trans haline geçileceğini yanına gelen öğrencisine öğretirdi, daha sonra kam tarafından kişi yeterli donanıma geldiğince kamlık yapmaya başlardı.

-Eski Türklerde Kültür

Kültür bir toplumun kısaca giydiği kıyafet, yaşam tarzı, kendini idare etme yolu, maddi ve manevi değerlerinin hepsini içine alan bir bütündür. Bunun tanımını en güzel şekilde Ziya Gökalp yapmıştır:

“Kültür(hars), bir milletin dini, ahlaki, hukuki, muakalevi, bedi, lisanı, iktisadi, fenni hayatların ahenkli mecmuasıdır.”

a-Giyim –Kuşam

“Kurganlara yapılan arkeolojik kazılarda deri, kumaş, yün ve keçeden mamul giysiler bulunmuştur. İç içe giyilen gömlekler, bir Hun asilzadesine ait kaftan, keçe veya deriden bot çizmeler, yün çoraplar, kulakları kapatan başlıklar(Börk(Devlette ileri gelenlerin börkü daha çok gösterişli ve uzun olurdu)) ele geçmiştir.” [6] Bu tarz giyim kuşam bölgeye ve iklime bağlı şekilde zamanla gelişmiştir. Bozkırın en ideal giyim tarzı ceket ve pantolondur çünkü süvari en çok bu şekilde rahat ederdi. Bugünkü modern giyinmenin ilk tiplemesi olan  Bozkır tarzı giyim Çin, Bizans ve Avrupa’ya Türk usulü askeri ıslahatlar sonrası geçmiş ve dünyaya yayılmıştır.

“Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Avarlar, Hazarlar, Oğuzlar ve Bulgarlara ait vesikalara göre, umumiyetle sakallarını kestiren Türk erkekleri uzun kesilmiş saçlı (Hun traşı) ve bıyıklı idiler. Saygı alameti, attan inmek, börk ve başlıkları çıkarmaktı. Dizin birini yere koymak suretiyle selamlamak adet halinde idi.” [7]

b-Beslenme

Hayvancılığa bağlı bozkır kültüründe hayvani gıdalar ile beslenmek en normal sonuçtur. Hayvanın(At ve koyun)etinden sütünden her şeyinden yararlanılıyordu. Ayrıca yetiştirdiği ve sınır komşularından elde ettiği tahılı da besin maddesi olarak kullanıyorlardı. At sütünden yaptıkları kımız denilen alkollü içeceği içerlerdi. Ayrıca konserve et ve günümüzde yediğimiz pastırmanın da mucidi de Eski Türklerdir. Konserve et ide Çin’e ihraç edilen bazı besinlerden bir tanesidir. Sebze yemeyi pek tercih etmezlerdi daha çok et, süt ,yağ,peynir ve yoğurt yemeyi tercih ederlerdi.

c-Eğitim

Eski Türklerde eğitim hakkında bilinen pek fazla bir şey yoktur ancak geleneksel yöntemlerin uygulandığı tahmin edilmektedir. Savaşcılığın ön planda bulunduğu bu bozkır kültüründe eğitim ailede ve çok küçük yaşta başlıyordu. Bu noktada avlanma ve yaşanan bozkırın saldırıya açık olması gibi unsurlar Eski Türklerin Askeri tecrübelerini geliştirmekteydi. Ayrıca Demircilik ile de uğraşan Türkler usta-çırak ilişkisi ile yetişiyor idi.

ç-Ekonomi-Ticaret

Eski Türklerde ekonomi daha çok hayvancılık, dokumacılık, maden işlemeciliği ve demircilik ile yürüyordu. Tarım ve diğer ekonomik faaliyetler yok denilebilecek kadar azdı. Hayvancılıktan elde ettiği ürünler pek yeterli kalmıyordu ancak Çin tarım, tarımcılık ve tarım ürünleri açısından çok zengindi. Bu yüzdendir ki Çine akınlar düzenlenir ve yüksek miktarda tarım ürünü elde edilip yağmalanırdı. Ayrıca Sonbaharda toplanan Kurultay’da Çine yapılacak olan akınlar konuşulur ve bu akınlar hakkında planlamalar yapılır idi.

“Eski Türk devletleri komşu milletlere umumiyetle başta at olmak üzere canlı hayvan, konserve et, deri, kösele, kürk, hayvani gıdalar satarlar, karşılığında hububat ve giyim eşyası alırlardı”.[8]

d-Hukuk-Yargılama-Cezalandırma

Eski Türklerde hukuk töredir. Kitabelerde ise töre kelimesi 11 farklı yerde de geçmektedir. Diğer kavimlerde olduğu gibi kanunlar ve cezalandırmalar zor uygulanır ve karışık bir biçimde değildir. Cezaların keskin, ağır olması ve kimsenin bu kanunlar karşısında ayrıcalıklı olmaması suçların işlenmesinde caydırıcı bir sebep teşkil ediyordu. Bu yüzdendir ki uygulamalar, halkın erdemli olması ve suç oranının çok düşük olması sonucunu doğuruyordu. Töreye göre bir şahıs insan öldürmeye teşebbüs ederse veya öldürürse, devlete, buduna ve vatana ihanet ederse, isyan başlatırsa, kim birine tecavüz eder, zina yapar vb. suçları işler ise bunun cezası ölümdür yani idamdır. Hırsızlık yapanın mallarına el koyulurdu. Hapis müddeti on günü geçmezdi. Devlet görevlileri töreyi çok iyi bir şekilde bilmeli ve görevlerini en iyi şekilde yapmaları gerekirdi. Devlete, buduna,vatana ihanet edenler ve isyan çıkartanları bizzat hükümdar kendi yargılar idi ve gereken cezayı da  verirdi.’Eski Türklerde yüksek mahkemeye ‘yargu’denilirdi. Buradan da anlaşıldığı üzere Eski Türklerde bir könilik(adliye)müessesenin olduğunu anlıyoruz. [9]

e-Sanat-Edebi Eser

Bozkır kültürünün kendine has bir sanat anlayışı vardır. Eski Türkler genellikle dokuma sanatı, tahta oymacılığı ve maden işçiliği ile oluşan eserler vermiştir. Bunun yanında hayat şartlarıyla alakalı kemer tokası, süs eşyaları, hançer, at koşu takımları, kılıç, hançer kılıfı gibi aletlerin üstüne hayvan motifleri işlemişlerdir.(kaplan, kurt, geyik, vahşi kuşlar, keçi, koyun vb.)

Eski Türklerde yazılı kaynaklar sadece Orhun Kitabeleri ve Yenisey Yazıtlarıdır. Ancak günüme kulaktan kulağa nesilden nesile aktarılan destanlar vardır.

Fakat bu eserlerin yazarları belli değildir. Bunlar kendi içinde devlet dönemlerine göre ayrılmıştır.

 

ALTAY-YAKUT DÖNEMİ

-Yaradılış Destanı

İSKİTLER(Sakalar)DÖNEMİ

-Alp Er Tunga Destanı

-Şu Destanı

HUN  DÖNEMİ

-Oğuz Kağan Destanı

GÖK TÜRK DÖNEMİ

-Bozkurt Destanı

-Ergenekon Destanı

UYGUR DÖNEMİ

-Göç Destanı

-Türeyiş Destanı

 

-SOSYAL YAPI

“Türklerin çeşitli devirlerde, çeşitli bölgelerde bazı bünye değişikliklerine uğradıkları ve bununla ilgili olarak başka başka tabirler kullandıkları şüphesizdir.”[10]

Ama Orhun Yazıtlarına göre Türk soyal yapısı şu şekilde geçmektedir.

Oğuş: Aile

Urug: Aileler birliği

Bod: Boy-kabile

Budun: Boylar birliği-millet

İl: Devlet-İmparatorluk(Budunun Teşkilatlanması ile ortaya çıkar)

-Oğuş(Aile)

Türk toplumunda ilk sosyal yapılanma(birlik)olan oğuş(aile) bütün yapılanmaların merkezi halindeydi. Aileler kan akrabalığına bağlı bir şekilde oluşuyordu. Bu yüzdendir ki Türkler dört bir yana dağılıp göç etmelerine rağmen günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. Eski Türk oğuşu diğer kavimlerinkinden çok farklı bir şekildedir. Ailede ata bireyin(Baba) sözü geçmektedir. Eski Türkçede anne için ‘ög’ baba için ‘kang’ karşılığı kullanılırdı. Tabi ilerleyen zamanlarda bu ata ve ana olarak değişmiştir. Eski Türkler egzogami’nin(Dıştan evlilik) esas olduğu bir topluluktur.

-Urug(Aileler Birliği-Sülale)

“Urug tabirinin sosyal bünyede neyi ifade ettiği sarih değildir. Herhalde ‘aileler birliği’ manasında alınması icap etmektedir.”[11]

-Bod(Boy-Kabile)

Oğuş veya Urugların bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa ‘bod’ denilirdi. Boy içindeki düzeni adaleti sağlamak için her boyun başında bir boy beği bulunuyordu. Boy beğleri de gerektiğinde silahla boyun menfaatlerini korumak ile vazifelidir. Boyların belirli arazileri , askerleri ve hayvan sürüleri varı. Ayrıca Boy beğleri Kurultaya katılmakla da mükkelleftir. Savaş zamanı da her boy beği askerleri ile hükümdarın ordusunu teşfik eder idi. Boy bu yüzdendir ki bir siyasi oluşumdur. Siyasi birliğe dahil olmuş boya ‘ok’ denilirdi. Boy beğleri ise cesareti, adaleti dürüstlüğü ile ön planda olan kişiyi aile ve soyların temsilcilerinin oluşturduğu meclis(toy) seçerdi.

“Müstakil olan veya daha yüksek bir siyasi birliğe katılmış bulunan boylar, yaylaklarda hayvanlarını, göçlerde kendi mülklerini ayırt edebilmek için özel damgalarını kullanırlardı. Boyun bu ‘sosyo-politik’ karakteri, buduna ve özellikle Türk devletine bünyevi yapı verdiği için devletin kuruluşunda, çözülmesi ve yeniden kurulmasında başlıca manivela durumundadır. Bu sebeple çok önemlidir.”[12]

-Budun(Millet-Boylar Birliği)

Boylar birliğine ‘budun’ denilmektedir. Başında halkın çoğunluğuna ve toprakların genişliğine göre şad, ilteber,yabgu gibi ünvanlara sahip olan yöneticiler tarafından idare ediliyordu.Budun bir İle (Devlete) bağlı da olabilirdi bağlı olmaya da bilirdi. Budun boyların sadece sıkı bir beraberlikle oluşturduğu siyasi bir topluluktur.

-İl(Devlet)

“Beylerin ve Bodun başkanlarının teşri ve icrai (yasama ve yürütme)sorumlulukları ülkeye ve bütün topluluğa şamil olmak üzere, hakan’a intikal ediyor: Memleket çapında vergi ve asker toplama, orduyu tanzim, sevk ve idare etme ve yargı hakları hükümdara verilmekte, gerekiyorsa törede, yine bütün memlekette geçerli olmak üzere,yenilikler yapm, yani ilin idari,malı,kültürel işlerini düzenleme yetkisi hükümdar aracılığı ile ’meclislere’ devredilmekte, hükümdarlık ‘karizmatik’ bir mahiyet almaktadır.”[13]

Anlaşıldığı üzere budun halinde bulunan topluluğun devlet teşkilatlanmasının yapılması sonucunda İl (devlet) oluşmaktadır. Kağanın karizmatik özelliklerinde kısaca bahsedecek olursak:

a-Kut

Tanrı kut bağışı ile hükümdara iktidarı bahşediyordu ve hükümdar bahşedilen bu iktidarda buduna nizamı ve adaleti getirmekle hükümlü kılınıyordu.

-Küç(Güç)

Tanrı hükümdara  küçü bahşetmesiyle askeri yeteneklerini artırdığına inanılır. Bu yüzdendir ki savaşta kazanılan her zafer ve başarıyı küç bağışına bağlıyorlardı ve kazanılan başarılar sonucunda hemen Tanrıya kurban kesilirdi.

-Ülüş veya Ülüg

Ülüş veya Ülüg Türkçede paylaştırmak veya üleştirmek anlamına gelmektedir. Tanrının Türk ülkesinde bolluk ve bereketi artırarak devletin ekonomik bir güçe kavuşması ve bununda hükümdarın eşit ve adil bir şekilde dağıtmasına denilirdi.

Sonuç

Eski Türkler anlaşıldığı üzere dinine, töresine, örfüne, adetine bağlı bir milletir. Devrine göre diğer kavimlerden farklı yaşam tarzı ve töresi olan Türkler göçebe ve boylar halinde yaşamalarına rağmen günümüze kadar kendi benliğini korumuş ve yok olmamıştır. Bozkır göçebe yaşam tarzına dayalı yaşayan toplulukların çoğu maalesef ki varlığını günümüze kadar getirememiştir. Bu da Türk budunun bir başarısıdır. Bunun sebebi kana bağlı evlilik geleneği, oksızlık (bağımsızlık) düşkünlüğü başka milletlerin himayesi altına girip dillerini törelerini ve dinlerini kaybedip asimile olmaktansa göç etmeyi tercih etmeleri ve boy halinde parçalanmadan teşkilatlı bir şekilde yaşamalarına bağlanabilir.

 

DİPNOTLAR

[1] Sencer Divitçioğlu Orta Asya Türk İmparatorluğu, Alfa Tarih, 2016

 s.85,86

[2] İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken, 41. Basım, s.295

[3] Ahmet Taşağıl, Kök Tengrinin Çocukları, Bilge Kültür Sanat, 10. Basım, s.84

[4] Selahaddin Bekki, Türk Mitolojisinde Kurban, Ç.Ü Türkoloji, s.3

[5] Divitçioğlu, a.g.e., s.152

[6] Ahmet Taşağıl, Kök Tengrinin Çocukları s.80

[7] İbrahim Kafesoğlu Türk Milli Kültürü, Ötüken, 41. Basım, s.306

[8] İbrahim Kafesoğlu, Asya Hunları, Göktürkler, Uygurlar Çin ile Batı Türk Milli Kültürü s.312

[9] Ahmet Taşağıl Türk Model Devleti Gök Türkler s.34

[10] Kafesoğlu,  Türk Milli Kültürü s.219

[11] Kafesoğlu Türk Milli Kültürü s.221

[12] Kafesoğlu, a.g.e, S.223

[13] Kafesoğlu, a.g.e., S.224

 

KAYNAKÇA

Ahmet Taşağıl Türk Model Devleti Gök Türkler, Bilge Kültür Sanat 2017

Sencer Divitçioğlu Orta Asya Türk İmparatorluğu, Alfa Tarih, 2016

İbrahim Kafesoğlu, Asya Hunları, Göktürkler, Uygurlar Çin ile Batı Türk Milli Kültürü, Ötüken

Kök Tengrinin Çocukları Prof. Dr.Ahmet Taşağıl, Bilge Kültür Sanat, 10. basım

Selahaddin Bekki, Türk Mitolojisinde Kurban, Ç.Ü. Türkoloji

Yazar Hakkında: 

Berk Çetin/ TESA Tarih Masası Araştırmacı Yazarı

Karabük Üniversitesi

Tarih Bölümü Öğrencisi

 

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İmparatorluğun Son Döneminde İstanbul’da Günlük Yaşam

İmparatorluğun Son Döneminde İstanbul’da Günlük Yaşam

 Yazan: Eray Konya


    Giriş

     Fethedildiği 1453 yılından itibaren İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olma özelliğini taşımaya başlamıştı. Payitaht olmanın bir getirisi olarak, İstanbul eksenli gündelik yaşam, imparatorluğun diğer merkezlerine kıyasla daha canlı ve değişken olagelmiştir. Birçok sanatçı, yazar, halkı eğlendirme amacı güden meslek erbapları ve üretim merkezi kentte kendisine yer bulmuştu.

Ülkenin her bakımdan değişim geçirdiği 19. yüzyıldan itibaren İstanbul’daki halk için de yaşam koşulları görece kolaylaşmış, yeni teknolojik buluşlar günlük yaşamda istifade edilen hizmet ayaklarını dönüştürmüştü. Bu süreçte Batılı tarzda giyim-kuşamın moda halini alması, toplu taşıma uygulamalarında eski usullerin terk edilmesi gibi değişikliklerle, kent daha modern bir yapıya hızlıca adapte olmuştu.

Çalışma süresince, İstanbul eksenli olarak klasik dönemden modern döneme geçişte yaşanan yapısal dönüşümün izlerini sürerek, İstanbul halkının günlük hayatı sürdürdüğü süreçte yaşananlara genel başlıklar halinde değinilecektir.

     1)Mahalle Yaşamı

İstanbul, çok uzun yıllar boyunca coğrafi sınırları itibariyle yaşamın, günümüze kıyasla daha dar bir alanda sürdüğü bir kent olma özelliği taşımıştır. 20. yüzyıla değin İstanbul’da, Anadolu yakasında Kadıköy, Avrupa kısmında ise Fatih ve Beyoğlu eksenli bir yerleşim söz konusu olmuştur. [1] Klasik Osmanlı’da mevcut olan Millet Sistemi gereği, ortak millet tanımı dil veya etnik kökene göre değil, inanç parametresi dahilinde şekillenmekteydi. İstanbul’da yaşayan Müslüman milleti dendiğinde; Türk, Kürt, Boşnak, Pomak, Çerkez ve Arnavut gibi birçok unsurun ismi zikredilirdi. Aralarında dil birliği barındırmayan tüm bu aidiyetler,  aynı milletin bireyi sayılırlardı. Falih Rıfkı Atay, İstanbul’daki yerleşimin de, bu ayrıma göre biçimlendiğini ve Müslümanlar ile Müslüman olmayan Gayr-i Müslimlerin farklı semtlerde yaşadıklarını yazar. Yazar İstanbul’un, Frenklerin deyimiyle “Büyük Bir Köy” olarak anıldığını söyler ve İstanbul’u Hıristiyan ve Müslüman İstanbul’u olmak üzere ikiye ayırır.[2] Buna göre, eski Bizans surları içerisinde kalan Suriçi olarak bildiğimiz kısım Müslüman İstanbul’uydu. Hıristiyanlar daha çok sur dışında oturur, Cadde-i Kebir (İstiklal Caddesi) ve Galata Köprüsü’nün ardında kalan, Beyoğlu muhitlerinde yaşarlardı. Müslüman olmayan İstanbullunun suriçinden ev tuttuğuna rastlanılmazdı. Soyut ayrımların geçerli olduğu bu iki bölge arasındaki etkileşim geç döneme kadar sınırlı seyretmiştir. Bununla beraber, İstanbul’da yaşayanlar arasında batılı tarzda modern yaşamın izlerini sürmek yalnızca üst kesime mahsustu. Daha varlıklı olarak nitelenebilecek kesim, Galata’nın diğer yakasında yaşardı. Ayrıca ifade edilmelidir ki, Suriçi Müslümanları, gayrimüslimlere kıyasla daha yoksuldu. Müslümanlar kalaycılık, nalbantlık, kasaplık ve terzilik gibi geleneksel zanaat alanlarında istihdam olurlardı. Bir aile göç etmek istediğinde, iki at arabası ailenin tüm yükünü götürürdü. [3]

Müslüman İstanbul’unda gündelik yaşam durağandı ve buluşmalar için daha çok öğle saatleri seçilirdi.[4] İstanbul’da uzun yıllar, Ezani Saat adı verilen sistem kullanıldı. Bu sistemde, güneşin batışı baz alınarak, namaz saatleri üzerinden günlük dilimler belirlenirdi. Söz gelimi, Saat Beş denilen zaman aralığı, bugünkü Onbir sularıydı.[5] Vapurların gecikmesi yaygın bir günlük durumdu. İmkanların zayıflığı nedeniyle Aksaray’dan Tophane’ye ancak gece yatısına gidilebilirdi. Yine aynı sebepten, Tellaklar vasıtasıyla kaybolan eşyalar ve kişiler aranırdı. Aksaray, Şehzadebaşı ve Eminönü gibi kalabalık yerlerde, tellaklar yüksek sesle aranan kişi hakkında bilgi vererek kaybolan kişi ve nesnelerin zaptiyeye bildirilmelerini isterdi.

Suriçi gençlerinden bazıları para kazanmaya başladığında gece hayatına da başlardı ve Karşıya Geçerdi. Buna “Karşıya Dadanmak” da denirdi ve bu şekilde ünlenen bir gencin evlenme olasılığı zayıflardı. Burada sözü edilen karşı, Yemiş İskelesi ile Galata arasıydı.[6] Tanzimat Reformlarının ardından iskan ve mülk edinebilme noktasında yeni kolaylıklar hayata geçirilmişti. Ortaya çıkan bu yeni koşullar, 1800’lerin yarısından itibaren İstanbul mahalle yaşamının suriçinin dışına taşmasına ve İstanbul halkının çok kültürlü bir kaynaşma ortamı kazanmasına neden olacaktı. Artık Fatih dışında, Galata ve Pera bölgesinde de Müslümanlar görülmeye başlanacaktı. Diğer yandan, Gayr-i Müslimlerle etkileşime geçmiş Karşı Türkleri pek Türkçe konuşmazdı. Türk oldukları halde anadillerinin yerine, devrin Lingua Francası (Yaygın Dil) olan Fransızca’yı tercih ederlerdi.

Suriçi yaşamında sembolik toplumsal merkezler mescitler ve camilerdi. Bilhassa akşam ve yatsı namazlarına yoğun katılım olurdu. İmamlar birer cemaat lideri olarak mahallede itibar sahibiydiler. [7] Benzer şekilde imamların mahkemede yapacakları görgü tanıklığından da faydalanılırdı.[8] Mahalle halkı rahatsız edici davranışlarda bulunan kişileri mahalleden çıkarma hakkına sahipti. Bun noktada mahalleli, kendisini tüm sakinleri alakadar eden durumları bertaraf etmekle sorumlu hissederdi. [9] Öyle ki bu çerçevede, ahlaksız fiillerle bağdaştırılan kişilerin evlerinin imam önderliğinde basılması gibi hadiseler görülürdü.

İstanbul halkının yaşamında ev dışı sosyalleşme alanlarından başlıcası kahvehanelerdi. Kanuni Devrinden itibaren yaygınlaşan kahvehaneler, toplumun değişik statü ve katmanlarından gelen kişilerin ortak paydada buluşması hususunda önemli bir rol üstlenirdi. Hemen hemen her semtte bulunan Kahvehanelerin içerisinde; “Gönül Ne Kahve İster Ne Kahvehane, Gönül Ahbap İster Gerisi Bahane”, “Ehli Keyfin Keyfini Kim Tazeler? Taze Elden Taze Pişmiş Kahve Tazeler” tarzı levhalar asılıydı. Benzer şekilde, İslam folklöründeki menkıbelerin tasvir edildiği resimler de kahve duvarlarını süslerdi. Hazreti Ali’nin Zülfikarı ile İfriti öldürüşü, Veysel Karani’nin Yemen’de deve güderken ele alındığı tarihsel anlatılara can veren çalışmalar, üstünkörü de olsa mahalle kahvehanelerinde yer alırdı.[10]

Bazı mahalle kahvehanelerinde kitap okunurdu. Hamzaname, Battal Gazi gibi kitapları okuyup yazması olan birisi seslendirirdi. Kahveciler ise bu yardımları nedeniyle okuyuculardan para almazdı.[11] Bu kahvehanelerin yanı sıra, esrarkeşler tarafından işletilen kahvehaneler de vardı ve birikim yapan esrarkeşlerin ilk hedefi, bu kahvehanelerden bir tane açmaktı. Ancak esrarkeş kahvelerinin sıklıkla haraca bağlandığı görülürdü. [12]

İstanbul’da yaşam, okullu çocuklar için, büyüklerin günlük rutinlerinin aksine daha  hareketliydi. Cuma günleri okullar tatil olduğundan, çocuklar oyun oynamaya sokağa çıkarlardı. Saklambaç, birdirbir, uzun eşek, tahteravalli gibi oyunlar dönemin en çok tercih edilen oyunları arasındaydı. Bunun yanı sıra devrine has taş savaşı, tulumba kaldırıp tulumbacı taklidi yapmak türü oyunlar da görülmekteydi. [13] Ayrıca kuşlarla oynayan çocuklar tuttukları kuşları kafeslere koyup cami avlularına götürürlerdi. Karşılığında para vermek kaydıyla çocuklar yakaladıkları kuşları azad ederlerdi. Bu sırada kuşçu çocuklar; “Azad bozad, cennet kapısında beni gözet” şeklindeki tekerlemeyi dile getirirlerdi.[14]

Okullarda ders düzeni içerisinde teneffüs yoktu ve bu nedenle çocuklar saatlerce tek katlı sübyan okullarının sınıflarında oturmak zorunda kalırlardı. [15] Anadolu’nun aksine büyükşehir ve daha önemlisi, payitaht olmanın avantajıyla İstanbul’da eğitim gören öğrenci sayısı fazlaydı. Bu noktada 1900’lerin hemen başında İstanbul dahilinde en çok talebe barındıran bölgelerin, Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak, Moda ve Yel değirmeni gibi semtler olduğu dile getirilebilir. Bu bölgelerde eğitim seviyelerine göre değişkenlik gösteren Yirmi dolayındaki okulda, toplamda On Bin talebe eğitim almaktaydı. [16]

Son dönem İstanbul’undaki ikircikli yerleşim modeli, günümüz İstanbul’undaki meslek çarşılarına benzer bir başka yapı daha arz etmekteydi. Belirli meslek grupları, bazı bölgeleri mesken edinirlerdi. Örneğin, çıkrıkçıların, Çıkrıkçı adıyla bilinen mahalleleri vardı. [17] Aynı sektöre atılmış meslek sahiplerinin mekan-mağaza açabilmeleri de belli bir prosedüre bağlıydı. Gedik [18] verilen esnaflardan hariç, bahse konu sektöre kimse giremezdi. Söz gelimi Gedik belgesi almış balıkçılardan başkası kabuklu deniz mahsulü avlayamazdı.[19] Bu bağlamda, son döneme değin kasaplık mesleği de gediklilerin elindeydi ancak daha sonra bu meslekteki gedik kaldırıldı ve çalışma sahası serbestleştirildi. [20] Osmanlı İmparatorluğu Baltalimanı Antlaşmasına (1838) dek kendisine yetecek kadar üretim yapmaktaydı ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan tüm giysi ve malzemeler meslek erbaplarınca tedarik edilmekteydi. Bu bağlamda Çolha adı verilen zanaat grubu, İstanbul halkının giysilerini dikmekle mükellefti. Ancak Tanzimat ile başlayan Batı ürünü kullanma modası bu sektörü vurmuştu.[21] Geç dönemde öncelikle belli bir zümrenin yararlandığı yabancı kıyafet giyme alternatifi, daha sonra halk nezdinde yaygınlaşacaktı. Eskiden gündelik yaşamdaki alışverişleri gerçekleştirirken milyon hesabı kullanılmazdı. Bunun yerine “Yük” ve “Kese” gibi maddi tabirler kullanılırdı. [22]  [23]

 1.1 Günlük Yaşamda Kadın

Geleneksel İslam toplumlarında kadının dışarıda görülmesi pek rastlanılır bir durum değildi. Kadınlar, çalışan eşlerinin aksine, evlerinde evişleri ve çocuklarıyla iştigal olurlardı. Bununla birlikte, Mayıs ayından itibaren başlayan Mesire Mevsimi ve Ramazan ayları kadınların sosyalleşme olanağı bulduğu dönemler olma özelliği gösterirlerdi.

Evde bulunan kadınlar için bebeği ninni ile uyutmaya çalışmak, mangal başında bebek bezi yıkamak günlük rutinler arasındaydı. Geç dönemde yemek masasının kullanımı bilinmesine karşın masalar henüz evlere girmemişti. (Osmanlı’da ilk kez masada yemek yiyen kişi Sultan Abdülmecit’tir) Yemek, minderlere oturularak yenirdi. Alçak iskembleler üzerine bakır siniler içine konmuş yemekler getirilirdi. Peşkir ise peçete yerine kullanırdı. Ev işlerinin hizmetçilere yaptırılması şanslı bir azınlık kesimine haizdi. Bu insanların evinde hizmetçi olacak kızlar öncelikle çıraklık yapar daha sonra büyük konaklara girmeye çalışırlardı. [24]  Eskiden haremlik ve selamlık olarak ayrılan evlerin iki yakasını ayıran bir bölme vardı ve taraflar birbirinden bir şey isterken, arada bulunan dönme dolaba yanaşırlardı. [25] Evler bitişik ve dar olduğundan, Bab-ı Ali caddesi gibi bazı yerlerde bir balkondan diğer cumbaya atlayan kedi ve köpekler, ahali kadınlarının sohbet konuları arasına girerdi. [26]

Kadınların günlük yaşamdan tecridi Tanzimat sonrasında da devam etmiş, bu dönemde çıkarılan bir fermanda, kadınların sokağa çıkması, alışveriş yapacak kadınların istediklerini satıcıya söyledikten sonra alıp eve gitmesiyle sınırlandırılmıştı. [27] Kadını ev yaşamıyla sınırlandıran bu gidişatın kırılması, II.Meşrutiyet döneminde bir nebze olsa mümkün olabilmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte,  Türk kadını toplum yaşamında daha somut bir yer edindi. Daha önce hiç görülmemiş bir şekilde, 1876’da, İstanbul’da peçesiz bisikletle sokağa çıkan ilk kadın Amerikalı feminist Mary Mills Patrick olmuştu.[28] Mills’in anlatımına göre, kadınların giydiği peçe ve etek boyunun kısalması Büyük Savaş (I.Dünya Savaşı) yıllarında ilk kez mümkün olabilmişti.[29] Son dönemde meddah ve ortaoyunu seyretmek, kadınlar için birer eğlence aracı olmuştu. Bunun yanı sıra bir de kayıkla sefa yapmak vardı.[30] Kadınlar kayığa bindiklerinde Hamlacı adlı kayık görevlileri araçlarına aldıkları kadınlara bakmazlardı, kayıkçılar omuz hizasından başka yöne bakmak zorundaydılar.

Pazar günleri hariç kadın ve erkeklerin kayıklara aynı anda binmesi de yasaktı. [31] Genç kadın ve erkeklerin aynı anda kayığa binmesi yasaktı ancak süreç esnasında yaşlı kadınların da binmesi engellenince, Sultan III. Murat bir ferman yayınlamak durumunda kalmıştı. Fermanda yaşlı kadınların kayıklara binme noktasında rencide edilmemesi yazılıydı. [32]

Halit Fahri Ozansoy, divan şairi Haşmetten naklen, 18. yüzyılda, Fatih Camii çevresinde sevgilisiyle elele tutuşarak gezen erkeklerin olduğunu yazmıştır. Ancak bu tasvirin kısıtlı bir örneklem grubu göz önünde bulundurularak kayda alındığı ifade edilebilir. Refi Cevat Ulunay’ın anlatımıyla, şehirde mimlenmiş kadınlar vardı. Bu kadınlar ile “Irz Ehli” olarak anılan kadınlar arasında belirgin bir algı farkı vardı. [33]  Kayık gibi, faytonlarda binen kadınların da vaka kaydı çok nadirdir. Falih Rıfkı’nın anlatımına göre, meşrutiyet yıllarında bile, arabaya binen çiftlerden nüfus cüzdanı sorulması adettendi. Bununla beraber, daha kozmopolit bir kimlik arz eden Kadıköylü kadınların, diğer İstanbullu kadınlara görece nispeten özgür hareket ettikleri söylenebilirdi. Modalı kadın, yanında dadısı veya kızkardeşi olması koşuluyla sevgilisiyle yan yana yürüyebiliyordu.  [34]

Ramazan günlerinde, meşhur Fevziye Kıraathanesi’nin önünde daima bekleyen erkekler olurdu. Kadınları sokağa çıktığında takibe alan bazı erkekler ellerinde kırmızı bir gül tutarlardı. [35] Bunlar gelip geçen hanımlara laf atarlardı. Şehzadebaşı’ndaki Şehzade Camii bu tiplerin uğrak mekanıydı ve iftarı takiben teravih sonrası buraya gelirlerdi.  Şayet gelip geçen hanımların önlerinde ellerinde fener tutan bir uşakları varsa çok sıkıntı yaşamazlardı. Uşaklar ve dadılar birer caydırıcı güçtü. Bu noktada kadınlar kendilerini sakınmak için yanlarında şemsiye de taşırlardı. [36] Sayfiye alanlarında bazen kadınların ilgisini çekmek isteyen erkekler tarafından arabalara fıstık veya siğara külü atıldığı olurdu. Bu halde, aracın camı kırık veya perdesi kopuksa, sıkıntı uzayabilirdi. [37] Yine dükkan önlerinde kadınlara laf veya çimdik atmak, iğne batırmak hatta lavanta sıkmak gibi tatsız hadiseler eksik olmazdı. [38]

1.1.1 Kadın Modası

Onaltıncı asırda İstanbul kadınları daha çok uzun ferace giyerlerdi. Başa tülbent sarıp, Selamiye adlı entari giymek sık rastlanır bir görüntüydü. [39] Bunlar kışları çuha, yazları ince ipek kumaştan yapılma giysilerdi. Feraceler ilerleyen dönemde merinos ve atlas gibi kumaşlardan da yapılmaya başlandı. Kadınlar ayaklarına papuş adlı ayakkabılardan giyerlerdi ve bu ayakkabının kombini daha çok beyaz çoraptı. Yaşmak kullanan kadınlar, bu durumda ince tülbentlere yönelirdi. Yaşmak yüz örtücü mahiyetinden çok, süs amaçlı kullanılırdı. Kadınların birer aksesuar olarak ellerinde bulundurdukları yelpazeler, ayrıca yaz günleri serinlemek için de kullanırlardı.

Yazar Halit Fahri Ozansoy, kendi doğduğu dönemde yaşmak ve feracenin sokaklarda pek görülmediğini söyler. [40] Bu anlatım baz alınacak olduğunda, kadın giyiminde modern döneme yaklaştıkça bir dönüşüm olduğu varsayılabilir. 20. yüzyıla doğru, yeldirmeler giyilmeye başlandı. Meşrutiyet ile birlikte, kadınların ciltlerini belli bir ölçüde gösteren tango adlı çarşaflar moda halini almıştı. “tango tango, arkası fiyasko” sözü bu dönemlerden kalmadır. [41] Genel anlamda ifade edildiğinde, 1900-1950 yılları arasındaki kadın profili tarihte hiç olmadığı kadar, bütünüyle değişmişti denebilir. Henüz kozmetik endüstrisinin gelişmediği bu dönemde, Gelin Suyu adı verilen şeffaf ürünler kullanılırdı ve bu su, bulunduğu şişeden püskürtülerek ense, bilek, kol ve göğüs bölgesine sürülürdü. [42]

Vücudunda ben çıkan kadınlar, bu benleri ibrişimle boğarlardı. Göze sürme çekmek ve kaş yolmak henüz revaçta değildi. Aynı şekilde dudak boyası da icat olmamıştı. Bu anlatılardan da anlaşılabileceği üzere, kadınların son döneme değin kozmetik ürünlerindeki alternatifleri oldukça sınırlıydı.

1.2 Düğün Adetleri

Evlilik süreci geleneksel usüllerle yürürdü. En kısa anlatımıyla, damat adayının talip olduğu kızın evine, toplu halde gidilir ve kız istenirdi.  Görücü geldiğinde, talip olunan kızın yaşı küçük ise, ev ahalisi “kızımızın yaşı küçüktür” deyip gelenleri gönderirdi. [43] Kendisine görücü gelen kızlar göğsüne memelik koyar, pudra sürer ve hafif bir makyaj yapardı.[44]  Görüşme süreci başladığında, talip olunan kız sandalyeye oturtulurdu. Görücü kadınlar kızı beğendiyse ikram edilen kahve yavaşça içilirdi, aksi halde kahve hemen geri verilirdi.  Bazen kızı görmek için ikinci kez gidildiği de olurdu. [45] Düğünden önce düğünü olacak kişinin yakınları, köylerde okuyucu çıkarlardı. Bu, düğüne davet için halkın bilgilendirilmesi gayesini güden bir gelenekti. [46]

Düğünün ertesi güne Paça Günü adı verilirdi. Bu günde yüz görümlüğü takılır, damat kahve içer, tel duvak konurdu. [47]

       2) Eski Ramazanlar

Eski İstanbul’un en renkli ve hareketli dönemleri kuşkusuz Ramazan aylarıydı. Bir ibadet ayı olmaktan öte, ramazanlar sosyalleşme noktasında bir fırsat olarak görülürdü. Halk bir ay boyunca ramazan eksenli ibadetler sayesinde günlük yaşamda hiç olmadığı kadar sokağa çıkar ve bu döneme mahsus etkinliklerle vakit geçirirdi.

Ramazan süreci, öncelikle, yılın hangi döneminde ramazanın başlayacağının belirlenmesiyle başlardı. Ay girmeden hemen önce, ayın durumuna bakılarak zaman tespit edilirdi. Buna göre Şaban ayının yirmidokuzuncu gününün akşamında ay görülürse, ertesi gün için ramazan tayin olunurdu. [48] Ramazan’ın ilk günü bütün devlet daireleri tatil edilir, gazeteler çıkmazdı. [49]

Ramazanlarda İstanbul özenle süslenirdi. Her semt ve sokağa rutin akışı dönüştürecek bir hareket gelirdi. Tüfenk atışı yapmak ve nişan almak gibi basit oyunlar sokağa taşınırdı.  Ramazan ayları müddetince gece etkinliklerinin sayısı arttığından, ayrıca kenti aydınlatma faaliyetleri olurdu. Mevlit ve Regaiplerde kandil yakılması uygulaması Sarı Selim devrinde başlatılmıştı ve bu uygulamanın, aydınlatmanın modern tekniklerle yürütülmediği bu dönemde, halka dönük önemli bir hizmet gördüğü söylenebilirdi. Aynı şekilde ramazan ayında kentte bir panayır havası oluşurdu. Cami önlerine satış yapmak isteyen tezgahtarlar bir tür sergi kurarlardı. Bu noktada, yıkanan hanımların çıktığı hamamların kapısında bekleyen dolmacı kadınlardan da söz etmek gerekir. Dolmacılar dolmayla oruç açmak isteyenlere dolma satarlardı.[50] Ramazanlarda iftar topu atma uygulaması Üçüncü Mustafa’dan itibaren başlatılmıştı ve bu sayede iftar vaktinin gelip çattığı anlaşılırdı.

Geceleri toplu iftar yapmak rutindi.  Ramazanın bütünleştirici yapısına uygun düşecek şekilde, bir dönem devlet ileri gelenleri Harbiye Nezareti (Günümüzdeki İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası) yanındaki Yangın Kulesi etrafında iftar yapmayı gelenek haline dönüştürmüşlerdi. [51] Ramazan aylarında ramazan pidesine olan talep arttığı gibi, işkembe çorbası tüketimi de zirve yapardı. İşkembeci dükkanları önünde sıraya girilmesi ramazanın bilindik tablolarından biriydi. [52] Ramazanda, İstanbul’da her semtte iftarların yarım saat öncesi yumurtalı ekmek almak isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyrukları görmek mümkündü.[53]

Ramazanda Padişahın geleceği söylentisi nedeniyle Galata Köprüsü ve etrafı iyice yıkanırdı ancak Sultan II.Abdülhamid gibi bazı sultanlar halkın doluştuğu bu bölgelere hiç gelmezdi. Sultan Abdülhamid, çoğu zaman farklı bir rota kullanır, suikast endişesi nedeniyle önce Yıldız’dan Dolmabahçe’ye iner, oradan da bir deniz aracıyla Sarayburnu’na çıkardı. Halk buna rağmen geleceğine inanarak sultanı beklemeyi sürdürdü. [54]

Ramazan döneminde çocuklar karanlıkta olmamak için yoldan geçenlerden mum veya para isterlerdi. İsteklerini elde edemediklerinde yolunu kestikleri kişinin fenerlerini alırlardı. Bazen bu ramazan oyunu zaptiyelik olurdu.[55] Eşzamanlı olarak ramazan gelince sokaklarda hiç görülmeyen kadınlar da sokağa çıkardı.  Kalpakçılarbaşı pazarları kadınların katılımıyla hayli kalabalık olurdu. Bu duruma istinaden; “Güzeller var on üç, on dört yaşında, görüşelim kalpakçılarbaşı’nda.” tarzı söylemler meşhurdu.[56]

Kalpakçılarbaşı, Beyazıt ve Şehzadebaşı gibi büyük alterlerin gezilmesi gençlerin ramazan eğlenceleri arasındaydı. [57] Şehazedebaşı’nın çalgıcıları ünlüydü bu nedenle ramazan geceleri okuyucular buraya gelirdi. [58] Tanburi Cemil Bey gibi devrin önemli müzisyenleri ramazanda kahvehanelerde çalardı. [59] Artan kalabalık nedeniyle insan seline güvenlik amaçlı kılıçlı zabitler de katılırdı. Şehzadebaşı halkın dolup taştığı önemli adreslerden olduğundan,  burası için ayrıca bekçiler görevlendirilirdi. Bu bekçiler su dükkanlarında toplanarak mıntıka dağılımı yaparlardı. [60]

Bu dönemde, ramazan ayına yönelik toplumda yer edinmiş bazı söylenceler de söz konusu olurdu. II. Meşrutiyet’in ilanı sonrası çıkarılan mizah dergilerinden olan Davul, 1909’daki bir sayısında, oruç yiyenlerin tutuklanacağı korkusu üzerine şu dizelere yer vermişti; “Bıkmışız doğrusu tenhada oruç bozmaktan, çok şükür gitti selametle mübarek ramazan.” [61]

       3) Mevsimlik Eğlenceler

       3.1. Mesireler

Mesirelere olan rağbetin II.Mahmud döneminden başlayarak sultanın oğlu Abdülmecid döneminde arttığı ifade edilir. [62] Özellikle yaza doğru başlayan mesireler toplu halde pikniklerin yapıldığı, gezilerin düzenlendiği, oyunların oynandığı önemli sosyalleşme dönemleriydiler. İstanbul’da kullanılan atların yemleri olan çayırlardan, bu sosyalleşme dönemlerinde sayfiye alanı olarak istifade edilirdi. [63] Bu noktada özellikle Kağıthane gözde bir mesire alanıydı. III. Ahmed döneminden itibaren Kağıthane en çok rağbet gören mesire alanı halini almıştı. [64] Diğer mesire alanlarının aksine Kağıthane şehir merkezine yakındı. Beyoğlu’ndan dahi yaya gidip gelenler olurdu. Deniz, çayır, orman ve dere. Bir sayfiye etkinliğinin gereksinim duyacağı her türlü özellik vardı.  Alanı geniş olduğundan, en kalabalık dönemlerinde bile yer bulmak olasıydı. [65]  Kağıthane’ye gelenler, Eyüp yolundan alana taşınırlardı. Bunun için maddi durumu iyi olanlar kendilerine has kayık yaptırırken, imkanı olmayanlar da mesire haftası öncesinden kiralık kayık tutardı. Kayıkçılara özenen çocuklar olurdu ve bunlar da kürek çekmek isterlerdi.

Kağıthane’ye gelmeden, Eyüp taraflarında bulunan Rami Çiftliği’nde koyun otlatan işçiler döner ve kuyu kebabı pişirirlerdi. Mesire alanına gelenler kırların manzarası eşliğinde yemeklerini yerlerdi. [66] Sayfiyelere haham gibi din görevlileri de katılırdı. Aynı şekilde, Sayfiye yerlerinde paşa ve saray hanımları için zorluk çıkarılmazdı. Bu kişilerin yerleri ayrıydı ve alana geldiklerinde doğrudan kendi yerlerine yönelirlerdi.  [67]

İstanbul halkının kullandığı bir başka mesire alanı da Çırpıcı’ydı. Buraya ailelerden ziyade, esnaf ve bekar hovardalar gelirdi. Şehirdeki Araplar mayıs ayının ilk gününde, Çırpıcı’da ot toplama eğlencesi yaparlardı. Bazen mesire alanında toplanan zencilerle, katılan diğer insanlar arasında sopalı kavgalar olurdu. [68] Aynı şekilde, karşıda, Çamlıca’da Alemdağı safası yapılırdı. Etkinliklere önceden katılmak isteyen ailelere duyuru yapılırdı. Aileler oturacağı ağacın altında kümelenirdi. [69] Bu etkinliklerle gündelik yaşama katılma olanağı bulunan kadınlar, mesire alanlarında kurulan salıncaklarda sallanır ve birbirlerini gıdıklarlardı. [70] Kadınlar sahil boyu bir iki turdan fazla atmazlar ancak erkekler uzun süre volta atardı. Mesireye gelen bazıları, aynı gün içerisinde 3-4 mesire yerini dolaşır, gün içindeki öğün ihtiyacını değişik piknik sofralarında karşılardı. Eğlencelerde klarnet, zurna, davul ve mızıkalar çalardı. Cumhuriyet inkılaplarından önce bu eğlencelerde şarkılar söylenirdi. Daha sonra bu şarkıların yerini milli marşlar almıştır. [71]

İstanbul yaşamında folklorik özelliği bulunan Hıdrellez bayramı da kutlanan bayramlardan bir diğeriydi. (Hıdrellez, Hızır ve İlyas sözcüklerinin birleşimidir, ancak sözcük bozulmuş bir formdadır) [72] Göksu çayırı, Fenerbahçe, Kağıthane, Üsküdar, Çamlıca gibi alanlar hıdrellez içindi. Bu günlerde tutuşturulan ateşin etrafında genç kız ve erkekler üç defa atlardı. [73]

Suyu engellemek amacıyla yapılmış bentle de seyir için bir alternatifti. İstanbul halkından bazıları,  Mayıs ayı içinde Belgrat köylerinde evler kiralayarak haftalarca bent seyri yapardı.

 

     4) Günlük Yaşamı Şekillendiren Hizmetler

       4.1. Ulaşım

Osmanlı İmparatorluğunda, uzun yüzyıllar boyunca temel taşıma aracı attı. Yüksek kademeli memuriyetlerle iştigal olan kişilerin ata binmeleri yaygındı. Bu hakkın tanınmadığı memurlar ise yürüyerek işe gitmeye mecburdular. [74] İstanbul şehri içinde ata binmesi yasak olan gruplardan birisi Hıristiyanlardı.  Benzer şekilde kadınların da ata binmeleri yasaktı. Bu nedenle kadınlar daha çok arabaları tercih etmek durumunda kalmaktaydılar. Arabaya 2 veya  Kadınların faytona binmeleri ise 19. yüzyılın son dönemlerinde ancak mümkün olmuştu. [75] 3 kişinin binmesi daha münasip olanıydı. Devlet erkanından ileri gelenler, vezirler ve vezir eşleri, dört tekerli ve etrafı tahtadan çevrilmiş, içerisinin görünmesini engelleyen kafesli arabalara binerlerdi. Koçu Arabaları adı verilen bu araçlar güzel boyalı ve çiçek desenleriyle süslüydü. Yaylı olmayan bu koçu arabaları ilerleyen dönemde yerini yaylı hentolara bıraktı.  Bir diğer binek aracı olan landoların üst kısmında bir körük bulunurdu ve kadınlar araca bindiğinde, harem ağaları da diğer ata binerlerdi.  Paytonlara daha çok erkekler binerdi. [76]Ancak 1830’lerden itibaren Avrupa’da tramvay teknolojisine geçilmesi, bu dönemde Pera basını tarafından Sofya’da dahi uygulamaya konan teknolojinin İstanbul’a kazandırılması yönünde haberler geçilmesine neden olmuştu. Bu kapsamda öncelikli hattı Azapkapı-Galata-Beşiktaş-Ortaköy olmak üzere ilk tramvay seferleri başladı. [77] Böylece, İstanbul ulaşımında dönüm teşkil eden tramvaylar ilk kez 1871 yılında, sultan aziz döneminde halkın kullanımına sunulmuş oldu.

Tramvay atlarının üzerinde çıngırdak bulunurdu ve bu çıngırdağın çıkardığı ses hayvanları korkuturdu. [78] Dönemin emniyet raporlarında, at tepmesi nedeniyle kayda alınmış trafik kazası raporlarına ulaşmak mümkündür. Balkan Harpleriyle (1912-1913) birlikte ordunun tramvayların atlarına el koyması, ulaşımı aksattı. Bu gelişmeyi takiben kısa bir süre sonra, 1914 yılında ilk elektrik şirketi kurulunca tramvaylar, elektrikle çalışan tramvaylar haline getirildi. [79]

İmparatorluk yılları süresince, karayolu ulaşımının zayıflığı nedeniyle, daha çok deniz ulaşımına yatırım yapılmaktaydı. Bu noktada görev üstlenen ve İstanbul taşımacılığının önemli bir yükünü sırtlayan meslek grubu kayıkçılardı. Yangın söndürmeden mesire alanlarına yönelik taşımacılık işlemlerine ve hatta çöp atma sürecine kadar pek çok noktada kayık ve kayıkçılar kendisine görevli kılınmışlardı. Kayıkçılar rüzgar ve akıntılarının hesaplamalarını bilirlerdi. 1728 tarihinde yapılan bir sayımda Müslüman ve gayrimüslüman toplam 2504 kayıkçı olduğu bilgisi verilmektedir.  [80] Bu sayının tramway teknolojisinin ülkeye gelişi sonrası belli bir oranda azalmış olabileceği varsayılabilir. 1854’de Şirketi Hayriye (Şehit Hatları Vapurları) teşkil edilmeden önce Boğaziçi köyleri ile Suriçi, yani Eminönü arasındaki ulaşımı Pazar Kayıkları sağlardı.[81] Bu kayıklar Sarıyer, Beykoz, Yeniköy gibi bölgelerde görev yaparlardı. Aynı zamanda yan görev olarak, balık ve menbaa suyu fıçıları da taşımak durumundaydılar.   Pazar kayıkları diğer kayıklardan daha güvenliydiler.

     4.2 Temizlik işleri

Klasik dönemde İstanbul eksenindeki temizlik işleri profesyoneller tarafından yönetilmezdi. Basitçe herkes kendi kapısının önünü süpürürdü. Bu işlemlerden sonra biriken süprüntüleri, çöpçü adlı süprüntücüler para karşılığında toplardı.  Zaman zaman belediye yetkilileri sokakları gezer ve ceza verirlerdi.  [82] İstanbul’un çöpleri klasik dönemde “Arayıcı Esnafı” adlı bir aracı sınıf tarafından at ve eşeklerle toplanarak, atıkların denize bırakılacağı iskelelere getirilmek suretiyle yapılırdı. Daha sonra atlarla çekilen çöp arabalarından faydalanılmaya başlandı ancak I.Dünya Savaşı yıllarında bu işi yapan ameleler orduya alınıp, atlara da el konunca çalışmaların seyrindeki ilerleme kesintiye uğradı.[83]. Büyük Savaş yıllarında sokak temizliği işleri Türk Kadınına verildi. Şaşalı günlerde eve kilitlenen kadınlar, yokluk yıllarında iş gücü olmuşlardı. Yine bu dönemde ilk kez tramway bileti ve tütün paketi gibi küçük çöpler için konteyner tarzı küçük sepetler konduğunu devrin tanıklarının kaleme aldığı anılardan anlamaktayız [84] 1920’lere gelindiğinde, gündüz sokak temizliği yapılması hijyenik bulunmadığından temizlik gece saatlerinde yapılır hale gelmişti. 1922 yılında İstanbul’u süpüren teşkilatın 1100 amelesi, 475 havyanı ve 3 adet kamyonu vardı. [85] Çöplerin Marmara kıyılarına bırakılmasına dair bu uygulama 1950’lere dek devam etmiştir.[86]

        4.3. Yangın Söndürme Çalışmaları

       4.3.1 Tulumbacılar                 

Ahşap ve kolay tutuşabilir İstanbul binalarının en büyük korkusu yangınlardı. Avrupa’da olduğu gibi zincir sistemi [87] kullanılmadığından, yan yana yapılaşmış binalara yangınların sıçraması engellenemiyordu. Belli bir engelleme metodundan noksan Klasik Osmanlıda yangın söndürme uygulamaları, oldukça primitif metotlarla sürdürülmekteydi.

Yangın başladığında halkın yangını en kısa zaman öğrenebilmesi için şimdiki İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası yanındaki Yangın Kulesine fener asılır, maytap yakılırdı. Aynı şekilde Yaniköy’deki İcadiye Köşkü tepesine de işaret verme işlemlerini yerine getirmesi için memur atanmıştı. Burada ilk etapta 5, daha sonra da yangını bildirmek amacıyla 7 top atışı yapılmaya başlanmıştı.[88] Köşkteki memurun vazife tanımı, yangının başladığı alandaki konak ve köşk bekçilerine haber vermekti.

Atlı itfaiye birlikleri de yangınları söndürmek için görev başındaydı. Ancak esas işi, tulumbacılar sırtlardı.[89] Tulumbacılar, yangına çok da dayanıklı sayılmayacak kıyafetleriyle yangına hazır beklerlerdi. Eskiden, Sakalarca Ocağı adı verilen bir meslek kolu, yangın çıktığında tulumbalara su taşırdı.  Tulumbacıların taşıdıkları sandıklar içerisine sakaların getirdiği sular yerleştirilmişti.

Yine deniz teşkilatı kurulmadan önce denizlerdeki yangınlara ateş kayıkları müdahale ederdi.  Ateş kayıkları, diğer kayıklara kıyasla daha süratli, yangınlara hızlı müdahale edebilmeyi olanaklı kılan kayıklardı. [90] Bunar tulumbacılara benzerlerdi. [91] Kayıklar, karşıdaki yangınlara kayık taşınması için görev üstlenirlerdi. Süreç esnasında yangına müdahale etme noktasındaki teknolojik imkanlar genişlese de, Modern itfaiye teşkilatı, 1923 yılında belediyelere devredilmesiyle ancak ortaya çıkacaktı. [92]

       4.4 Soğutma İşleri

Geleneksel Osmanlı’da, su ihtiyacının giderilmesi için çeşmeler inşa edilirdi. Sakalar, yaptıkları işlerin karşılığında çeşmelerden su alarak, halka bu suları satarlardı. Sakalar halkın su ihtiyaçları doğrultusunda akşamları su tedariki sağlarlardı. [93] Henüz buzdolabının, derindondurucuların olmadığı klasik dönemde, İstanbul halkının yiyecek ve içeceklerini soğutma işlemlerini, karcı ve buzcu adı verilen meslek erbapları sağlardı. [94] Bunun için Bursa Uludağ ve Esenköy’den kar getirilirdi. Getirilen karların muhafazası için İstanbul’a yakın mahallelerde kar kuyuları açılır ve kış aylarında yağan karlar buralara doldurulurdu. Açılan çukurların aralarına kat kat saman konurdu.  Daha sonra kuyuların üzeri kapakla kapatılırdı. Kuyularda bölgeden kar kalksa da kar ve buz saklanabiliyordu. Bu nedenle kuyuların etrafında güvenlik önlemleri almak gerekliydi. Buz ve kar kalıpları kızaklarla kaydırılarak yüksekten indirilir ve katırlarla kayık iskelelerine götürülürdü. Esenköy ve Eminönü İskelesi gibi merkezlerde toplanan karlar buradan tüm İstanbul halkına dağıtılırdı. [95]

      4.4. 1 Su Tiryakiliği

İstanbul’un susuzluğunu gideren memba suları halk tarafından içilmesi hoş, hafif bulunmuş ve uzun yıllar tüketilmiştir.  Su içmek adeta bir kültür halini almıştı ve su satan dükkanlardan bardak bardak su alıp içmek yaygındı. Su tiryakileri atlı sakaların taşıdığı suları tadarak, gurmelik yaparlardı. [96]

Gerard De Nerval 1843 yılında Osmanlı coğrafyasında yaptığı yolculukta tatlı su tiryakiliğini alkol yasağına bağlamaktaydı. Alkol tüketimi önünde bir yasak bulunduğunda, halk su tüketimini arttırmaktaydı. Sular, imparatorluğun değişik yerlerinden tedarik ediliyordu. Fırat suyu zayıf doğaya sahip olanlara, Tuna suyu ise enerjik insanlara hitap ederdi.  [97]

        4.5 Aydınlatma

Eskiden sokak aydınlatma sistemi bulunmadığından, fenersiz gezmek yasaktı. Dışarı çıkan herkes yanına fener almak zorundaydı. [98] Zenginlerin fenerlerini köleleri ve uşakları taşırdı.  Daha önce minarelere asılan mahyalar geceyi bir Nebze de olsa aydınlatıyordu.  Yatsı namazından sonra acil işi olmayanlar pek sokağa çıkmazdı. Ancak bu alandaki eksiği gidermek maksadıyla, varlıklı kişilerin fenerlerini evlerinin önüne koymaları zorunlu hale getirildi ve geceleri İstanbul’un aydınlatması yönünde bir adım atılmış oldu. 9. yüzyılda önemli bir buluş olarak Gaz Lambası kullanımına başlanacaktı. Gaz lambalarının kullanacağı gazların üretildiği yerlere Gazhane adı verilmişti. Bu teknolojide, borularla birbirine bağlanan gaz lambaları sokaklara yerleştiriliyordu. Almanlar 1826’da, İngilizlerin Londra pilot bölge olarak 1807’de ilk kez başladıkları gaz lambası uygulamasına biraz geç de olsa geçiş yapmışlardı. [99]

Türkiye’de gazla aydınlatma uygulamaları, İstanbul başta olmak üzere başladı. Padişahın ikametgahı Dolmabahçe Sarayı ilk gaz verilmek istenen yapıydı. Bu kapsamda, gaz üretmek için 1853 yılında Dolmabahçe gazhanesi açıldı. [100] Gazhaneye getirilen kömür, havagazı elde etmek için önce kırılıyor, daha sonra da fırınlarda ısıtılıyordu. Damıtılan kömürün kokusu gaz halini alıyordu. Zararlı kimyasallardan ayrıştırıldıktan sonra depolanıyor ve ihtiyaca göre bölgelere sevk ediliyordu. [101] Doğalgazdan farklı olarak, havagazı ısıtmanın yanı sıra aydınlatılmada da kullanılıyordu ve sarayın şamdan ve avizelerine gazla dolduruluyordu. Takip eden süreçte, Sultan Abdülmecid’in onayıyla, Gazhane 1856’dan itibaren Beyoğlu ve Pera’ya da gaz vermeye başladı. İlk kez Cadde-i Kebir, (İstiklal Caddesi)  aydınlatıldı.  80 adım aralıklarla direkler çakıldı ve bu alanlara lambalar monte edildi. Teknolojik ilerlemenin kaçınılmaz sonucu olarak gazla aydınlatma İstanbul’da yaygınlaştı ve mübarek günlerde dini yapılar aydınlatılır hale geldi.

1900’lerin başında, İstanbul’un aydınlatılması için 10 bine yakın fener vardı ve bu fenerler, 50 adımda bir tane yakılmak üzere sıralanmışlardı. Fenerlerin yanı sıra gazhanelerden tedarik edilen gazlarla aydınlatılan yaklaşık 8 bin dolayında sokak lambası daha vardı.  [102] Bu da 566 km’lik bir alanın aydınlatıldığı anlamına gelmekteydi. Bu sayede İstanbul gündüzleri renkli olduğu kadar, geceleri de parlaktı. 1900 ve 1914 yılları arasında, İstanbul’un belirli cadde ve alterleri aydınlatılmıştı. 1910 İstanbul’unda 3.943 adet sokak feneri sayısına ulaşılmıştı. [103] Aydınlatma hizmetlerinin vergisi lamba başı 22.5 kuruş alınmak üzere saptanmıştı. Bu paraları mahalle imamları toplar, zaptiye’ye verirdi.[104] Gazlı aydınlatma işlemleri, 1984’de gazhane’nin İETT’ye devri sonrası, 1993’de tamamen kapanmasıyla sonra erdi ve bir daha gaz üretilmedi.  [105] Eski gazhane ise, İETT garajına dönüştürüldü.  [106]

Havagazı teknolojisiyle eşkullanımlı olarak, Avrupa 1880’lerden itibaren elektriğe geçmişti ancak bu teknoloji İstanbul’a geç gelecekti. Abdülhamid, elektrik kıvılcımının bir faciaya yolacağından korktuğu için elektriğe sıcak bakmıyordu. Siemens firması yetkililerinin yaptığı teklif de bu nedenle reddedilmişti. Ancak Şam ve Selanik’de elektriğe izin çıkmıştı. [107] Ganz Anonim Şirketi 1910 da, 50 yıl süreli olmak üzere elektrik üretim dağıtım imtiyazını aldı ve bu çerçevede ilk elektrik 1914’de kente üretildi, ancak elektriğin tüm caddelere yayılması 1920’leri buldu.

       5) Eğlenceler ve Kültür Faaliyetleri

    5.1 Deniz hamamları

Eskiden varlıklı kimseler evlerinde hamam bulundururdu.  Özellikle konak tipi evlerde, büyük ve görkemli hamamlar inşa edilmesi bilindikti. Klasik dönemin ardından Boğaz’da, bayram ve mesire günleri dışında suyla teması olmayan İstanbul halkının suyla ilk buluşması deniz hamamları yoluyla olmuştur. Bu kapsamdaki ilk deniz hamamı Kadıköy Moda’da, bir Ermeni tarafından 19. yüzyılın ilk yarısında hayata geçirilmişti. Hamamların varlık gayesi hem yüzmek, hem de güneşten yararlanmaktı.

Deniz hamamları mevsiminin geldiği, Mayıs gibi Fenerbahçe’den işitilen keser sesleriyle anlaşılırdı. Bunlar yaza hazırlanan deniz hamamlarıydı. [108] Erkek ve kadın hamamları 50 metre aralıklıydı ve kadınların hamamı küçüktü. Hamamların arasında alanda polis sandalları bulunurdu ve polisler sıklıkla devriye atarlardı. Müslüman cemaati Hıristiyanlara kıyasla daha dışa kapalı olduğundan, deniz hamamlarının ilk müşterileri de Hıristiyanlar arasından çıkmıştı. İlerleyen dönemde hamamlara Müslüman kadınlar da gelmeye başlamışlardı. [109]Genel hatlarıyla deniz hamamları, cumhuriyet dönemindeki halk plajlarına giden sürecin kilometre taşları olmuşlardı.

        5.2 Gece Alemleri

Geleneksel dönemdeki eğlence anlayışı, ağırlıklı olarak meyhaneler ekseninde şekillenmişti. Geç dönemde ise içki çeşitleri çoğalmış Pera’da alafranga mekanlar açılmıştı. Meyhanelere önceki yüzyıllarda Şerbethane ismi uygun görülmüştü. Buralara gelen müşterilerin bir kısmı nargile müptelasıydı. Ayrıca alana gelen Kadın çengiler para karşılığında raks ederlerdi. Dansçı kadına para takma uygulaması bu dönemlerde de görülürdü. Sinema, bale ve opera gibi geç dönem kültürel etkinliklerinin olmadığı yıllarda, resmi ziyaretlerde köçek de oynatılırdı. [110] 20. yüzyılla birlikte gazino kültürü de yaygınlaşmaktaydı ve bu alanlara daha çok demlenmeye gelinirdi. Gazinolara Şuray-ı Devlet Reisi (Danıştay Başkanı) ve Nazır (Bakan) gibi önemli simalar da gelirdi. [111] Aynı şekilde Kocamustafapaşa semtinde canbaz kumpanyaları düzenlenirdi. [112] Hokkabazlar ise hünerlerini Beyoğlu’ndaki Naum Tiyatrosunda sergilerlerdi.

Alafrangalık arttıkça, konyak, şampanya ve viski gibi içkiler erişilebilir olmuştu. Festival dönemlerinde Beyoğlu arabaları ortamlara yetişmek isteyen gençleri taşırlardı.[113] Eğlencenin başkenti Pera bölgesi, genel anlamda ayrıcalıklı bir bölgeydi. Söz gelimi, Galata ve Beyoğlu’nda çıkan ekmekler daha iyi pişerdi ve kaliteliydi.  Ayrıca Reji de tütünün iyisini buradaki tütüncülere verirdi. [114] Beyoğlu’na bir rakip de Nişantaşı bölgesiydi. İlk defa sultan Mecit’in oğulları olan Kemalettin ve Süleyman Efendiler ile Mehmet Reşad burada sünnet edilmişlerdi. Sünnet töreni sırasında Nişantaşı yollarına binlerce lüks halı serilmişti. Ayrıca, bu vesileyle memleketin dört bir yanından getirilen on bin çocuk da sünnet edilmişti. [115] Nişantaşı muhiti bu hadise üzerine popüler hale gelmiş ve daha çokuluslu yerleşimin söz konusu olduğu bir bölge halini almıştı.

Son dönemde yaygınlaşan Direklerarası eğlencelerinde yaya kaldırımlar etkinlikleri izleyen insanlarla dolar taşardı.  Eğlenceleri seyretmek için geçilen Karaköy Köprüsü bir dönem tekinsiz, sürekli sallanır haldeydi.  Cüzzamlı ve frengili dilenciler buraya gelerek, köprü üzerinde dilenirlerdi. [116] Karaköy gibi, Tatil günü olan Cuma ve Pazarları İstiklal Caddesi alabildiğine kalabalık olurdu. Bonmarşe [117] bilhassa kalabalıktı.

        5.3 Kültür-Sanat

1900’lere doğru, Kadıköy yeni açılan tiyatroların mekanı haline gelmişti. Kadıköy bu dönemde tiyatro ve güldürü etkinlikleriyle bilinirdi.  Artık eskinin Sehzadebaşı’na benzer şekilde Kadıköy de sanatçıların uğrak yeri olmuştu. [118] Semtte yerine getirilen tuluat etkinlilerinde daha çok Ermeni ve Rum kızları bu alanlarda görev alıyordu. [119]

Yine Kadıköy’de, Balkan Savaşı Esad Paşa gibi ünlü isimlerin hazır bulunduğu toplantılar olmaktaydı. Edebiyat-ı Cedideciler, Boğaziçi ve Beyoğlu’nu çok sevmişlerdi.  Cenap Şahabettin ve Süleyman Nazif II. Meşrutiyet sonrası Kadıköy’e taşınmışlardı. [120] Kadıköy’de yaşamış önemli isimlerden birisi de İstanbul tasvirlerine çalışmalarında sıklıkla yer vermiş olan Ahmet Rasim’di. Ülke entelijansıyasının sıklıkla ikamet ettiği kent İstanbul, yazar ve sanatçı sayısı olarak da başı çekmekteydi.

Tanzimat döneminde İstanbul doğumlu yazarların genele oranı %80 dolayındaydı. Edebiyat gibi yazınsal alanlardaki kültürel egemenliğin Anadolu’ya yayılması cumhuriyetle birlikte ancak mümkün olmuştu. [121]  Tanzimatı takiben Namık Kemal, Recaizade Mahmud Ekrem, Abdülhak Hamid Tarhan gibi isimler, romanlarında ve öykülerinde İstanbul manzarasını konu edinmişlerdi. Ahmet Mithat hikayeleri, Beykoz, Boğaziçi ve Beyoğlu gibi muhitlerde geçerdi. Nabızade Nazım da Boğaziçi’ni kaleme alma kararı vermişti. [122] Bir bakıma Tanzimat devri edebiyatçıları, İstanbul’u tüm yönleriyle dile getirmişlerdi.

 

      Sonuç

İstanbul, kalabalık nüfusu, dönemsel etkinliklere uygun coğrafi yapısı ve sosyal yaşamdaki hizmetlere yanıtlar üreten meslek ehli kişileri bünyesinde barındırması nedeniyle her zaman ilgi çekici ve talep gören bir şehir olmuştu. Ahalinin sosyalleşebilmesine olanak tanıyan tabii güzelliklerinin yanı sıra, ramazan ve hıdrellez gibi dönemsel kutlamalar süresince kentte yaşam hızlanmış, günlük yaşamda kendisine yer bulmakta güçlük çeken kesimlerin de (Başta Kadınlar) sosyalleşebileceği bir yapı arz etmiştir. Mesireler bu bağlamda halkın her katmanından ve inanç sistemden gelen insanların bulunduğu toplu etkinliklere örnek olarak gösterilebilirdi. İmparatorluk kabuk değiştirirken süreç boyunca Avrupa’da yaşanan teknolojik yeniliklerin Osmanlı ülkesine gelişi, tüm bu etkinlik ağının da baştan aşağı yenileşmesine ve günlük yaşamda işlerin daha kolay çözümlenebildiği bir yeni kimliğe doğru geçiş yapılmasını olanaklı kılmıştı. Elektriğin ülkeye girişi hem aydınlatmada, hem de raylı ulaşımda büyük bir kırılma noktası teşkil etmişti. Benzer şekilde sık talep gören Beyoğlu ve Kadıköy gibi bölgeler kültür-sanat etkinliklerinin de merkezi halini almıştı.

Tüm bu modernleşme sürecinin etkilerini hissetmesiyle İstanbul, tarihsel çizelge içerisinde günlük yaşamda gözlemlenen her türlü detayın araştırılmasında önemli bir referans olmuştur. Özellikle de son dönemi yaşamış devrin tanıklarının anlatımları bu alanda belirgin bir literatür oluşmasının önünü açmıştır.

 

DİPNOTLAR

[1] Pervin Yanıkkaya Aydemir, Moda Semti Arka Plan Çalışması, Akdeniz Sesleri Projesi, İstanbul,  2003, s. 3

[2] Falif Rıfkı Atay, Batış Yılları, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2013, s.21

[3] Atay, a.g.e., s. 22

[4] Atay, a.g.e., s. 32

[5]  Ahmet Rasim, Eşkal-i Zaman, Hazırlayan: Orhan Şaik Gökyay, MEB Büyük Türk Şairleri ve Yazarları, Meb Basımevi, İstanbul, 1969, s.135

[6] Atay, a.g.e., s. 21

[7] Özer Ergenç, Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine, Osmanlı Araştırmaları IV, İstanbul, 1984, s. 73

[8] Ergenç, a.g.e., s.  74

[9] Ergenç, a.g.e., s. 75

[10] Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Bir Zamanlar İstanbul, Tercüman 1001 Temel Eser, s. 70

[11] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 166

[12] Semiha Ayverdi, İstanbul Geceleri, Kubbealtı Yayıncılık, 7. Baskı, İstanbul, 2012, s.112-113

[13] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 11

[14] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 12

[15] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 16

[16] Aydemir, a.g.e., s. 17

[17] Ergenç, a.g.e., s. 70

[18] Gedik: Devlet tarafından vatandaşlara verilen Ticaret ve Zanaat alanlarında çalışma yetkisi.

[19] Ali Rıza Bey, a.g.e., s.57

[20] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 57

[21] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 41

[22] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 20

[23] Yük, 100,000 akçe ederindeki para birimiydi. Bu ederin yarısı ise Kese olarak ifade edilirdi.

[24] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 169-170

[25] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 133

[26] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 126

[27] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 129

[28] Mehmet Mazak, Eski İstanbul Gündelik Hayattan Renklerle, Yeditepe Yayıncılık, İstanbul, 2013, s. 87

[29] Mazak, a.g.e., s. 87

[30] Mazak, a.g.e., s. 44

[31] Mazak, a.g.e., s.45-46

[32] Mazak, a.g.e., s. 46

[33] Refi Cevat Ulunay, Eski İstanbul Yosmaları, Arma Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, s. 18

[34] Adnan Giz, Bir Zamanlar Kadıköy, İletişim Yayınları, 2. Baskı, 1990, s. 88

[35] Halit Fahri Ozansoy, Eski İstanbul Ramazanları, Elips Kitap, 1. Baskı, Ankara, s. 14

[36] Ozansoy, a.g.e., s. 47

[37] Sermet Muhtar Uras, Masal Olanlar 30 Sene Evvel İstanbul, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2005, s. 38

[38] Uras, a.g.e, s. 39

[39] Ali Rıza Bey, a.g.e, s. 199

[40] Ozansoy, a.g.e., s. 42

[41] Ozansoy, a.g.e, s. 42

[42] Uras, a.g.e.,  s. 264

[43] Uras, a.g.e, s.44

[44] Uras, a.g.e., s. 45

[45] Uras, a.g.e.,  s. 47

[46] Ayverdi, a.g.e., s. 228

[47] Uras, a.g.e., s. 57

[48] Ali Rıza Bey, a.g.e, s. 148

[49] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 147

[50] Ozansoy, a.g.e., s. 33

[51] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 173

[52] Ali Rıza Bey, a.g.e.,  s. 169

[53] Ozansoy, a.g.e., s.14

[54] Ozansoy, a.g.e., s. 41

[55] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 14

[56] Ayverdi, a.g.e., s. 42

[57] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 164

[58] Rasim, Eşkal-i Zaman, s. 142

[59] Ayverdi, a.g.e., s. 41

[60] Ayverdi, a.g.e., s. 43

[61] Ozansoy, a.g.e., s. 95

[62] Uğur Göktaş, Kartpostallarda Mesireler,  s. 26

[63] Aydemir, a.g.e., s. 4

[64] Göktaş,  a.g.e., s. 26

[65] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 213

[66] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 192

[67] Salah Birsel, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sel Yayınları, İstanbul, 2003, s. 181

[68] Göktaş,   a.g.e., s. 27

[69] Ayverdi, a.g.e.,  s. 232-233

[70] Ali Rıza Bey, a.g.e, s. 194

[71] Ali Rıza Bey, a.g.e, s. 209

[72] Uras, a.g.e., s. 48

[73] Ferhat Arslan, İstanbul’da Hıdrellez Geleneğinin Geçmişi, Bugünü ve Yarını: Ahırkapı Örneği, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi Folklör/Edebiyat, Cilt:18, Sayı:71, 2012, s. 212

[74] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 195

[75] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 194-195

[76] Birsel, a.g.e., s. 182

[77] Melek Çolak, XX. Yüzyıl Başlarında İstanbul’da Trafik ve Tramway, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Sayı: XXII, s. 76

[78] Ahmet Rasim, Şehir Mektupları, Karanfil Yayıncılık, İİstanbul, 2016, s. 118

[79] Aydemir, a.g.e., s. 20

[80] Mazak,  a.g.e., s. 19-20

[81] Mazak,  a.g.e., s. 23

[82] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 49-50

[83] Mazak, a.g.e., s. 86

[84] Mazak, a.g.e, s. 91

[85] Mazak, a.g.e., s. 91

[86] Mazak, a.g.e., s. 68

[87] Zincir sistemi:

[88] Ali Rıza Bey, a.g.e, s. 100-101

[89] Atay, a.g.e., s. 28

[90] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 89

[91] Mazak,  a.g.e., s. 27

[92] Mazak,  a.g.e., s. 30

[93] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 234

[94] Mazak, a.g.e., s. 99

[95] Mazak, a.g.e., s. 100-101

[96] Mazak, a.g.e., s. 95

[97] Mazak, a.g.e., s. 96-97

[98] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 14

[99] Mazak, a.g.e., s. 136

[100] Mazak, a.g.e,. s. 139

[101] Mazak, a.g.e, s. 146

[102] Mazak, a.g.e., s. 60

[103] Mazak, a.g.e., s. 153

[104] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 154

[105] Mazak, a.g.e., s. 145

[106] Mazak, a.g.e., s. 149

[107] Mazak, a.g.e., s. 172

[108] Uras, a.g.e., s. 46

[109] Aydemir, a.g.e., s.  23

[110] Ali Rıza Bey, a.g.e, s. 286

[111] Uras, a.g.e., s. 38

[112] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 299

[113] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 302

[114] Ahmet Rasim, Şehir Mektupları, s. 123

[115] Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 184-185

[116] Uras, a.g.e., s. 268

[117] Bonmarşe: Tanzimat ile birlikte Fransa’da Bon Marche (Ucuz) adıyla bilinen, içerisinde pek çok farklı türde ürünün satıldığı mağazalardan Osmanlı’da da açılmaya başlanmıştı. İstiklal Caddesi üzerindeki mağazanın adı Fransızca isminin Türkçe okunduğu şekliyle anılmaktaydı.

[118] Giz, a.g.e., s. 80

[119] Giz, a.g.e., s. 54

[120] Giz, a.g.e., s. 151

[121] Alim Kahraman, İstanbul ve Edebiyat,  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt:8, Sayı:16, 2010, s. 149

[122] Kahraman, a.g.e., s. 150

KAYNAKÇA

Ali Rıza Bey, Balıkhane Nazırı: Bir Zamanlar İstanbul, Tercüman 1001 Temel Eser, s. 70

Arslan, Ferhat: İstanbul’da Hıdrellez Geleneğinin Geçmişi, Bugünü ve Yarını: Ahırkapı Örneği, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi Folklör/Edebiyat, Cilt:18, Sayı:71, 2012

Atay, Falif Rıfkı: Batış Yılları, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2013

Aydemir, Pervin Yanıkkaya: Moda Semti Arka Plan Çalışması, Akdeniz Sesleri Projesi, İstanbul,  2003

Ayverdi, Semiha: İstanbul Geceleri, Kubbealtı Yayıncılık, 7. Baskı, İstanbul, 2012, s.112-113

Birsel, Salah : Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sel Yayınları, İstanbul, 2003, s. 181

Çolak, Melek: XX. Yüzyıl Başlarında İstanbul’da Trafik ve Tramvay, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Sayı: XXII

Ergenç, Özer: Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine, Osmanlı Araştırmaları IV, İstanbul, 1984

Giz, Adnan: Bir Zamanlar Kadıköy, İletişim Yayınları, 2. Baskı, 1990

Göktaş, Uğur: Kartpostallarda Mesireler

Kahraman, Alim: İstanbul ve Edebiyat,  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt:8, Sayı:16, 2010

Mazak, Mehmet: Eski İstanbul Gündelik Hayattan Renklerle, Yeditepe Yayıncılık, İstanbul, 2013

Ozansoy, Halit Fahri: Eski İstanbul Ramazanları, Elips Kitap, 1. Baskı, Ankara

Rasim, Ahmet: Eşkal-i Zaman, Hazırlayan: Orhan Şaik Gökyay, MEB Büyük Türk Şairleri ve Yazarları, MEB Basımevi, İstanbul, 1969

Rasim, Ahmet: Şehir Mektupları, Karanfil Yayıncılık, İİstanbul, 2016, s. 118

Ulunay, Refi Cevat: Eski İstanbul Yosmaları, Arma Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, s. 18

Uras, Sermet Muhtar: Masal Olanlar 30 Sene Evvel İstanbul, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2005

Yazar Hakkında

Eray KONYA / TESA Tarih Masası Direktörü / Çevirmeni

İstanbul Üniversitesi

İnkılap Tarihi Enstitüsü / Yüksek Lisans

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Asya Hun İmparatorluğu

Asya Hun İmparatorluğu

Yazan: Berk Çetin

Giriş

Asya Hun İmparatorluğu bilindiği şekliyle Orta Asya’da Türkler tarafından kurulan ilk devlettir. Bu yazıda, Kadim Türk tarihinde Türklerin bilinen ilk Başbuğu Tou-Man’dan ve Çini dize getirip onluk sistemi oluşturan, Türk tarihinin ilk teşkilatlı ve disiplinli ordusunu hayata geçiren Mete’den oğlu Ki-ok’a;  yıkıcı Çin politikasına karşı devlet kavramı, atalarının mirası, töre-dil ve bağımsızlığı için Çin’i ve abisi Ho-Han-Yeh’i karşısına alan Kavimler Göçünün temelini oluşturacak Güney Hunlarını Güney bölgesine yerleştiren ve Milliyetçiliği ilk defa devlet politikası haline getiren Çi-çi Han’a; aynı  zamanda, Asya Hun İmparatorluğu’nun tarih sahnesine çıkışında ve devlet geleneğinin yerleşmesinde önemli bir rolü olan Tanhular’dan söz edilecektir.

Hunların Tarih Sahnesine Çıkışı

Tarihte Türklerin ilk kurduğu devlet olan Asya Hun İmparatorluğu aynı zamanda Orta Asya tarihinin ilk büyük imparatorluğudur. Hunlar, teşkilatlı ve güçlü bir devlet olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Hun Devleti’nin ne zaman kurulduğu kesin olarak tespit edilememiştir. Bununla birlikte Hunların tarihleri efsanevi Çin kayıtlarına göre M.Ö. 2255’lere kadar götürülebilmektedir. Tarihin erken dönemlerinde Çinliler, kendi kabuğunun dışına çıkamayan ve kendi devletlerinden başka devlet bir devletin varlığını tanımayan bir millet idiler. Onlara göre Çin, bir “Orta Devlet” idi. [1] Bu devletin etrafı da barbar ve düşman kavimlerle çevriliydi. Bu nedenle Çinliler, uzun süre ülkelerinin kuzeyinde bulunan kavimleri birbirinden ayırmaya bile lüzum görmemişler, hepsini “Jung, Ti, İ, Man, Hu” gibi genel isimlerle anmışlardır.

Hunların adı kaynaklarda şu şekilde geçmiştir: Yen-yün, Hsien-yün, Hu-chu, Jung-ti, Kuei-fang gibi isimlerle Çin kaynaklarında transkripte edilirken, M.Ö. 318 yılında bir anlaşma dolayısıyla en bilinen Hsiung-nu transkripsiyonu ilk defa kullanılmış ve standart haline gelen bu kullanım bir daha değişmemiştir. Hsiung-nu kelimesinin Hun adının tam karşılığı olduğu görüşü ise M.S. 311’de Soğda bir metinde yer alan ifadelerden ileri gelmektedir. [2]

İlk Tanhu:  T’ou-man (Teoman)

Hunların tarihi açısından önemli bir gelişme olarak, M.Ö. 221’de ilk defa bir Hun hükümdarının adı tarihi kaynaklarda kendisine yer bulmuştu. Bu hükümdarın adı T’ou-man idi. Tahta ne zaman geçtiği hakkında bir bulguya rastlanmasa da,  M.Ö. 221 yılında tahta çıkan hükümdarın T’ou-man olduğu ifade edilir. T’ou-man M.Ö. 209 yılına, yani ölümüne değin tahtta kalacaktır. T’ou-man zamanında Çinliler Hunları yenerek Çin’in Kuzey Batısından Türkleri çıkarmışlardı. Buradan ayrılan Hunlar, Ötüken ve Moğolistan coğrafyasına geleceklerdi.  Bu durum bölgede yaşayan Hunların nüfusunun artmasına ve güçlenmelerine neden olacaktı. Esasında bu hamle ile Çinliler, gelecekte oluşacak büyük imparatorluğun temellerini de atmış bulunuyorlardı.

Mo-tu (Mete)’nun Tahta Çıkışı Hunların Yükselişi  (MÖ 209-174)

M.Ö. 209 yılında Mo-tu tahta çıktı. Onun tahta geçişi kaynaklarda anekdotal bir biçimde abartılmıştır. Babasının en büyük oğlu olan Mo-tu tahtın en büyük varisiydi. Ancak üvey annesinin de tahrikleriyle başka bir oğlunu tahta geçirmek için onu Yüe-chih’lara rehin olarak yolladı. Arkasından kendisi Yüe-chih’lara saldırdı. Amacı Mo-tu’yu Yüe-chih’lara öldürtmekti. Böylece Mo-tu kolayca ortadan kaldırılacak, kendi kamuoyuna hesap verebilecekti.[3] Ama Yüe-chih’lar Mo-tu’yu öldürmeden Mo-tu kaçmayı başarmıştı ve ülkesine dönmüştü. Babası oğlunun Yüe-chih’lardan kurtulmasına şaşırmıştı ve oğlundan 10.000 kişilik süvari okçu birliğine kumanda etmesini istemişti. Mo-tu emrine aldığı bu orduyu sıkı bir disiplin ve teşkilatlı bir şekilde eğitti. Aynı süreçte ıslıklı oku icat etti. Mo-tu ıslıklı oku hangi hedefe atarsa, ordusu da Mo-tu’nun attığı hedefe doğru isabet alacaktı. İlk önce en sevdiği atına ok attı ve sonra da sevdiği karısına ok attı. Ok atmayanların hepsini öldürdü. Daha sonra babasının atına okla isabet aldığında ise, diğerleri de oklarını yöneltmişlerdi. Böylece M.Ö. 209 yılında tarihin ilk disiplinli ordusu kurulmuştu. Ayrıca bu tarih Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihi olarak da bilinir.

Bundan sonra Mo’tu tasarladığı ihtilali gerçekleştirip babasını öldürecek ve tahta geçecek idi. Takip eden süreçte babasıyla beraber kendisine komplo kuran devlet adamları da Mo-tu’nun gazabına uğrayacaktı.

Mo’tu iç işlerini bu yöntemlerle hallettikten sonra dış gelişmelerle de ilgilenmeye başladı. Hunların doğu sınırında olan Tung-hu’lar(Tunguz) çok güçlüydüler. Mo’tu tahta geçtiğinde, Tunguzlar, yeni imparatora güçlerini göstermek ve baskı altına almak istediler. İlk önce Tung-hu’lar Mo’tu nun en değerli atını istediler, daha sonra da kadınlarından birisini istediler ve Mo’tu istediklerini verdi. Mo’tu’nun korktuğunu sanan Tung-hu’lar daha da görgüsüzleşerek iki ülke arasındaki ıssız bir bölgeyi de talep ettiler. Mo’tu bu isteğe aşırı sinirlenip tepki gösterdi ve Tung-hu’lara saldırıp onları yendi. Aynı süreçte Hükümdarlarını da öldürdü, çok sayıda hayvan ve esir elde etti.

Buradan anladığımız üzere kendi sahip olduğu şeyler istendiğinde sesini çıkarmayan Mo’tu devletin, milletin olan topraklar istendiğinde talepleri çok sert karşılamış ve toprağa kıymet verdiğini gözler önüne sermişti. Bu saldırıdan hemen sonra Mo’tu batıdaki Yüe-chih’lara yöneldi ve onları da mağlup etti.

Mo’tun daha sonra Çin topraklarına yöneldi, 3 yıl kadar sürdüğü anlaşılan (M.Ö. 201-199) bu savaşlarda Ma-i, Tai-yuan bölgelerini zapt etti. Han sülalesinin kurucusu İmparator Kao-ti (M.Ö. 206-195)’nin 320 bin kişilik ordusunu, Pai-teng’de bozkır usulü sahte ric’at gösterisi (Turan taktiği) ile çember içine aldı. İmparator, bozkır bölgelerinin Hun devletine terki, yiyecek ve ipek verilmesi ve yıllık vergi şartları ile kendini ve ordusunu kurtarmaya muvaffak oldu. [4] Mo’tun, Baykal gölü kıyılarından İrtiş yatağına kadar olan bozkırları ve daha batıdaki Ting-ling’ler bazı Ogur kolları ile meskun araziyi, Kuzey Türkistan’ı zaptetti ve oradaki Yüe-chih’ların komşusu Wu-sun’ları himayesine aldı. [5] Mo’tun Asya da yaşayan Türk soyundan gelen tüm toplulukları kendi himayesinde bir çatı altında toplamıştı. İmparatorluk sınırları artık kuzeyde Baykal gölü ve Ob ve İrtiş nehirlerine, batıda Aral gölüne, güneyde Çin’de Wei ırmağı-Tibet yaylası-Karakurum dağlarına ulaştığı bu tarihlerde Hunlara tabi olanlar arasında; Moğollar, Tibetliler, Tunguzlar ve Çinliler de vardı. Mo’tun tarafından Çin hükümetine gönderilen mektupta anlaşıldığına göre, yalnız İç Asya ‘da Türk devletine bağlı kavim ve şehir devletçiklerinin sayısı 26 idi.[6]  

Ki-Ok’un Tanhu Olması (M.Ö. 174-160)

M.Ö. 174 yılında ölen Mo’tu, geride geleceği parlak, devasa bir devlet bıraktı. Bu sırada Hun Devleti, gücünün ve kudretinin doruk noktasında bulunuyordu. Mo’tu’nun yerini alan oğlu Ki-ok (Çince Lau-schang), Çin’i baskı altında tutma ve bu devlet ile ticarî ilişkileri devam ettirme şeklinde olan babasının politikasını aynen korumaya gayret etti. Bu gaye ile M.Ö. 161 yılında, büyük bir ordunun başında Çin’in merkezine kadar ilerledi. İmparatorun sarayını yıkarak, Hun baskısının azalmadığını gösterdi. Bundan sonra Çin ile ilişkilerini barış temeline oturtan Ki-ok, bir Çinli prenses ile evlendi ve Hun ekonomisinin eksiği olan maddeleri, hediye adı altında Çin’den temin etmeye devam etti. [7] Sonrasında Ki-ok yönünü İpek Yolu üzerinde bulunan Yüe-chih’lara çevirdi onlara sağlam bir darbe vurarak Yüe-chih’ların gücünü tamamen bertaraf etti ve Yüe-chih’ları göç etmeye mecbur bıraktı.

Orta Asya’dan göç etmek zorunda kalan Yüe-chih’lar bugün ki Pakistan, Afganistan, Kuzey Hindistan bölgelerine geldiler ve buradaki Grek kolonilerine son verip Kuşan adında bir devlet kurdular. İpek yolu ise Hunlara kaldı.

Yıkıcı Çin Politikası

Çin, Hunlara sadece zayıf düştüklerinde değil, güçlü oldukları zaman da tehlike arz etmekteydi. Çin hükümdarları genellikle barış zamanlarında Tanhulara yolladıkları prensesler aracılığıyla ajanlık yapıyordu. Bu ajanlar, Hun beyleri ve Hun toplulukları arasında sinsice nifak tohumları ekiyorlardı. [8] Bu etkileşimler nedeniyle yavaş yavaş Çin toplumu Hunlara ipek yollayarak zevke ve lükse düşkünlüğe alıştırmaya başladı. Bu durum da göçebe akıcı hayat tarzına tamamen aykırı idi. Lüks hayat Hunların mücadeleci ve savaşçılık yeteneklerini köreltiyordu. Bir baka deyişle, dışarıdan çökertilemeyen Hunlar içten çökertilmekteydi.

Hunlar Arasında Bölünme

Hunlar artık eskisi gibi değildi. Akınları duraklamış, zengin toprakların düşman istilasına uğraması nedeniyle devlet geliri azalmış, o zamana kadar Çin’den gelen hediyeler ve maddi destek de kesilmişti. Başbuğları birbirine düşüren Çin propagandası ise durumu daha da derinleştiriyordu. İktisadi darlık ve askeri güçsüzlük karşısında maddi yardım temin etme düşüncesine yol açarak Tanhu Ho-han-yeh(M.Ö. 58-31)’in (Hūhánxié) [9] Çin himayesini isteme meyli durumu büsbütün ortalığı karıştırdı. Sol Bilge éliği (Sol kanat Kralı)olan Çi-çi (Hotuvusu/Yabgu Kağan) kardeşinin tanhuluğunu tanımadı. Bu rest, Hun devlet meclisi(Toy)’nde ağır münakaşalara yol açtı. Ho-han-yeh’in teklifi; istiklalinin feda edilmesini “gülünç ve utanç verici” bir davranış sayan ve kendilerinin ülkenin devralındığı atalara karşı hürmetsizlik kabul eden Çi-çi taraftarlarınca reddedildi. Tanhu’nun fikrinde direnmesi Hunları ikiye ayırdı. [10] Bu iki kardeş ayrı görüşleri yüzünden taht mücadelesine başladı ve Çin’in de desteğini alan Ho-han-yeh bu mücadeleyi kazandı ve sonucunda Hun devleti doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Sonrasında Çi-çi onu destekleyen beyleri ve boyları da alıp Batı ya çekildi.

Çi-çi, Tanrı dağlarının kuzeyinde oturan Wu-sunların direnişini kırdı. Tarbagatay bölgesindeki Ogurları, İrtiş kaynak havzasındaki Ting-lingleri ve Kırgızları itaat altına aldı. Bundan sonra Çu-Talas havzasına yerleşen Çi-çi, burada kendisine, etrafı surlarla çevrili yeni bir başkent kurdu. (M.Ö. 41) [11] Çin Çi-çi’nin başkenti üzerine, Ho-han-yeh kuvvetleriyle destekli 70 bin kişilik bir kuvvet gönderdi. Bu ordu, Çi-çi’yi başkentinde kuşattı. Çi-çi hazırlıksız yakalanmıştı ve Hunlar kale savunmasına alışkın değildiler. Çi-çi Çin ve kardeşine karşı burada bağımsızlıkları için mücadele etti ve [başta Çi-çi olmak üzere tiginler, hatunlar ve saray mensuplarından 1518 kişi, devlet ve istiklal uğruna hayatlarını kaybettiler.][12] Böylece Batı Hun devletinin varlığı tamamen sona ermişti. Başbuğ Çi-çi kaybetmişti ama tarihe adını yazdırmıştı. Milliyetçiliği ilk defa devlet politikası haline getiren kişi olmuştu. Çi-çi’nin ölümünden sonra ardında kalanlar dağınık bir şekilde Güney Batıda yaşamaya devam etti burada sessiz kaldılar. Süreç boyunca dillerini ve törelerini yaşatmaya devam ettiler. Zamanla güçlendiler ve Kavimler Göçü’nü başlatacak unsurlardan birisi oldular. Yüzyıllar sonra Balamir adlı bir Başbuğ çıktı ve Kavimler Göçüne öncülük etti.

Başbuğ Çi-çi aslında Kavimler Göçüne öncülük edecek Başbuğ Balamir ve Avrupa’yı savaşlarıyla dize getirecek olan Tanrının Kırbacı Atilla’nın yolunu daha yüzyıllar öncesinden çizmişti.

Sonuç

Asya Hun devletinin Çin ve diğer kavimlerle olan mücadelesi diğer kurulacak Türk devletlerine bir emsal olacak şekilde bir ilerleme göstermişti. Ancak bu takipçi devletler, yazılı bir metin halinde nesilden nesile aktarılamadığı için tüm Çin entrikalarını kavrayamamışlardı. Kurulan devletler Çin’in düzenbaz ve sahtekar olduğunu bilecektir. Ancak Çin yine bir yolunu bulacaktır. Mete’nin devlet politikası diğer Tanhulara da yansımış olup, bu devletler Mete’nin izinden gitmeye devam etmişlerdir. İlerleyen zamanlarda Çin yeni bir yıkıcı politika bulacaktır ve Tanhulara Çinli prenses gönderecektir. Gönderilen bu prensesler ajanlık yapıp Çin’e bilgi aktarımında bulunacaktır.  Yapılan bilgi akışı sayesinde Çinliler, Hunların askeri yapılanmalarını öğrenecek ve askerlerini aynı Hunlular gibi giydirip pusatlandıracaktı.

Hunların bölgedeki diğer askeri güç odaklarına kıyasla askeri avantajları şunlardı; Üzengi adı verilen aparatı bulmuşlardı ve bu sayede at üstünde çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorlardı. Süvari birlikleri genellikle hafif süvari oldukları için Çin süvarileri Hunların atlı birlikleri karşısında yavaş kalıyordu. Aynı şekilde Hunlar göçebe bir toplum oldukları için Boylar halinde Bozkırlarda yaşardı ve Bozkırlar saldırıya çok açıktı. Bu nedenle de herkes savaşçı büyüyüp yetişirdi.  Takip eden süreçte, Hunlar iktisadi ve ekonomik sıkıntılar çekmeye başlayınca Ho-han-yeh gibi bazı insanlar kurtuluşu Çin himayesinde arayacaktı ancak onunla çok farklı şekilde düşünen Çi-çi Han gibileri de süreç esnasında rol üstlenecekti. Tüm bunların sonucunda Hunlar ikiye ayrılıp bölünmüş ve Çin böylelikle meşhur “Böl, Parçala, Yok Et” politikasını gerçekleştirmişti.

 

DİPNOTLAR

 

[1] Hasan Celal Güzel, Türkler Ansiklopedisi I.Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, s.1047

[2] Ahmet Taşağıl, Kök Tengrinin Çocukları, Bilge Kültür Sanat, 10. Baskı, s.51

[3] Taşağıl, a.g.e., s.56

[4] İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Basın Evi, Basım 41,  s.60

[5]  Eberhard, Çin Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1987, s.89

[6] İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s. 61

[7] Güzel, a.g.e., s.1073

[8]  Güzel, a.g.e.,  s.1073

[9]  Bazı Türk hakanları hakkındaki bilgiler ağırlıklı olarak Çin kaynaklarından elde edildiğinden, bu isimlerin Türkçe karşılıklarını bulmak problem yaratabilmektedir. Bu noktada Çince isimlerle, eski Türk anıtlarındaki isimlerin karşılaştırması yoluyla daha sağlıklı isimlendirmeler yapılabilir.

[10]  Kafesoğlu, a.g.e., s.64

[11] Güzel, a.g.e., s. 107

[12] Güzel, a.g.e., s.1074

 

KAYNAKÇA     

Eberhard, Çin Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1987

Güzel, Hasan Celal: Türkler Ansiklopedisi I.Cilt, Yeni Türkiye Yayınları

Kafesoğlu, İbrahim: Türk Milli Kültürü, Ötüken Basın Evi, Basım 41

Taşağıl, Ahmet: Kök Tengrinin Çocukları, Bilge Kültür Sanat, 10. Baskı

 

Yazar Hakkında:

Berk Çetin / TESA Tarih Masası Araştırmacı Yazarı

Karabük Üniversitesi

Tarih Bölümü Öğrencisi

 

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Türkiye’de Sinemanın Yolculuğu

Türkiye’de Sinemanın Yolculuğu

 

Yazan: Mert Pakır

Giriş

Sinema bir sanat dalı olarak 20. yüzyılda gelişmiş, kendinden önce yaygınlık kazanmış bulunan resim, heykel, müzik, mimarlık gibi çeşitli sanat dallarına dayalı, büyük teknik beceri gerektiren karmaşık bir sanattır. İzleyiciyi karartılmış bir salonda perdeye yansıyan kendi somut gerçekliğiyle etkiler. Saydam bir film şeridi üzerindeki görüntüler ışığın yardımıyla bir perdenin üzerine art arda düşürüldüğünde, gözümüz bu görüntüleri hareket ediyormuş gibi algılar.1

Sinema toplumdan ayrı düşünülemeyecek bir icattır. İcada neden olan kişi, bu icadını belki şahsi yarar güderek geliştirmiş olabilir fakat bir süre sonra topluma ait bir icada dönüşmüştür. Bu açıdan bakıldığında benzer durum tarihte de görülür. Tarih bir toplum bilimdir ve icat eden yani onu ortaya koyan kişi tarihçidir. Tarihçinin işi yaşanan olayları mümkün olduğunca objektif bir pencereden yansıtmaktır.

Sinema tarihi hususunda  tarihçilerin sinemanın yazımında başlarda yer almadığı  görülmektedir.  Örneğin  Özön’ün,  Türk  Sineması  Tarihi  kitabından  önce  Türk sineması  üzerine  yazılmış  derli  toplu  bir  kitap  yoktur.  Özön‟den  önce  Rakım  Çalapala’nın Yerli Film Yapanlar Cemiyeti adına çıkardığı Filmlerimiz (1946) adlı broşürün içerisinde Türkiye’de  Filmcilik,  Nurullah  Tilgen’in  Yıldız  (1953)  sinema  mecmuasında  Türk  Filmciliği, Dünden Bugüne 1914-1953 ve Zahir Güvemli‟nin Sinema Tarihi (1960) kitabında Türkiye‟de Sinema adlı bölüm, Türk sineması tarihini anlatmaya çalışmıştır. Ancak bu üç metinde yazarlar, kendi düşüncesi doğrultusunda Türk sinemasını betimlemeye çalışmışlardır.

Dünya Sinema Tarihi

Trenin Gara Girişi, Lumiére Kardeşler tarafından çekilen, dünya sinema tarihinin ilk filmdir. Bu deney, aynı zamanda “görüntüyü yakalamada” insanların ne kadar ilerlediğini de gözler önüne sermektedir. Birçok kaynakta Lois Lumiére’in, “Sinema geleceği olmayan bir keşiftir.” dediği vurgulanmıştır. Sinema, icadından kısa bir süre sonra tüm dünyadaki görsel sanat anlayışını değiştirecek yepyeni bir alan olduğunu ispatlamıştır. Dönemin gazete ve dergileri bu yeni icattan sık sık bahseder olmuş, sinema tüm dünyanın merak ettiği ve görmek için can attığı bir yenilik haline gelmiştir.2

1927’ye kadar filmler bütünüyle sessizdi. Konuşmalar filmin akışını kısa aralıklarla kesintiye uğratan yazılarla veriliyor, film piyano, keman yada bir pikaptan çalınan müzik eşliğinde gösteriliyordu.3 Yaklaşık 6.000 kişi alan bazı büyük sinema salonlarında belli bir film için özel olarak bestelenmiş müzik parçasını çalan 40 kişilik büyük orkestralar bulunuyordu. Dünya sinema tarihinin ilk sesli filmi ise Alan Crosland tarafından 1927 tarihinde çekilen The Jazz Singer (Caz şarkıcısı) filmidir. Bol şarkılı ve müzikli bu ilk sesli filmi izleyiciler çok beğenmiş ve müzikal film türünün temelleri atılmıştır.4

Osmanlı Devleti Sinema Tarihi

Sinema, 1896 yılının sonlarına, 1897 yılının başlarına doğru Yıldız Sarayı’nın gedikli hokkabazlarından Bertrand eliyle Saray’a sokuldu. İlginçtir ki sinematografla en erken tanışan ülkelerden biri de Türkiye‟dir. Sarayda gerçekleştirilen ilk gösterimlerin ardından sinema halka da tanıtılmış, halk için de belirli mekânlarda gösterimler düzenlenmiştir. Sinematografı ülkemize sokan ve sarayda gerçekleştirilen ilk gösterimleri düzenleyen kişi belirtildiği üzere, Fransız bir hokkabaz olan Bertrand’dır. II. Abdülhamit’in kızı olan Ayşe Osmanoğlu, anılarını kaleme alırken sarayda gerçekleştirilen ilk gösterimlerden şöyle bahsetmektedir:

“İtalyanlardan başka Bertrand ve Jean adında iki Fransız daha vardı. Bertrand taklit ve hokkabazlık yapar, her sene babamdan izin isteyerek Fransa’ya gider, birtakım yeni şeyler öğrenip gelirdi. Saraya sinemayı bu getirmiştir. O zamanki sinemalar şimdiki gibi değildi. Perde büyük fırçalarla iyice ıslatılır, küçük parçalar gösterilirdi. Bu parçalar pek karanlık görülür, filmler bir dakikada biterdi. Bununla beraber çok yeni bir şey olduğundan hoşumuza giderdi.”5

Başka bir bilgiye burada değinmek gerekir. Bu sebeple yukarıda anlatılanların kıyaslanması gerçekleşebilecektir. Bu hususta verilen başka bir bilgi Rakım Çalapa‟dan gelmektedir. Rakım Çalapa‟ya göre “Sinemayı ilk önce Fransız ressam memlekete sokmuştu.”6 İki bilgiyi karşılaştırdığımızda ulaştığımız sonucun aynı olmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla  sinemayı  Saray‟a  taşıyan  kişinin  aynı  kişiler  olmadıkları  sonucuna ulaşmaktayız. Bu bilgiler ışığında dünya üzerinde sinemayla tanışan ilk büyük medeniyetlerden biri olduğumuz anlaşılmaktadır. Birçok milletin sinemayla geç bir tarihte tanıştığı göz önüne alındığında bu mevzu açısından, ne kadar şanslı bir millet olduğumuzu anlayabiliriz.

Sinemanın halka açılması halka yapılan gösterilerle mümkün oldu. Nijat Özön’ün   Türk   Sinema   Tarihi   eserine   göre,   ilk   genel   gösteri   olan   Saray’daki   sinema gösterileriyle aynı zamana rastlayan bu olayın kahramanı, Romen uyruklu bir Polonya Musevisi olan Sigmund Weinherg’ti. Türkiye’de Pathe Feres‟in (Pathe Kardeşler) temsilcisi olan Weinberg, Pathe’nin “phonographe” (gramafon) unu ve daha başka yapımlarını satıyordu. Pathe’nin filimlerini ise ilk kez, Galatasaray’daki tramvay yolu dönemecinde bulunan, o zamanın en ünlü birahanesi Sponeck‟te gösterdi. Talu’nun anlattığı bu gösteriyi, İstanbul’un öbür yakasında, Şehzadebaşı’ndaki Fevziye Kıraathanesi‘ndeki gösteri izledi. Öte yandan  üzerinde  anlaşılamayan  bu  konuda;  Hilmi  Malik  1933‟te  yayımladığı  Türkiye‟de Sinema ve Tesirleri isimli eserde Weinberg isimli kişinin film gösterimi yaptığını belirtir. Giovanni Scognamillo ise Türk Sinema Tarihi adlı eserinde; ‟Weinberg tarafından düzenlenen ilk  gösterinin  ilanı  elimizdedir.”  diyerek  Weinberg‟in  sinema  gösterimi  yaptığını  söylemiştir. Metin  And’ın çalışması ‟Türkiye‟de Sinema Arkeolojisi‟‟nde  Sponeck‟teki ilk  gösteriden söz etmesine   rağmen   Weinberg‟den   bahsetmemektedir. Mustafa Gökmen ise  ilk   gösterinin Sponeck‟te  yapıldığını  ancak  Weinberg‟ce  bunun  yapılmadığını  belirtir.  Rakım Çalapa‟nın Türkiye‟de Filmcilik isimli eserinde Sponeck ismi geçerken, bu gösteriyi kimin yaptığı hususunda bilgi vermemektedir.7

Sinemanın yurdumuza girmesi olumlu bir gelişme iken, öte yandan 1908 yılına gelinceye kadar sinema, yurdumuzda gezginci olmaktan kurtulamamıştır. Bunun başlıca nedenlerinden birisi olarak sürekli bir suikast korkusu içinde yaşıyan II. Abdülhamit’in kaygıları dile getirilebilir. İlk yerleşik sinema yine Weinberg’in eliyle İkinci Meşrutiyet ‘in ilanından sonra, 1908 yılında açıldı. O tarihten sonra yerleşik sinema çok ağır, ama düzenli bir gelişme gösterdi.8

Osmanlı İmparatorluğu‟nun ilk resmi sinema kurumu, Sultan Reşat döneminde, 1915 yılında Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından ordu için belge temin etmek ve propaganda filmleri çekmek  amacıyla  kurulan  Merkez  Ordu  Sinema  Dairesi’dir.  Ordunun Birinci  Dünya Savaşı sırasında başlayıp Kurtuluş Savaşı boyunca devam eden belge film çalışmaları yanında İstanbul’da da çeşitli konulu filmler çekilmistir. Bu filmler; işgal altındaki İstanbul‟da Merkez Ordu Sinema Dairesi‟nden   başlayarak,   Milli   Müdafaa   Cemiyeti,   Malul   Gaziler Cemiyeti, Donanma Cemiyeti gibi resmi ve yarı resmi kurumların teçhizat ve sermaye desteği ile çekilmiştir.9

Sinematografın ülkeye getirilip gösterime başlanması konusunda olduğu gibi, Türkiye‟de ilk film çalışmalarının yapılmasında da yine azınlıklar ve yabancı uyruklu kişiler ön planda olmuştur. Özellikle Balkanların ilk sinemacıları10 olarak kabul edilen Manaki Kardeşler 1900‟lerin başlarında çektikleri belge film ile bu konuda ilk sırayı almışlardır. Türklerin çektiği ilk film ise, Fuat Uzkınay‟ın 14 Kasım 1914‟te çektiği Ayastefanos‟taki Rus Abidesinin Yıkılışı isimli belgeseldir. Bugün “tiyatro ile pek ilgisi olmayan ilk gerçek sinemacı” ve ilk Türk belgeselcisi olarak tanınan Fuat Uzkınay, Osmanlı Devleti‟nin 1914 yılında İtilaf Devletlerine karşı savaşa girmesi üzerine, Yeşilköy‟de Ruslar tarafından dikilen anıtın bombalanmasının 150 metresini filme çekmiştir.

Bu gelişmelerin yanında İstanbul halkının sinemaya olan ilgisinde farklı izlenimleri görmek mümkündür. Kimi bunu faydalı bir icat olarak görürken kimisi de bunun faydalı olmadığını hatta sinema izlemenin günah olduğunu belirtmiştir. Talu‟nun aktardığına baktığımızda ifadeler dikkat çekicidir: “Mektepte bunun (sinemanın) münakaşası haftalarca sürdü, İstanbul halkı bu mevzu üzerinde konuşuyordu. Kimi bu sihirli icadı gidip görmeyi günah sayıyor, kimi gidip gördüğünden dolayı tövbe ediyor, ileri fikirliler ise bir medeniyet unsurunun daha yurda girmiş olduğuna seviniyorlardı.”11

Film  gösterimlerinin  Osmanlı‟da  ne  anlam  ifade ettiğini  ve  ne  tür  algıların  olduğunu görmek    bakımından    Başbakanlık    Osmanlı    Arşivi‟nde    aktarmaya    değer    olayların mevcudiyetinden  bahsedebiliriz.  Bir  belgede,  1908‟den  sonra  bazı  öğrencilerin  sinema filmlerine Türkçe altyazı konması talebini görmekteyiz. Bu taleplerini uygulamaya geçirme adına da sinema salonlarında ıslık çalma ve gürültülü davranışlar gerçekleştirmişlerdir. Sinemacılar da bunun üzerine politik iktidara başvurarak bunun mümkün olup olmadıklarını sormaları neticesinde iktidar, böyle bir şeyin mümkün olamayacağından bahsetmektedir.12

Cumhuriyet döneminde ise,  cumhuriyetin  ilanından  dört  ay  kadar  önce  Erzurum‟da yaşanan bir gelişmede Ramazan ayında gösterilen ‟Yusuf Aleyhisselam Kıssası” isimli film, dinsel  duyguları  incitici  olduğu  gerekçesiyle  Erzurum‟daki  tüccar  ve  ileri  gelenler  arasında şikayete neden olur. Bu kesimler, filmin gösterimini engellemek üzere hükümete telgraf gönderirler. Hükümet ise dışarıdan getirilen ve yurt içinde üretilen sinema filmlerinin, gösterimlerin öncesinde denetlenmesi gerektiği kararını alır.13
İlk Dönem, hemen her sinemanın başlangıç yıllarında yer alıp, ilk adımların atıldığı, ilk denemelerin yapıldığı dönemdir. Bunu izleyen on yedi yıllık Tiyatrocular  Dönemi’ndeyse, Türk sineması bir tiyatro sanatçısının ve bu sanatçının yönetimindeki bir tiyatro topluluğunun elinde kalmıştır. Sinemacılar Dönemi, bu tiyatroculara karşı bir tepki olarak çıkan akımı belirler. Tiyatrocular ile sinemacılar arasında da, bir çeşit köprü işlevi gören, bir ayağı tiyatro bir ayağı sinemada olan sinemacıların yer aldığı Geçiş Dönemi söz konusudur. 1970’ten günümüze dek uzanan son yılları da Genç/ Yeni Sinema Dönemi olarak adlandırıyoruz. Ancak, bütün bu dönemlerin birbirinden keskin çizgilerle ayrılmadığını, kimi zaman birbirinin içine geçtiğini de belirtmek gerekir.14
Sinema yapımı 1914‟e  kadar   gerek   devletçe   gerek   de   azınlıkların   faaliyetleri neticesinde yürütülmüştür. Ancak sinemaya ilişkin olan uzun süreyi belli bir sistem dahilinde gruplandırmak, sinema tarihimizi anlama açısından kıymetlidir. Bu sınıflandırmayı yapanlardan  biri  Özön‟dür.  Buna göre,    “İlk Dönem”  (1914-1923),  “Tiyatrocular  Dönemi” (1923-1939), “Geçiş Dönemi” (1939-1950), “Sinemacılar Dönemi” (1950-1970), “Genç/Yeni Sinema Dönemi” (1970- 1987) şeklinde bir sınıflandırma yapmaktadır.

Sinemanın Osmanlı topraklarına girişinden Cumhuriyete kadar olan süreçte film çalışmaları ya ordunun sinema kolları ya da yarı askeri niteliği olan kurumlar ve yardım dernekleri vasıtasıyla yürütülmüştür. Genelde yabancı uyruklu kişilerin ve azınlıkların çabaları ile  amatör Türk sinemaseverlerin, heveslilerin gayretleriyle sürdürülen sinema çalışmalarında, ağırlıklı olarak belgesel filmler ve son zamanlarda da öykülü filmler yer almıştır. Kısıtlı imkânlarla, dar bütçelerle ve az sayıdaki personel ile yoluna devam etmeye çalışan bu sektörde, sinemacı yetiştirmek gibi bir gaye hiçbir zaman söz konusu olmamış, çalışmalar büyük bir acemilik içinde yapılmıştır. Bu dönemde çekilen filmler büyük oranda tiyatro eserlerinden perdeye aktarılmıştır. Türk sinemasının içine sinen bu tiyatral yapı, daha sonraki yıllarda büyük problemler yaratmıştır. Herşeyden önce, teknoloji, kadro ve para isteyen sinema sanatı, ülkemizde bütün bunların eksikliğine rağmen, profesyonellikten uzak yapısıyla Cumhuriyete intikal etmeyi başarmıştır.15

 

Türkiye Cumhuriyeti

Birinci Dünya Savası sonrasında Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasıyla ülkenin sınırları degişmiş; ekonomik, politik ve toplumsal yapısı yeniden düzenlenmiştir. Sinema sektörü, sinemacılar ve sinema salonları da bu değişimin bir parçası olarak kendini göstermiştir.

Cumhuriyet‟le birlikte olağandışı savaş ekonomisinin olağan ülke ekonomisine dönmesinden sonra film yapımcılığı ve sinema işletmeciliği karlı bir ticaret dalı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yeni ticaret alanının ilk özel şirketleri, 1922 yılında kurulan Kemal Film ile 1928 yılında kurulan İpek Film‟dir. Kemal Film, Kurtuluş Savaşı devam ederken, 1922 yılında Kemal ve Şakir Seden tarafından Eyüp‟te kurulmuştur. İstanbul İdadisi‟nde (bugünkü adıyla Galatasaray Lisesi) tarih ögretmeni olan Şakir Seden aynı okulda sinema gösterimleri yapan Fuat Uzkınay ile tanışmış ve ortak çalışmaya başlamıştr. Şakir Seden ve Fuat Uzkınay,  1914 yılında  Kemal  Seden  ve  amcaları  Ali  Öztuna  ile  Sirkeci’de  Ali  Efendi sinemasını açmıştır.16

Bu dönemin Tiyatrocular Dönemi olarak adlandırıldığını bilmekteyiz. Bu dönem 1922 ile 1939 yılları arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri tiyatronun sinema üzerinde çok etkili olmasıdır. Bu etkileri sinemaya taşıyan kişinin de Muhsin Ertuğrul olduğunu belirtmekte sakınca yoktur. Bu dönemde adeta sinemanın demirbaşı gibi görebileceğimizi söylerken, bu görüşün haricinde farklı bir doğrultuda fikir öne sürenler de vardır. Örneğin Özön, Ertuğrul faktörünün Türk sinemasının gelişiminde engel olduğunu söylerken;  Ahmet  Makal‟a  göre  ise  içinde  bulunulan  koşullarda Ertuğrul‟un  öne  çıkmasının normal olduğunu belirtmiştir.17

Kemal Film, Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren belgesel çekimler ve haber filmleri yapmış; 1921 yılında yabancı film ithalatçılığına baslamıstır. 1922-1924 yılları arasında Muhsin Ertuğrul‟un  yönettiği  İstanbul‟da  Bir  Facia-ı  Aşk,  Nur  Baba  (Bogaziçi  Esrarı),  Kız Kulesinde Bir Facia, Ateşten Gömlek, Leblebici Horhor ve Sözde Kızlar adlı sessiz filmleri finanse  etmiştir.  Seden  Kardeşler,  1924  yılında  kapanan  Kemal  Film‟i  aynı  yıl  yeni  Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak yeniden kurmuştur. İkinci kez kurulan Kemal Film, ithalatçılık ve sinema teçhizatı satışı yapmıştır.18

Atatürk sanata ve sinemaya dair yaptığı bir konuşmada şunları belirtmiştir: “Sinema öyle bir keşiftir ki bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya lâyık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz”19

İpekçi kardeşler, 1898 yılında Eminönü’nde sinema ve fotograf gereçlerinin satıldığı bir mağaza açmış; mağazanın yıkılmasından sonra sinema işletmeciliğine başlamış; Melek, İpek, Opera sinemalarını işletmiştir.1928 yılından itibaren Amerikan filmleri ithal etmeye başlayan İpek Film Şirketi, 1932 yılında Almanya‟dan satın aldığı teknolojik donanımla Nişantaşı‟nda  bir  sesli  film  stüdyosu  kurmuş;  1933  yılında  bir  dublaj  stüdyosu  açmıştır. Şirket,  Muhsin Ertuğrul‟un  yönettigi  Şehir  Tiyatrosu  oyuncularıyla;  Münir  Nurettin  Selçuk, Sadettin Kaynak gibi ünlü müzisyenlerle; Nazım Hikmet, Abidin Dino gibi aydınlarla çalışmış; bir dönem yerli film yapımcılığının rakipsiz adresi olmulştur. İpek Film, Atatürk‟ü çeşitli yer ve zamanlarda görüntülemiş; onun meclis konuşmalarını ve özel gezilerini kayda almıştır.20

Aynı şirket bünyesinde yine Muhsin Ertuğrul‟un, Yakup Kadri‟nin bir Bektaşi dervişinin hayatı ekseninde yazdığı “Nur Baba” romanını esas alarak çektiği film, işlediği konu nedeniyle Bektaşilerin tepkisine yol açmıştır. Muhsin Ertuğrul’un, “Ateşten Gömlek” filmi gibi, 1923‟te  çektiği  “Leblebici  Horhor”,  “Kız  Kulesi  Faciası”,  ve  1924’te  çektiği  “Sözde  Kızlar” filmlerinin, önceki filmlerin gördüğü ilgiye ulaşamaması, Kemal Film’in bu işten elini çekmesi sonucunu doğurmuş ve Muhsin Ertuğrul 1924’te İsveç’e, 1925’te ise Rusya’ya gitmiştir.21

İnönü dönemine kadar geçen süre içerisinde, Türkiye‟de uzun süreli bir sinema geçmişi olmaması nedeniyle, bu sanat dalı tiyatro anlayışı ile sürdürülmeye çalışılmıştır. Bu anlayış içerisinde bazı filmler yayınlanmıştır. Yayımlanan bu filmler köy filmi, polis filmi, kurtuluş savaşı filmi, tarihsel filmler, melodram, güldürü ve müzikli film olarak sınıflandırılabilir.  Muhsin  Ertuğrul‟un  Ateşten  Gömlek  (1923),  Bir  Millet  Uyanıyor  (1932)  ve Aysel Bataklı Damın Kızı (1934-1935) dönemde çekilen yerli filmlerden bazılarıdır.22

1939-50 arasında, sinema üzerindeki tiyatro üslubu yavaş yavaş kırılmaya başlamış ve bu nedenle söz konusu döneme “Geçiş Dönemi” adı verilmiştir. 1950‟den itibarense sinemayı, tiyatro sanatından ayrı bir sanat dalı haline getirebilmek için sürdürülen çalışmalara hız verilmiştir. Geçiş döneminin ilk yarısı olan 1939-45 dönemi İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastladığı için, bu dönemde sinemada sansür kendisini göstermiştir. Bu dönemde, yabancı filmler Türk sinemasında önemli bir yer tutmakta olup, gösterilen bu yabancı filmler arasında Amerikan ve Mısır filmleri hâkim konumdadır.23

Sinemada Mısır etkisini ortadan kaldırmak adına, CHP Genel Sekreterliği, İç İşleri Bakanlığına bir yazı göndererek Arap dili ile çevrilmiş olan filmlerin Türk dilini olumsuz yönde etkilediği gerekçesi ile bu tür filmlerin yasaklanmasını istemiştir. Bu isteği dikkate alan Bakanlık, 1943‟de alınan bir kararla, Mısır filmlerinin gösterimini yasaklamıştır. Buna karşılık Türkiye‟de, savaş sonrası güç kaybeden Avrupa film sektörünün yerini, 1945‟den sonra güç kazanan Amerikan sineması almış ve bu dönemde Türk sineması arasında en çok gösterilen filmler Amerikan filmleri olmuştur.24

Savaş döneminde, sinema adına birçok yapım evi kurulmuştur. Geçiş döneminde kurulan yapım evleri, sinemada tiyatrocu geleneği yıkmak adına, bünyelerinde tiyatro dışında yer alan elemanları çalıştırmaya başlamışlardır. Bu kişiler, Amerika‟da ya da Almanya‟da sinemacılık,  fotoğrafçılık öğrenimi görmüş kişilerdir.  Bunun yanında Muhsin Ertuğrul‟un başını çektiği “Tiyatrocular Dönemi” filmleri de duruşlarını korumaya çalışmışlardır. Bu yapım evlerinin gösterime sürdüğü film yönetmenleri arasında, Faruk Kenç, Şadan Kamil, Baha Gelenbevi, Turgut Demirağ, Şakir Sırmalı, Çetin Karamanbey, Aydın G. Arakon ve Orhon M. Arıburnu örnek olarak gösterilebilir.25

Bu dönemde, sinemada ithal filmlerin ağırlıklı olarak gösterime girmesi, bazı aydınlar tarafından tepki ile karşılanmıştır. Abidin Dino bu konuda: “…Umumi Harp gelip çattı. Bu arada 4.000.000 Türk seferber oldu. Milyonlara yakın insan can verdi. Memleket en büyük facialarını gördü. Fakat biz, bunları ait milli hissi anlatan tek mısra göremedik.” ifadelerini kullanarak, bu alanındaki hümanist politikalara karşı eleştiri getirmiştir.26

Yapılan bu eleştiriler, Türkiye‟yi dış dünyaya tanıtacak propaganda filmlerinin yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu amaçla, dönemin iktisat bakanı Mustafa Şeref Bey tarafından, Başbakanlık makamına: “Memleketimizin mühim ihtiyaçlarından olan ve propaganda mahiyetine haiz umumi faaliyetlerimizi gösterir bir film ihzara dair” başlıklı bir yazı gönderilmiştir.  Serdar Öztürk‟e göre,  bu  türde  bir  girişimin  olmasının  temel  sebepleri arasında, imparatorluktan Cumhuriyete geçiş aşamasında kaydedilen devrimlerin, yurt dışında tanıtılmak istenilmesi önemli bir yer tutmaktadır.27 Bu bağlamda Türkiye‟nin yurt dışında tanıtımına yönelik bazı filmler çekilmiştir. Atatürk‟ün Adana seyahati, eski ve yeni Ankara, akarsulardan enerji elde edilmesi ve İsmet İnönü‟nün yaşamı gibi içeriklere sahip bazı filmler buna örnek olarak gösterilebilir. Ancak, bu tür filmlerin yurt dışında yayınlanmasına yönelik Fransız ve Amerikalı film şirketleri ile görüşmeler yapılmasına rağmen, istenilen sonuç alınamamıştır. Türkiye‟nin tanıtımına dair filmlerin yabancılar eliyle çektirilmek istenilmemesinin temel sebebini, Türkiye‟yi olumlu bir şekilde tanıtması şartıyla izin verilen filmlerin, ülke dışında Türkiye aleyhine bir filme dönüşebilmesi korkusu oluşturmaktadır.28 Nitekim  “Turkey’s  $  100.000.000”  adlı  film  bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Başlangıçta, Türkiye lehine ve tanıtımına katkı sağlaması şartıyla yayınlanmasına izin verilen bu film, daha sonra Türkiye aleyhine yönelik bir film olarak gösterime girmiştir. Bu durum üzerine Türkiye, filmin gösterimden kaldırılması için uzun çalışmalar yürütmüştür.29

Sinema alanında yurt dışında istenilen verim alınamaması, sinemanın yurt içinde eğitici ve öğretici niteliğinin ön plana çıkarılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Dönem aydınları da, sinemanın bu amaç doğrultusunda kullanılması gerekliliği konusunda bir takım öneriler sunmuşlardır. Ancak, ülkenin içinde bulunduğu koşullar başta olmak üzere, sinemacıların eğitici ve öğretici nitelikte film çekmek gibi bir kaygılarının olmaması ve sinema sektörüne, sadece kar elde etmek gözüyle bakılması gibi sebeplerden dolayı istenilen sonuç alınamamıştır.30

1946‟ya gelindiğinde Türk sineması önemli gelişmeler kaydetmiştir.  Bu dönemde, Ankara  Sinema  İşleri  Türk  Anonim  Ortaklığı  kurulmuş  ve  1948‟de  yerli    filmlerden  alınan vergi, yabancı filmlerden alınan vergiye oranla yarı yarıya indirilerek, devlet tarafından yerli film yapımı teşvik edilmiştir. Bu teşvik, yerli sinema adına çok önemli bir gelişme olmuştur. Sonuçta, 1917-44 arasında yılda ortalama 1.46 film gösterime girerken, 1945-59 yılları arasında bu oran 41.46‟ya çıkmıştır. Fakat araç-gereç ve kalifiye eleman eksikliği nedeni ile bu dönemde Türk sineması, dünya sineması standartlarını yakalamakta zorlanmıştır.31

 

DİPNOTLAR

1 http://arkadasfan.com/blog-1228/sinema-tarihi-gecmisten-gunumuze-sinema-tarihi-sinema- hakkinda-sinemayi-kim-buldu.html, erişim tarihi 26.12.2017

2  Mehmet Yiğit Dalgın, „‟1896-1950 Yılları Arasında Türkiye‟de Film ve Film Müziği Üretimi‟‟, Yüksek

Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, İstanbul, 2011, s. 1.

3 http://arkadasfan.com/…, erişim tarihi 26.12.2017

4 Dalgın, a.g.t., s.22.

5 Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid(Hatıralarım), Timaş Yayınları, İstanbul, 2013, s.78

6 Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi, 1998, s.16.

7 Nijat Özön, Sinema’nın Osmanlıca Serüveni, Öteki Matbaası, Ankara, 1999. s. 37

8 Nijat Özön, Türk Sineması Kronolojisi 1895-1966, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1968, s. 19

9   Nebahat Akgün Çomak, “Türk Sinemasında Ordu Merkezli Sinema Dairesi‟nin Önemi ve Yeri”,

İletişim Dergisi, Sayı 7, İstanbul, 1998, s.297-304.

10  Halit Refiğ, “Osmanlı‟da Sinema”, Yeni Türkiye, Osmanlı Özel Sayısı IV, S. 34, Temmuz-Ağustos 2000, s. 786.

11 Giovanni Scognamillo, a.g.e., s.20.

12 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 12/N/1325.

13 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 11/6/1923.

14 Nijat Özön, Karagöz’den Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları, C.1, Kitle Yayınları, 1995, s. 18

15 Seda Uluskan Bayındır, Atatürk’ün Sosyal ve Kültürel Poltikaları, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2010, s. 490.

16 Agah Özgüç, Türk Film Yapımcıları Sözlüğü, İstanbul, FİYAP, 1996, s.128-129

17 Serdar Öztürk, Erken Cumhuriyet Döneminde Sinema Seyir Siyaset, Ankara, Elips Yayınları, 2005, s.15.

18 Abdullah Muratoğlu, Selanik’ten İstanbul’a İpekçiler ve İsmail Cem, İstanbul, Bakış Kitaplığı,

2002, s. 77–96.

19 Atilla Dorsay, Sinema ve Çağımız, Remzi Kitabevi, İstanbul 1998, s. 15.

21 Ali Haydar Soysüren, Necip Yıldız, “Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Sinemasının Ulus Devlet Politikalarıyla İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, Cilt I, Sayı 35, s. 89-104.20 Abdullah Muratoğlu, a.g.e., 77-96.

22  Hacı Veli Gök, „‟Atatürk ve İnönü Kültür Politikaları‟‟, Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, 2011, s. 134.

23 Nijat Özön, “Türk Sineması”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.10, İstanbul, 1983, s. 1882.

24 Esin Berktaş, 1939-1950 Dönemi Türk Sinemasının Ekonomik, Politik, Toplumsal ve Kültürel Yapısı Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, Mimar Sinan GSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, s. 114, 161, 162.

25 Nail Tan, Cumhuriyet Dönemi Kültür Çalışmalarının Dünü, Bu Günü, Yarını, Ankara, BRC

Basım Matbaacılık, 2003, s. 36.

26 Berktaş, a.g.t., s. 204

27 Serdar Öztürk, a.g.e., s. 47, 48.

28 Gök, a.g.t., s. 137.

29 Öztürk, a.g.e., s.54, 84.

30 Öztürk, a.g.e., s.204.

31 Kadir Şeker, İnönü Dönemi Kültür Hayatı (1938–1950), Yayımlanmış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2000, s. 137.

 

 KAYNAKÇA

BOA (12/N/1325) TFR.I..A…, Dosya No: 36, Gömlek No:3508.

BCA (11/6/1923) 30..10.0.0/146.43..4; Sayısız.

Berktaş Esin,   1939-1950    Dönemi    Türk   Sinemasının     Ekonomik,    Politik, Toplumsal ve Kültürel Yapısı, Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul, 2008.

Çomak, Nebahat Akgün:   “Türk  Sinemasında  Ordu  Merkezli  Sinema  Dairesi‟nin  Önemi ve Yeri”, İletişim Dergisi, Sayı 7, İstanbul, 1998.

Dalgın, Mehmet Yiğit:   ‟1896-1950  Yılları  Arasında  Türkiye‟de  Film  ve  Film  Müziği Üretimi‟‟, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, İstanbul, 2011.

Dorsay, Atilla:  Sinema ve Çağımız, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1998.

Gök, Hacı Veli:   Atatürk  ve  İnönü  Kültür  Politikaları‟‟,  Yüksek  Lisans  Tezi, Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

Muratoğlu, Abdullah:  Selanik’ten İstanbul’a İpekçiler ve İsmail Cem, İstanbul, Bakış Kitaplığı, 2002.

Osmanoğlu, Ayşe:    Babam Sultan Abdülhamid (Hatıralarım), İstanbul, Timaş Yayınları, 2013.

Özgüç, Agah:    Türk Film Yapımcıları Sözlüğü, İstanbul, FİYAP, 1996.

Özön Nijat:   “Türk Sineması”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, İletişim Yay. C.10, 1983.

Özön, Nijat:   Sinema’nın Osmanlıca Serüveni, Ankara, Öteki Matbaası, 1999.

Özön, Nijat:   Türk Sineması Kronolojisi 1895-1966, İstanbul, Bilgi Yayınevi, 1968.

Özön, Nijat:  Karagöz’den Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları, C.1, Ankara, Kitle Yayınları, 1995.

Scognamillo, Giovanni:   Türk Sinema Tarihi, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1998.

Soysüren Ali Haydar- Yıldız Necip: “Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Sinemasının Ulus Devlet Politikalarıyla İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, Cilt I, Sayı 35.

Şeker, Kadir:  İnönü Dönemi Kültür Hayatı (1938–1950), Yayımlanmış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2000.

Tan, Nail:   Cumhuriyet Dönemi Kültür Çalışmalarının Dünü, Bu Günü, Yarını, Ankara, BRC Basım Matbaacılık, 2003.

http://arkadasfan.com/blog-1228/sinema-tarihi-gecmisten-gunumuze-sinema-tarihi- sinema-hakkinda-sinemayi-kim-buldu.html, erişim tarihi 26.12.2017.

Yazar Hakkında: Mert Pakır 

Mert Pakır TESA Tarih Masası Araştırmacı Yazarı

İstanbul Üniversitesi

İnkılap Tarihi Enstitüsü  Yüksek Lisans Öğrencisi

Arkadaşlarınızla Paylaşın:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial