Bölgeselleşme (Bölgecilik)

Bölgeselleşme (Bölgecilik)

Yazan: Gökhan ÖZENCİ

GİRİŞ

Bu yazımda bölgeselleşme ile ilgili bir takım teknik bilgiler verip, tarihsel süreç halinde dünyadaki karşılıklarını organizasyon isimleri olarak sizlerle paylaşacağım. Eğer okumadıysanız, konunun daha iyi oturması bakımından, bundan önceki yazım olan ‘Eski’nin ve Yeni’nin Küreselleşmesi’[1] ni de okumanızı tavsiye ederim.

Öncelikle unutulmamalıdır ki hiçbir ülke bütün ihtiyaçlarını kendisi üretemez, diğer ülkeler ile ihracat-ithalat yapmalıdır. Çünkü kimi ülkeler maden bakımından zenginken diğerleri coğrafi şartlar itibariyle gıda için zengin olabilir. Buradan yola çıkarak da ülkeler siyasi tercihlerle beraber kendi pazarlarını oluşturuyor ve ki bu doğrultuda kendi stratejilerini belirliyorlar. Bu stratejilerden birisi zaman zaman küreselleşme olurken, diğeri bölgeselleşmedir.

Bölgeselleşme kavramı ülkeler için bir taraftan serbestleşme ilkesi içerirken diğer taraftan da korumacılık ilkesini içermektedir. İki ilke arasında uzlaşmanın sağlanması ile beraber yaşanan süreç ülkeleri birbirine bağımlı hale getirir ve sonuç olarak bu durum entegrasyon hareketlerine sebep olur. [2]

ENTEGRASYON HAREKETLERİ

İktisadi birleşme (entegrasyon) hareketlerinin hepsinde ticari sınırlamaların olmaması, faktör hareketliliğinin serbest olması ve politikaların uyumlaştırılması gibi aşamalardan oluşmaktadır. [3]

Entegrasyon türlerine bakıldığı zaman en dar kapsamlı aşama olarak, iki ülke arasında yapılan ticari ve ekonomik ilişkileri arttırmak için yapılan, Tercihli Ticaret Anlaşması her ne kadar düşünülse de bir entegrasyon süreci yaşanmadığı ve coğrafi bloklaşma olmadığı için değildir. İlk aşama olarak Serbest Ticaret Bölgeleri daha doğru bir tercihtir. Bu aşama da üye ülkeler kendi aralarında ticari sınırlamaları kaldırsalar da üçüncü ülkelere karşı kendi özel ticari tutumlarını sergilerler. [4]

Entegrasyon sürecinin ikinci aşaması Gümrük Birliği’dir. Serbest Ticaret Bölgelerinin aksine üçüncü ülkelere karşı ticari olarak ortak bir gümrük vergisi uygulanır. Bu aşamadan sonraki süreç Ortak Pazar aşamasıdır. Gümrük Birliğinden farklı olarak sadece sermaye ve emek gibi faktörler üye ülkeler arasında serbestçe dolaşabilmektedir. [5]

Son aşama ise İktisadi Birlik aşamasıdır. İktisadi Birlik aşamasında amaç temel olarak ulusal politikaların yakınlaştırılmasıdır. Aynı zaman da belirtmek gerekir ki uyumsallaştırma sürecine ilave olarak bazı hukuki değişiklerde yapılır. Birlik üyesi ülkelerin vatandaşlarının üye ülkelere yerleşme hakkı bunlardan bir tanesidir. Söz konusu entegrasyon modeli için son olarak söylenmelidir ki, bu süreçte tek bir parasal otorite ve para birimi kabul edilmektedir, yani ortak para politikası genel kabul görür. [6]

Ekonomik entegrasyon aşamaları ister istemez giderek ülkelerin birbirine bağımlılığını arttıran süreçlerdir. Böyle bir tutumda bloklaşma, bölgeselleşme kavramını dile getirmektedir.

BÖLGESELLEŞMENİN TARİHÇESİ

Tarihsel gelişim olarak bölgeselleşme, küreselleşme ile paralel düşünülmelidir. Küreselleşme de bütün devletlerin hep beraber ticari serbestliğini konuşurken, bölgeselleşme de bloklar halinde bir özgürlükten bahsetmekteyiz.

Küreselleşmenin ilk dalgalarından birisi I. Sanayi Devrimi ile beraber pazar arayışı halinde olan ve ilk serbestleşme eğitimlerini barındıran İngiltere’nin adımlarıyla gerçekleşmiştir. Karşılıklı vergi indirimlerini sonucu 1860 yılında İngiltere ile Fransa arasında Cobden-Chevalier Anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmadaki en önemli özellik MFN (En çok gözetilen ülke prensibi) hükmü içermesidir. Yani üçüncü ülkelere tanınan vergi indirimlerinden anlaşma tarafları başka bir anlaşma dahi olmadan yararlanacaktır. Daha sonrasında ise Avrupa’da birçok ülke bu ticaret ağına katılmıştır ve böylelikle gümrük vergilerinde indirimler sağlanmıştır. [7]

I. Dünya Savaşı, 1929 Dünya Buhranı ve ardından yaşanan II. Dünya Savaşı ülkeleri oldukça gergin bir atmosfere sokmuştur. Ticari ilişkiler önemli ölçüde zedelenmiştir ve dolayısıyla ekonomiler de büyük hasar görmüştür. Bu tablonun yanında Bretton Woods Konferanslarının yaratmış olduğu ticari olumsuzluklar ve bunalım, GATT ile beraber ortadan kaldırılmak istenilmiştir. GATT’ın 24. maddesi bölgesel oluşumların oluşmasına imkan sağlamıştır. [8]

II. Dünya Savaşı’nın bitimiyle dünyada ticari ilişkiler gelişmiştir. Bu dönemde ticaretin hareketli olması bölgeselleşme süreçlerini beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu yeni bölgeselleşme dalgası, 1950 sonu, Eski ve Yeni Bölgeselleşme olarak ikiye ayrılmaktadır.1950’nin sonundan başlayan dönem “Eski Bölgeselleşme”, 1980’lerin sonu ile başlayan dönem “Yeni Bölgeselleşme” olarak adlandırılmaktadır. [9]

1. Eski Bölgeselleşme

Tarihsel sürece bakıldığı zaman, II. Dünya savaşının bitimi ile beraber dünya ekonomileri bir toparlanma haline giriyor. Yeni ticaret anlaşmaları yapılmaya başlanan bu dönemde coğrafi ve ekonomik düzey olarak birbirlerine yakın olan ülkeler arasında bölgeselleşme süreci (1950 sonları) başlamıştır. [10]

Bu dönemde birçok kıtada ülkeler arasında bölgeselleşme adına önem arz eden gelişmeler yaşanıyor:

 • Avrupa Serbest Ticaret Birliği
 • Avrupa Ekonomik Topluluğu
 • Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Sovyetler Birliği öncülüğünde)
 • Batı Afrika Ekonomik Topluluğu
 • Orta Afrika Devlet Birliği
 • Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
 • Büyük Göl Ülkeleri Ekonomik Topluluğu
 • Doğu Afrika Ortak Pazarı
 • Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği
 • Andean Grubu
 • Orta Amerika Ortak Pazarı
 • Karaip Ortak Pazarı
 • Güneydoğu Asya Milletler Birliği. [11]

Bu dönemin sonuna bakıldığı zaman anlaşılmaktadır ki, Avrupa hariç diğer bölgelerin ekonomik birlikleri veya entegrasyonu başarı gösterememiştir ve çoğu dağılmıştır. Bu süreçte Avrupa ilk genişleme hareketini de gerçekleştirmiştir. [12]

2. Yeni Bölgeselleşme

Yeni bölgeselleşme süreci 1980’lerin sonu ve özellikle 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle hız kazanan bir kavramdır. Dünyanın iki kutupluktan çıkıp Soğuk Savaşın bitimiyle beraber tek kutuplu hale gelmesi neo liberal bir dönemin benimsenmesine sebep olmuştur. Böylelikle yaşanan liberalize dönemler ile beraber küreselleşme olgusu popüler olmakla beraber hız kazanmıştır. [13] Bu dönemin bir başka özelliği sadece aynı ekonomik düzeydeki ülkelerin bölgeselliğe geçişi değil, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerle beraber hareket etme isteğidir.  [14]

Yeni bölgeselleşme sürecinde meydana gelen örnek oluşumlar:

 • Avrupa Ekonomik Alanı
 • Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
 • Güney Amerika Ortak Pazarı
 • Orta Amerika Ortak Pazarı
 • Karaip Topluluğu
 • Avustralya- Yeni Zelanda Ekonomik Yakınlaşma İçin Ticaret Anlaşması
 • Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Gümrük Birliği
 • Güney Doğu Asya Ulusları Topluluğu
 • Bölgesel İşbirliği İçin Güney Asya Topluluğu
 • Asya- Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü
 • Arap Mağrip Birliği. [15]

Şekil 1: Bölgesel Ticaret Anlaşmaların Evrimi, 1948-2017

Şekil 1’de görülebileceği gibi 1990’larda hafif yukarı çıkmaya başlayan sayılarında gözle görülür bir şekilde artış başlayan bölgesel ticaret anlaşmaları, 1990’ların sonlarından sonra hızlı bir şekilde yükselerek günümüzde oldukça fazla sayıdadırlar. Görünen o ki bölgesel ticaret anlaşmalarının sayısı aynı zaman da Şekil 1’i de destekleyerek dünya ticaret hacmini arttırmaktadır.

SONUÇ                            

Çalışma da küreselleşmeye alternatif bir politika olarak Bölgeselleşme kavramını ele alınmıştır. Bölgeselleşme iki zıttı bir arada taşımaktadır. Birincisi korumacı bir eylem benimsemiş olması ve ikinci ise komşularıyla ticari bir liberalizasyon süreci işleterek birbirine bağımlı hale gelmesidir. Şimdiye kadar dünyadaki en iyi örnek Avrupa Birliği olarak düşünülmektedir. AB tarihi süreci ile her ne kadar göz kamaştırsa da üyelik süreçlerinde takındıkları rol ile eleştirilmektedir. Topluluğun ilk temellerinin atıldığı zaman üye olan ülkeler ekonomik gelişmişlik olarak birbirlerine yakın iken doğal bir sonuç olarak birbirlerini devamlı ileriye taşımayı başarmışlardır. Daha sonra üyeliği kabul edilen ülkelerin kendileri ile eş değer de olamamaları AB’yi oldukça zorlu sürece sokmuştur. Çünkü dolaylı olarak entegrasyonların sebebi düzeysel farklılıkları iyileştirmektir ve diğerlerinden düzey olarak düşük olan ülkelerin gelişmesi, ileri ülkelere bağlı olmaktadır. Son zamanlarda yaşanan olaylar bu sürecin adeta göstergesidir: İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı. Bunun yanı sıra Yunanistan, İspanya gibi AB ülkelerinde yaşanan krizler Almanya gibi devletlerin belini bükmektedir.

Zaman zaman birbirini tamamlayan ya da zıttı halinde görünen küreselleşme ve bölgeselleşme süreçleri dünya tarihinin hem geçmişinde vardır, hem şimdisinde hem de geleceğin de olacaktır. Geçmiş süreçlerden görüleceği gibi takınılması gereken tavır mutlak olmamalıdır. İçerik ve uygulanan politikalar yol gösterici olmanın yanı sıra değişimin her an yaşamın her yerinde olduğu da unutulmamalıdır.

KAYNAKÇA

Bayraktutan, Yusuf, Global Ekonomide Bütünleşme Trendleri: Bölgeselleşme ve Küreselleşme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004 s. 83-88.

Caliskan, Ozgur, Old and New Regionalism: A Comparative Analysis, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56611/, Karşılaştırmalı Sunum Metni, Ankara Üniversitesi, 2011, s. 4.

Ertürk, Emin: Ekonomik Entegrasyon Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Entegrasyonlar, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1993 s. 9.

Genç, M. Can; Berber, Metin, Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları: Literatür İncelemesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, 2011, s. 87-88.

http://www.tesadernegi.org/eskinin-ve-yeninin-kuresellesmesi.html,  (12.03.2018).

https://www.wto.org/, (12.03.2018)

Rodrik, Dani: Akıllı Küreselleşme, Efil Yayınevi, Ankara, 2011, s. 23-24.

Şanlı, F. B.: Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar, Doğu Anadolu Bölgeleri Araştırmaları, 2004, s. 164.

Yüceol, Hüseyin M.: “Bölgeselleşme Süreci ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 1999, s. 138-139.

DİPNOTLAR

[1] http://www.tesadernegi.org/eskinin-ve-yeninin-kuresellesmesi.html,  (12.03.2018).

[2] Yüceol, Hüseyin M.: “Bölgeselleşme Süreci ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 1999, s. 138-139.

[3] A.g.e., Hüseyin Yüceol.

[4] Şanlı, Fatma B.: Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar, Doğu Anadolu Bölgeleri Araştırmaları, 2004, s. 164.

[5]A.g.e., Fatma B. Şanlı.

[6] Ertürk, Emin: Ekonomik Entegrasyon Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Entegrasyonlar, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1993 s. 9.

[7] Rodrik, Dani, Akıllı Küreselleşme, Efil Yayınevi, Ankara, 2011, s. 23-24.

[8] Genç, M. Can; Berber, Metin, Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları: Literatür İncelemesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, 2011, s. 87-88.

[9] A.g.e., Genç, M. Can; Berber, Metin.

[10] Caliskan, Ozgur, Old and New Regionalism: A Comparative Analysis, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56611/, Karşılaştırmalı Sunum Metni, Ankara Üniversitesi, 2011, s. 4.

[11] Bayraktutan, Yusuf, Global Ekonomide Bütünleşme Trendleri: Bölgeselleşme ve Küreselleşme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004 s. 83-88.

[12] A.g.e., Genç, M. Can; Berber, Metin.

[13] A.g.e.,Caliskan, Ozgur.

 [14] A.g.e., Bayraktutan, Yusuf.

[15] A.g.e., Bayraktutan, Yusuf.

Yazar Hakkında

Gökhan Özenci / TESA Ekonomi Masası Yazarı 

Trakya Üniversitesi

İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İslami Bankacılığa Genel Bir Bakış

İslami Bankacılığa Genel Bir Bakış

Yazan: Özcan KUZULU & Beytullah DALAY

Faizsiz bankacılığın geçmişi M.Ö. 2123-2081 yılları arasında Babil’de hüküm süren Hammurabi’ye kadar uzanmaktadır. Ünlü Hammurabi Kanunlarının 100-107. bölümleri ikraz (borçlanma) işlerinin nasıl düzenleneceğini gösterirken, özellikle faizsiz yatırımın tarihte ilk örneği olarak ortaya çıkmaktadır. [1]

Modern anlamda faizsiz bankacılık ihtiyacının 20. yüzyılda İslam ülkelerinde görülmeye başlayan sanayileşme hareketleri ve 1970’li yıllarda petrol fiyatlarının ani artışı ile ortaya çıktığı görülmektedir[2]. Bireysel anlamda kişilerin tasarrufları ticaret erbabının elinde kâr-zarar ortaklığı esasına göre değerlendirilmekteydi; fakat sanayileşme ile birlikte büyük yatırım projelerinin finansmanı için bu kişisel tasarrufları bir araya getirebilecek faizsiz bir bankaya ihtiyaç duyulmuştur.

Bir finansman müessesesi olarak faizsiz bankacılığın dünyada ilk uygulaması Mısır Arap Cumhuriyeti’ndeki Mit Gamr kasabasında yaşanmıştır[3]. Eski devlet başkanı Cemal Abdül Nasır döneminde bütün bankaların devletleştirilmesi akımına karşı alternatif olarak geliştirilen bir deneme sonucunda ortaya çıkmıştır. Mısır köylüsünün (fellah) tarımsal ve ticari ihtiyaçlarını karşılayan ve bunu yaparken “müteselsil kefalet” (tekeffül) felsefesine dayanan, daha çok “venture-capital” (risk sermayesi) ile “para vakfı” karışımı özgün bir modelde çalışan bu kuruluşa “banka” sıfatının verilmesi bugün akademik bir tartışma konusu olmaktadır. Model, hem bankacılığı, hem ticari ortaklığı (kâr ve zarar ortaklığı), hem tekafülü (sigorta) hem “barter” (takas), “icar” (leasing), factoring, vb. alt finansman metotlarını bir arada ve aynı çatı altında, aynı zamanda hayata geçirmiş kendine özgü bir modeldir.

İslam bankacılığının tarihsel sürecine baktığımızda İslam coğrafyasında yaşayan insanların, faizli bankalara olan tutumu ve artan sermaye birikiminin sonucu olarak İslam Bankacılığının doğduğunu ve bunun akabinde insanların varlıklarını yastık altı gibi yerlerde değil de Katılım Bankacılığı aracılığıyla ekonomiye dahil ettiğini görmekteyiz. İslamiyet’in doğuşu ve yayılması ile birlikte borçlanma, ortaklık ve kiralama gibi bugünkü faizsiz bankacılığın temel kavramları da gelişmiş ve geniş bir coğrafyada uygulama alanı bulmuştur.

Faizsiz bankacılığın en önemli örneği Türkiye’nin de üyesi bulunduğu İslam Kalkınma Bankası’dır. Türkiye 1984 yılında İslam Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nda devamlı üye bulundurma hakkını elde etmiştir. Böylece Türkiye elli devleti çatısı altında toplayan İslam aleminin en büyük finansman kuruluşunda çok etkin rol oynayabilecek konuma gelmiştir[4].

Bugün uygulayıcıları arasında Citibank, Barclays Bank, Commerzbank gibi klasik bankaların da yer aldığı faizsiz bankalar; Güney Afrika’dan Kazakistan’a ABD’den Pakistan’a uzanan bir coğrafyada ve sayıları 60’a ulaşan ülkede faaliyet göstermektedirler.

1980’li yıllara kadar ithal ikameci büyüme politikaları izleyen Türkiye bu tarihten sonra dünyaya açılmayı hedef alan ihracatla büyüme stratejisi izlemeye başlamıştır. Bu dışa açılma stratejisi dünyada var olan yeniliklerin finans alanında da ülkemize kazandırılmasını sağlamıştır. 28.7.1981 tarihinde Türkiye’de 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kabul edilmiş, 1983 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kurulmuş ve Borsa’nın kurulmasıyla birlikte bütün sermaye piyasası araçları birer birer uygulamaya konulmuştur. Aynı şekilde T.C. Merkez Bankası bünyesinde para piyasası kurulmuş, İnterbank piyasası, dövizdeki liberalizasyonla birlikte döviz büfeleri, leasing, factoring şirketleri sermaye piyasası aracı kurumları gibi birçok yeni kurum mali sisteme dahil edilmiştir. O dönemlerde yaşanan döviz krizi, yabancı sermaye ihtiyacı ve tıkanan ekonominin çarklarının döndürülmesi maksadıyla Türkiye’de yabancı bankaların da kuruluşuna izin verilmiş ve 13 yabancı banka Türkiye’de şube açmıştır. İşte bu dışa açılma döneminde dünyada 1970’li yıllardan beri başarıyla uygulanan faizsiz bankacılık uygulaması Bülent ULUSU’nun Başbakanlığı döneminde Türkiye gündemine taşınmış ve Başbakan Turgut ÖZAL’in hazırlayıp Cumhurbaşkanı Kenan EVREN’in onayladığı 16.12.1983 gün ve 83/7506 sayılı kararname ile tasarruflarını faizsiz esasa göre değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza bu imkan sağlanmıştır. 19 Aralık 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bankalar Kanunu’nda Değişiklik Yapılması’na ilişkin 4491 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirilerek Özel Finans Kurumları Bankalar Kanunu kapsamına alınmıştır[5]. Özel Finans Kurumları uygulaması ile hedeflenen, Türkiye’de düşük olan özel tasarrufların teşvik edilmesi özellikle inançlarından dolayı “yastık altı”nda, atıl olarak ekonominin dışında gayrimenkul, döviz, altın gibi alanlara kayan tasarrufların ekonomiye kazandırılması olmuştur. O dönemlerde PIAR’ın yaptığı Bankacılık Araştırması’na göre, Türkiye’de inançlarından dolayı klasik bankalara mevduat yatırmayan kişilerin oranı %15’tir. ÖFK’larının kuruluşunda ikinci amaç Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi körfez ülkelerinden ülkemize yabancı kaynak teminidir.

Özel Finans Kurumları Kurulması Hakkında 83/7506 sayılı kararname ve eki Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankası Tebliğlerinin yayınlanmasından sonra, 1985 yılından itibaren Türkiye’de 6 adet Özel Finans Kurumu kurulmuştur. 2006 yılı itibarıyla özel finans kurumları katılım bankası statüsü almıştır. Türkiye‟de 2016 yılı itibariyle 6 katılım bankası faaliyet göstermektedir. Bunlar; Albaraka Türk, Bank Asya, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarıdır[6].

Katılım bankaları Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kurulmakta, Bankalar Kanunu’na uygun olarak faaliyet göstermekte ve 24 yılı aşan bir süredir yastık altı paraların ekonomiye kazandırılması konusunda önemli işlevler üstlenmektedirler. Bir anlamda Risk Sermayesi (Venture Capital) kuruluşu niteliğinde olan katılım bankaları, topladıkları atıl (yastık altı) fonları doğrudan Türk sanayicisi ve müteşebbisinin ihtiyaç duyduğu hammadde, yarı mamul ve mamul maddeler ile yatırım mallarının temininde kullanmak suretiyle ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadırlar[7].

Katılım bankacılığının amacı, İslam Coğrafyasında yaşayan insanların ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetler yürütmek olsa da bu sisteme karşı insanların kafalarında soru işaretleri bulunmaktadır. Sıkça sorulan soruların başında Katılım Bankalarının faizin hüküm sürdüğü bu sistemde nasıl olurda İslami kurallar çerçevesinde faaliyet gösterebildiğidir.

İslam inancında faizin yasak olması, İslam Coğrafyasında yaşayan insanların, finansal işlemleri için farklı yollar aramasına sebep olmuştur. Bu nedenledir ki katılım bankaları sistemlerini İslam hukukuyla (şeriat) belirler. İslam hukukunda ise paradan para kazanma (faiz) yasaklandığı için mevduat olarak toplanan para reel sektöre yatırılır. Reel sektörde ise kar/zarar söz konusu olduğundan bankalar projeler konusunda daha titiz davranmak zorundadırlar.  Bu nedenle İslam Bankaları kriz zamanlarından fazla etkilenmemiştir.

İslami bankacılık sistemi, paradan para kazanma üzerine kurulmamıştır. Bu tür bankalarda para ekonomiye yatırılır ve ekonomiden gelen paradan kazanç payı alınır. Yani para alınıp kullanıldığı için kazanç sağlanmaz, para ekonomide bir yerlerde bulunduğu için kazanç sağlanır. Bu durum karşısında bankalarda yapılan işlemlerde kaybedilen paralarda olabilir. Yani ekonomik faaliyetin zararına da kârına da ortak olunur. Böylelikle paralarını faiz ile değil, ekonominin içerisine katarak değerlendirir.

İslami bankacılık Türkiye’de çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Daha doğrusu yeni yeni kullanımında artışlar görülmektedir. Uzmanlar İslami bankacılık pazarının şu anda az olan işlem hacminin, gelecekte daha da yükseleceği beklentisi içerisindedir[8]. Zaten bunu daha öncesinde ülkemizde kullanılmayan İslami bankacılık yöntemlerinin, bir bir giriş yapması ve tercih edilmeye başlanmasından da anlayabiliriz. Bu yüzden İslami bankacılığın nasıl çalıştığı önemlidir.

Müşteriler için faizsiz olarak işleyen İslami bankacılıkta sistem oranlar üzerine işler. Katılma payı olarak söylenen oranlarda elde edilen karın %80’i hesap açan ve parasını değerlendirmek isteyen müşterilerin katılma oranlarına göre dağıtılır[9]. Geri kalan %20’si ise bu hizmeti veren kuruma kalır. Bankalar faizsiz sistemi kullanmak isteyen kişilerden topladıkları mevduatları, ekonomik faaliyetlerde kullanır ve kazanılan kar ya da zararı yine müşterilerine yansıtır. Bu işlemleri yaparken de finansman desteği, kar – zarar ortaklığı, leasing, mal karşılığı vesaik alım – satımı şeklinde verdiği hizmetlerle gerçekleştirir.

İslami bankacılığın öncelikli olarak ülke ekonomisine katkısı mevcuttur. Çünkü faiz kullanmak istemeyen çoğu kişilerin birikimleri, evlerinde yastık altında saklanır. Bu durum ise ekonomik faaliyetten uzak kalması ve ekonomik herhangi bir katkısının olmamasına neden olur. İslami bankacılık sayesinde bu kişilerde bankalarda hesap açar ve birikimlerini o hesaplara yatırırlar. Değerlendirmek istediklerinde de ekonomiye katkıları olur ve birikimlerin katılımı sağlanır.

İslami bankacılık yöntemlerinin ülkemizde son zamanlarda artış göstermesi ve artışında giderek devam etmesi oldukça önemlidir. Bunun sebebi ise faiz nedeniyle atıl duran paraların ekonomiye katılması ve insanlar için çeşitli değerlendirme seçeneklerinin sunulmasıdır.  Bu yönlerden bakıldığında İslami bankacılık yani katılım bankalarının sayısının ve işlem hacminin artması, ülke ekonomisine katkısı olumlu yöndedir.

KAYNAKÇA

“arastirmax-dunyada-turk-bankacilik-sektorunde-islam-bankalarinin-gelisimi.pdf”. Erişim 04 Mart 2018. http://www.arastirmax.com/system/files/dergiler/9383/makaleler/25/arastirmax-dunyada-turk-bankacilik-sektorunde-islam-bankalarinin-gelisimi.pdf.

“Faizsiz Bankacılık | Hakkımızda | Kuveyt Türk Katılım Bankası”. Erişim 04 Mart 2018. https://www.kuveytturk.com.tr/hakkimizda/faizsiz-bankacilik.

Haber7. “Faizsiz bankacılık Hammurabi’nin!” Haber7. Erişim 04 Mart 2018. http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/153411-faizsiz-bankacilik-hammurabinin.

“İslami Düşünce İstişare Platformu”. Erişim 04 Mart 2018. http://www.islamidusunce.net/forum/index.php?topic=14093.msg83144;topicseen.

“Katılım Analiz | İslami Finans Haber-Analiz Portalı”. Erişim 04 Mart 2018. https://www.katilimanaliz.com/?pnum=14&pt=%C4%B0slam+%C4%B0ktisad+Tarihi.

“Katılım Bankacılığı Sistemi | Hakkımızda | Vakıf Katılım”. Erişim 04 Mart 2018. https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/hakkimizda/Pages/Katilim-Bankaciligi-Sistemi.aspx.

Pehlivan, Pınar. “TÜRKİYEDE KATILIM BANKACILIĞI ve BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, sayı 31 (2016): 296–324.

Sümer, Gökhan, ve ONAN Fatih. “DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI”. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17, sayı 3 (2016): 296–308.

[1] “Katılım Bankacılığı Sistemi | Hakkımızda | Vakıf Katılım”, erişim 04 Mart 2018, https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/hakkimizda/Pages/Katilim-Bankaciligi-Sistemi.aspx.

[2] “arastirmax-dunyada-turk-bankacilik-sektorunde-islam-bankalarinin-gelisimi.pdf”, erişim 04 Mart 2018, http://www.arastirmax.com/system/files/dergiler/9383/makaleler/25/arastirmax-dunyada-turk-bankacilik-sektorunde-islam-bankalarinin-gelisimi.pdf.

[3] Gökhan Sümer ve ONAN Fatih, “DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17, sayı 3 (2016): 296–308.

[4] “Faizsiz Bankacılık | Hakkımızda | Kuveyt Türk Katılım Bankası”, erişim 04 Mart 2018, https://www.kuveytturk.com.tr/hakkimizda/faizsiz-bankacilik.

[5] Haber7, “Faizsiz bankacılık Hammurabi’nin!”, Haber7, 7, erişim 04 Mart 2018, http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/153411-faizsiz-bankacilik-hammurabinin.

[6] Pınar Pehlivan, “TÜRKİYEDE KATILIM BANKACILIĞI ve BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, sayı 31 (2016): 296–324.

[7] “Katılım Analiz | İslami Finans Haber-Analiz Portalı”, erişim 04 Mart 2018, https://www.katilimanaliz.com/?pnum=14&pt=%C4%B0slam+%C4%B0ktisad+Tarihi.

[8] “İslami Düşünce İstişare Platformu”, erişim 04 Mart 2018, http://www.islamidusunce.net/forum/index.php?topic=14093.msg83144;topicseen.

[9] “Faizsiz Bankacılık | Hakkımızda | Kuveyt Türk Katılım Bankası”.

Yazar Hakkında

Özcan KUZULU / TESAD Ekonomi Masası Direktörü

Finans, Finansal Analiz ve Ticari Krediler Uzmanı

Finans Doktorant, Çukurova Üniversitesi

&

Beytullah DALAY / TESAD Ekonomi Masası Yazarı

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

2017 – Türkiye Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

2017 – Türkiye Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Yazan: Nurullah HAKİMOĞLU

Türkiye’nin Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 80’lerin sonunda “Bacasız Sanayi” benzetmesiyle, turizmin ülke ekonomisi ve sosyal yapısı için ne kadar önemli olduğunun altı ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde çizilmiş oluyordu. Yapılan teşviklerle birlikte belli bölgelerde sektöre yatırımların arttırılması hemen her hükümet döneminde görülen bir politikaydı. Buna rağmen bakıldığında hiçbir dönemde gelirlerdeki arzu edilen artış gerçekleşmemiştir. Son dönemlerdeki en büyük artış 2016/2017 yılları arasında gerçekleşse de bunun asıl nedeni 2017 yılındaki çokluk değil, 2016 yılında yaşanan ani düşüştür. Bu yüzden sadece son 1 yılın verilerinden hareket ederek yanılgıya düşmemek gerekmektedir; evet artış olumludur fakat yeterli değildir.

Bu yazımızdaki amaç ülke seviyesinde turizm sektörünün 2017 yılını genel anlamıyla nasıl geçirdiğinin çerçevesini çizmek ve okuyuculara üzerine düşünebilmeleri için bir temel oluşturmaktır. Bunun için kullanılacak ara başlıklar, “incoming” yani yabancı ziyaretçi ve yurt dışından gelen T.C. vatandaşlarının toplamı, “outgoing” yani yurt dışına giden T.C. vatandaşları toplamı ve “turizmin ekonomideki yeri” olacaktır.

Incoming

“T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; 2017 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016 yılına göre %27,84 oranında artarak 32 milyon 410 bin 34 seviyesine yükseldi. 2016 yılında ise ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 25 milyon 352 bin 213 kişi olarak gerçekleşmişti.” [1] Sektörün en önemli örgütlerinden biri olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) Aralık 2017 tarihli Incoming Turizm Raporu’ndan sadece bu cümleyi okuyarak çok olumlu bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirdik fakat bunun öncesinde bir önceki yıl değişimini de düşünerek kıyaslama yapmak daha doğru bir karar ve fikir oluşmasını sağlayacaktır. 2015/2016 yılları arasında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin değişim oranı -%30,05’tir. Bunu büyük ölçüde ülkede ve bölgede yaşanan terör eylemleri ve bu eylemler sonucu oluşan güvenlik endişesiyle ilişkilendirmek yanlış olmayacaktır. Bunun izlerini 2017 yılının başlarından da görmek mümkündür, ilk çeyrekte gelen turist sayısı 2016 yılının aynı döneminin de altına inmiştir. Daha sonraları izlenen politikalar, yabancı ülkelerle ilişkilerin iyileşmiş olduğu izlenimi ve daha stabil bir gündem ile gelen turist sayısı artış göstermiştir. Bu genel artış içinde en dikkat çekici istisna ise Kruvaziyer gemilerle gelen yolcu sayısının 2016 yılına göre %51,14 düşmesidir; aynı durum 2016 yılında da 2015 yılına göre %66,76 oranında bir düşüş ile izlenmiştir. Üzülerek söylemek gerekir ki artık Kruvaziyer gemiler Türk limanlarını tercih etmekten çok uzaklaşmıştır.

Aşağıda görülebilecek tablo aslında dış politikanın turizm için ne kadar belirleyici olduğunun kanıtı niteliğindedir. Bu sırada ülkeye gelen T.C. vatandaşlarının sayısı 2016/2017 yılları arasında sadece +%0,10 oranında değişim göstermiştir.

Tablo 1: 2015-2017 Yılları Arası Turist Sayılarındaki Artışlar

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan verilere göre özellikle Rusya ve Irak, sonrasında da İran, Azerbaycan, Ukrayna, Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen turist sayısında çok önemli bir artış olmuştur. Bunun ülkelerin ikili ilişkileri, vize muafiyeti anlaşmalarının yürürlüğe girmesi, bu ülke vatandaşlarına ayrıcalıklı seyahat imkanlarının sağlanması gibi nedenleri vardır. Bu artışların sevindirici olduğunu söylemek mümkündür fakat asıl hedef pazarın Avrupa ve Kuzey Amerika olması gerektiğini de unutmamak gerekir. Bunun nedeni Batı hayranlığı değildir ve olmamalıdır da ama sektörün deneyimli aktörlerinden edindiğimiz bilgilere göre aşağıdaki konularda önemi büyüktür:

 • Euro ve Dolar gibi değerli dövizlerin ülkeye giriş yapması sağlanmalıdır.
 • Küresel çaptaki kongre/fuar/seminer gibi organizasyonlar Avrupa ve Kuzey Amerika merkezlidir ve bu organizasyonlar bilimsel anlamda ülkeye katkı sağlayabilir.
 • Avrupalı turistler genel anlamda kültür turizmine daha çok önem vermektedir ve kültürel miraslara daha çok sahip çıkmaktadır.
 • Avrupa ve Amerikalı turistlerin gündelik yaşamı (giyim, yemek, konuşma gibi alışkanlıklar) modern Türkiye anlayışına daha çok uyum sağlamaktadır.
 • Türkiye’nin çok çeşitli turizm alternatif arzı olmasına karşın Rus ve Ortadoğu pazarı genellikle deniz, sağlık ve alışverişe odaklanmış durumdadır. Doğa, kültür, kış ve golf gibi alternatif turizm türlerinin gelir kaynağı olarak kalması için Avrupalı turistin gelmesi zorunludur.

Outgoing

Turizme bakış açısı outgoing için temel belirleyici etkendir. Yurtdışına giden ülke vatandaşlarının bir kısmını iş amacıyla seyahat edenler oluşturmaktadır. Bu seyahatlerin bireysel seyahatlere göre esnekliği daha düşüktür ama yine de sıfır değildir – yani gerekirse şirketler yurtdışı seyahatlerini azaltma yoluna gidebilmektedir. İş amaçlı seyahatler tarafında önemli bir nokta bu seyahatlerin bir gider olmasıyla birlikte aynı zamanda dolaylı bir gelir kaynağı olmasıdır. Outgoing kısmında en önemli paya sahip olan iş veya zorunluluk dışında seyahat edenlerin ise esnekliği daha yüksektir ve makro ölçekte değişimlere daha anlık tepkiler verebilmektedir. Bu değişimlerin başında ekonomik etkenler yer almaktadır. Ülkemizde olduğu gibi, seyahatin genel anlamda lüks sayıldığı toplumlarda ekonomi belirleyici faktörlerin başında gelmektedir. Aslında bu çift taraflı bir ilişkidir – yani ekonominin durumu da seyahatin lüks mü ya da Batıda olduğu gibi ihtiyaç mı olduğunu belirlemektedir. Ülkemiz için konuşacak olursak döviz kurlarının çok yüksek olması ve seyahat edilmesi planlanan ülkelerin büyük çoğunluğunun T.C. vatandaşlarına vize zorunluluğu olması dolayısıyla da bunun ayrıca bir zahmet ve masraf oluşturması yurtdışına seyahatleri kısıtlamaktadır. Ayrıca bazı güvenlik uygulamaları nedeniyle yurtdışına çıkışlarda kısıtlamalar getirilmiştir. Yine de 2016 yılındaki %12,9 düşüşten sonra 2017 yılında %17,1 artış meydana gelmiştir. Bu noktada da yine incoming kısmında olduğu gibi güvenlik ve politik gerekçeler ön plandadır.

Tablo 2: Yurt dışına Çıkan Vatandaş Sayısı ve Turizm Giderleri

TÜİK verilerine göre 2017 yılında ülkemizden en çok seyahat komşu ülkelere gerçekleşmiştir. T.C. vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler sırasıyla Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, İtalya, İran, Azerbaycan, Fransa, Ukrayna ve A.B.D. oldu. Amacına göre ise yurt dışı seyahatleri sırasıyla gezi-eğlence, akraba ve arkadaş ziyareti, iş amaçlı, dini-Hac, eğitim-staj, alışveriş, sağlık ve diğer nedenler şeklinde sıralandı.

Turizmin Ekonomideki Yeri

Turizmin ekonomideki yeri bazı temel ölçülerle değerlendirilmektedir: turizm gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) yani ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamı içindeki payı, turizm gelirlerinin ihracata oranı, turizm gelirlerinin toplamı ve turizm gelirlerinin dış ticaret açıklarını kapatmadaki payı.  GSMH içerisindeki pay 80’lere kadar %1’in altında seyrederken daha sonraları artmaya başlamış ve 2015 yılında %6,2 ile zirveyi görmüştür. 2016 yılı ile de tarihteki en keskin düşüşü yaşayarak %2,6 seviyesine inmiştir. Maalesef 2017 yılı için resmi bir istatistik bulunmamaktadır ama Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre GSYH’ye olan katkısı 2017 yılı için %5’tir. [2] Yine TÜRSAB’ın en son 2016 verilerine göre turizmin ihracata olan oranı %15,5 seviyesindedir; bunun 2017 yılı içerisinde daha yüksek bir oranda olacağını tahmin etmek mümkündür. Toplam turizm gelirleri 2014 yılında ziyaretçi başına 828 Amerikan Doları ortalamasıyla zirve yaptıktan sonra düşüşe geçmiş 2017 yılında 681 Amerikan Doları seviyesinde kalmıştır. Ziyaretçi sayısının değişmesi her zaman ortalama gelirin aynı oranda değişeceği anlamına gelmemektedir. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 2015 yılında bir önceki yıla göre neredeyse aynı sayıda ziyaretçi gelmesine rağmen ortalama ve toplam gelir azalmıştır. Bu aynı miktarda turizm arzının artık daha düşük fiyata sunulduğu anlamına gelmektedir.  2017 yılında da ziyaretçi sayısı neredeyse 2014 ve 2015 seviyesinde olmasına rağmen toplam gelir ve ortalama gelirde negatif yönde ciddi bir fark vardır. Bu da yine fiyatlardaki düşüşü göstermektedir.

Tablo 3: Yıllara Göre Turist Sayısı ve Turizm Geliri

Kaynak: TÜRSAB, Turizm Verileri, Turist Sayısı ve Turizm Geliri, https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri/2003-gelirsayi-ve-ortalama-harcama_68.html, (ET: 26.02.2018).

Bir diğer ölçü olan turizm gelirlerinin dış ticaret açığını (DTA) kapatmadaki payı ise oldukça önemlidir çünkü 2000li yılların başından itibaren turizm bu noktada yüksek bir orana sahiptir. Hatta 2001 yılında DTA 10.064.867 $ iken turizm geliri 13.450.127 $ olmuştur ve payı %133,63 seviyesine çıkmıştır. Son yıllarda %30-40 seviyelerinde olan bu oran 2015 yılı sonrasında düşüşe geçmiştir.

Tablo 4: Yıllara Göre Turizmin Ekonomideki Yeri

Kaynak: TÜRSAB, Turizm Verileri, Turizmin Ekonomideki Yeri, https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/dis-ticaret-aciklarini-kapatmada-payi_916.html, (ET:26.02.2018).

Bu tabloda dikkat edilecek noktalardan biri dış ticaret açığı ile turizm gelirlerinin aynı yönde seyridir. Oranlardaki farklılık artış ve azalışların da farklı oranlarda olmasından kaynaklanmaktadır. Bu payın yükseltilmesinin en etkili yöntemlerinden biri fiyatların yükseltilmesi olacaktır fakat piyasadaki fiyat esnekliği çok kırılgan olduğundan tedarikçiler kısa vadede bu yola başvurmaktan çekinmektedir. Bu yüzden de oranlar eski yüksek seviyelerine yükselmemektedir.

Sonuç

Sonuç olarak 2017 yılının bir önceki yıla göre daha olumlu geçtiğini, bunun piyasalar için ümit verici olduğunu ve fakat yine de istenilen tablodan hala çok uzakta olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir an önce ülkeye yabancı turistlerin – özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarından – çekilmesi, iç pazarda turizm teşvikleriyle hem arz hem talep yönünde hareketliliğin sağlanması ve Türk Lirası’nın değerlendirilmesi, vize muafiyeti anlaşmaları gibi yöntemlerle de vatandaşların yurtdışı seyahatlerinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Turizm sektörünün her kolunda piyasanın ekonomideki yeri güçlendirilmeli ve payı arttırılmalıdır.

Seyahatin bir lüks değil, doğuştan gelen bir hak ve ihtiyaç olduğu düşüncesi toplumda kabul görecek konuma getirilmelidir.

Başvurular

Incoming Turizm Raporu, https://www.tursab.org.tr/dosya/16412/aralik-2017_16412_5636555.pdf, Aralık 2017, (ET: 25.02.2018).

Kaya, Dilek Sarsın: Turizm Sektörü, İktisadi Araştırmalar Bölümü, Mart 2017.

TÜRSAB – Turizm Verileri

TUİK – İstatistik Göstergeler

[1] Incoming Turizm Raporu, Aralık 2017.

[2] Dilek Sarsın Kaya, Turizm Sektörü, İktisadi Araştırmalar Bölümü, Mart 2017.

 

Yazar Hakkında

Nurullah Hakimoğlu/ TESA Ekonomi Masası Yazarı

İstanbul Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

ABD’nin Çelik ve Alüminyum Çıkışının Perde Arkası

ABD’nin Çelik ve Alüminyum Çıkışının Perde Arkası

Yazan: Özcan KUZULU

Son günlerde özellikler ABD – AB ilişkilerini geren, akabinde Çin, AB ve bazı ülkelerin karşı hamlelerde bulunacağını bildirdiği ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatında vergileri artırması hususunun arka planını araştırmaya çalıştık.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ithal ettiği çelik ve alüminyum ürünlerine “milli güvenlik” gerekçesiyle ek gümrük vergisi getirme planlarını devreye almak isterken, “gerçek dostlara” esnek davranacaklarını belirtip sonrasında Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi Almanya’yı hedef alıyor. Bilindiği üzere Trump’ın Almanya’ya karşı bir gıcığı var. Almanya ziyaretinde Merkel’in elini sıkmaktan özellikle kaçınması kameralara yansımış, neredeyse yüz yüze gelmemek için özel çaba sarfetmişti.

08.03.2018 günü Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerle ilgili karar açıklandı. Bu karara göre Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacak. Yeni uygulamanın 15 gün içerisinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

Biraz geriye gidecek olursak, 8 Nisan 2016 tarihli bir haberde, ABD’de 8 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olmak için yarışan Clinton ve Sanders ABD’nin NATO için gerçekleştirdiği harcamaları masaya yatırmıştı. İki aday NATO üyelerinin daha fazla askeri harcama yaparak katkıda bulunmaları gerektiğini söylemişti. Cumhuriyetçi aday Trump ise işi daha ileriye götürerek çok fazla masrafı olduğu için ABD’nin NATO üyeliğini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ifade etmişti.

İlaveten, NATO üye ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının en az yüzde 2’sini savunmaya harcamalarını daha ciddiye almaları için kampanya yürüten ve kendileri bütçelerinin 4,2’sini verirken, Almanya’nın sadece %1 ayırdığını ve bunun adil olmadığını belirten Trump, ABD’den “istifade eden” devletlere karşı önlemler alınacağının işaretini daha önce vermişti.

Biraz açalım; NATO’ya katkılar iki şekilde oluyor. Birincisi dolaylı gönüllü katkılar. Bunlar asker gönderme, zırhlı araç, askeri gemi, helikopter ve tıbbi malzeme sağlanması gibi katkılar.  NATO Antlaşması’nın 5. maddesi geçerli olmadığı sürece her ülke istediği ölçüde buna katkıda bulunuyor. Madde 5, NATO ülkelerinden birine saldırı olursa, bütün üyelere saldırı düzenlendiğini, savunma ve cevap toplu halde olacağını belirtmektedir.

2006 yılında üye ülkeler gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) milli savunmaya harcanacak yüzdesi olarak % 2’lik bir kural üzerinde anlaştılar.  ABD’yi bir kenara bırakırsak, 27 NATO üyesi ülkenin toplam savunma bütçeleri Washington’un yarısını bulmuyor. Bir yandan ABD, 11 Eylül sonrası savunma bütçelerini sürekli artırırken, diğer yandan Avrupa’da süregelen ekonomik kriz savunma bütçelerini aşağıya çekiyor.

Yine 2014’te yapılan NATO Zirvesi’nde üye ülkelerin 2024’e kadar savunma harcamalarını milli gelirlerinin en az yüzde 2’sine çıkartılması kabul edilmiş.

NATO’nun kurulduğu 1949 yılından bu yana ABD askeri harcamalarıyla diğer üyeleri her zaman geride bıraktı. Fakat ABD ile diğer üyelerin savunma harcamaları arasındaki uçurum giderek büyüyor. Bunda 11 Eylül saldırıları sonrası ABD’nin harcamalarını yükseltmesinin de etkileri bulunuyor.

NATO’nun resmi kurallarına göre üye devletler gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 2’sini savunma harcamak zorunda olmasına rağmen NATO’nun son verileri devletlerin çoğunun bu kuralı pek ciddiye almadığını gözler önüne seriyor.

Rakamları yakından incelediğimizde geçtiğimiz yıl NATO’nun 900,5 milyar dolarlık bütçeye sahip bulunduğu görülüyor. Bu bütçenin 650 milyar doları ABD’den sağlanırken İngiltere 60 milyar, Fransa 44 milyar, Almanya ise 40 milyar dolarlık katkıda bulunmuş.

NATO’da 28 üye devlet arasından sadece 5’i gerektiği oranda savunma harcamalarına katkıda bulunmuş. Bu ülkeler ABD, Yunanistan, Polonya, Estonya ve İngiltere.

GSYH’sinin yüzde 3,62’sini harcayarak zirvede yer alan ABD’yi Yunanistan yüzde 2,46 ile izlemiş. Türkiye  ise gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 1,69’unu savunmaya harcayarak yüzde 1,8’ini harcayan Fransa’nın hemen altında yer almış. Türkiye’yi GSYH’sinin yüzde 1,18’ini askeri harcamalara aktaran Almanya takip etmiş. Almanya, milli gelirinin sadece yüzde 1,20’sini savunma harcamalarına ayırmış. Bu oran yine Avrupa’nın önemli ekonomilerinden İtalya için yüzde 1,11’de kalmış.

Neden çelik ve alüminyum peki ? Bu ili metal aslında ağır sanayinin baz malzemesi. Otomotivden, inşaata, beyaz eşyaya, makine imalatına kadar her şeyin malzemesi bunlar. Dünyada şu anda sanayisi güçlü ülkelere baktığınızda çelik üretiminde öncü olan ülkeleri görürsünüz. İlaveten ABD’nde bu sektördeki seçmenlerine vaatlerde bulunmuş bir Trump’ta söz konusu. Çin’e yüklenen Trump, ABD’nin bir yılda ürettiği çeliği Çin’in sadece bir ayda ürettiğini söyledi ve ülkesinde yıllar içinde kapatılan ve atıl duruma düşen çelik fabrikalarının bir an önce tekrar açılacağının sözünü vermişti.

Burada önemli olduğunu düşündüğümüz bir hususu da aktarmamız yerinde olacaktır; Avrupa Birliği’nin (AB) 23 üyesi savunma alanında daha sıkı işbirliği ve koordinasyon için kısaca PESCO olarak adlandırılan Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması’na imza attı. AB için ortak savunma politikası özellikle Almanya ve Fransa tarafından destekleniyor. Anlaşma kapsamında bir AB ordusu oluşturulması öngörülmüyor fakat anlaşmaya imza atan her ülkeden, AB’nin ortak savunmasına nasıl katkı yapabileceği konusunda ulusal planlarını hazırlamaları isteniyor. Bunun karşılığında AB de 2020’den itibaren oluşturacağı 5 milyar euroluk bütçeyle Pesco’ya destek vermeyi taahhüt ediyor. 28 üyeli AB’nin 23 üye ülkesi savunma politikalarının uyumlu hale getirilmesi için uzlaşıya varmış durumda.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Donald Trump’ın başkanlık döneminde ABD’nin Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO)’ya giderek daha fazla mesafeli durduğunu anımsatarak Pesco’nun Avrupa için bir alternatif olacağını ifade etmiş. Bu projeye, Donald Trump’tan gelen “Avrupa ülkeleri NATO bütçesinde üzerine düşeni yapmalı” söyleminin ardından hız verildiğini ifade ediliyor.

Anlaşmaya taraf olmayı reddeden beş AB ülkesi var; İngiltere, Danimarka, Malta, İrlanda ve Portekiz.

İmzacı ülkelerin savunma bütçelerini kademeli olarak artırmaları isteniyor ve ortak projelere katkıları bekleniyor. PESCO’nun şartlarını yerine getirmeyen ülkelerin ortak savunma politikasının dışında bırakılması da olası olacak. Her ne kadar Almanya Savunma Bakanı, PESCO’nun NATO için bir alternatif olabileceğini ifade etse de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni oluşumun ittifakı güçlendireceğini, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söylemiş.

Olaylara bakış açısı bir iş adamın kar/zarar düşüncesi etrafında dönen Trump’ın 3-5 adım ötesini hesaplayarak bu tür hamlelerde bulunduğunu zannetmiyorum. Hem dünyanın jandarması rolünü üstlenip, demokrasi, özgürlük getirme bahanesiyle küresel sermayeye hizmet için onca insanın kanına savunma sanayine ayırdığın onca trilyon dolar sayesinde gireceksin, bir yandan da siz benim müttefikimsiniz, e hadi siz de birşeyler koyun diyeceksiniz. Bilmem kaç yüzlü dünyanın bilmem kaç yüzlü halleri bu olsa gerek….

Yazar Hakkında

Özcan KUZULU/TESAD Ekonomi Masası Direktörü

Finans, Finansal Analiz ve Ticari Krediler Uzmanı

Finans Doktorant, Çukurova Üniversitesi

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Osmanlı Toplumunda Burjuvazi Önündeki Engeller

Osmanlı Toplumunda Burjuvazi Önündeki Engeller

Yazan: Muhammed Recep ÖZTÜRK

Giriş

Sivil toplumun gelişmesinde önemli bir parametre saydığım burjuvazinin gelişim öyküsünü Osmanlı toplumsal tarihinde ele alacağım.  Her şey gibi onun da taşıdığı önemin en çok yokluğunda anlaşılacağına olan inancımdan onun gelişim öyküsünü onun olmadığı bir dönemle başlatmayı yeğliyorum. Üzerinde yaşadığımız topraklarda burjuvazi nasıl meydana geldi ve hangi badireleri atlattı sorusuna açıklayıcı bir cevap onsuz bir dünyayı kısaca özetlemekle başlar. Osmanlı tarihi açısından burjuvazisiz bir toplumsal düzen olarak on altıncı yüzyıl Osmanlı toplumuna işaret edeceğim. Zira Batıdaki burjuvazi hareketi feodal toplumun çözülüşü üzerinde peydah olurken, Osmanlı’daki adaşlarının kaderi ise ekonomik faaliyetleri mutlak denetimi altında tutan, sermayenin iktisadi ve siyasi güç kapılarını tıkayan bir merkezi iktidarın çözülüşüne bağlı olarak seyretmiştir. Bu nedenle merkezi iktidarın Osmanlı topraklarında o güne değin en kudretli çağına işaret eden on altıncı yüzyıl, aynı zaman da yerli bir burjuva sınıfı için en cılız olduğu hatta hayat bulamadığı bir döneme işaret eder.  Merkezi iktidarın toplumsal kuruluş üzerindeki her türden güç kaybı burjuva dahil tüm sivil toplum öğeleri adına bir gelişim seyri başlatmıştır. Kuruluşunu takiben ömrünün sonuna değin Osmanlı iktidar sınıfında güçlü bir merkezi iktidar ideolojisi hiçbir zaman gözden düşmemiş olmasına karşın on altıncı yüzyılın sonlarından başlayarak on yedi ve on sekizinci yüzyıllar boyunca merkezi iktidarın gücü çeşitli nedenlerle zayıflamış ve bazı yerel güçler kendilerine yeni iktisadi ve siyasal kapılar aralamıştır. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı yönetici sınıfın merkezi yeniden güçlendiren reformlarına karşın reformların amacıyla hiç de örtüşmeyecek bir şekilde bu yüzyıl kapitalizmle bütünleşmeyi hızlandırmış ve iktisadi arenadaki merkezi iktidarın tahakkümünü kırmış. Coğrafyamızdaki burjuvazinin seyri takiben cumhuriyet yıllarında da iktisadi faaliyetlerin kendisini merkezi tahakkümden sıyırabildiği oranda ivme kazanmıştır. Bu kısa girişle beraber yazımıza başlayalım.

16. Yüzyıl Osmanlı Klasik Dönem Toplumsal Kuruluşu

Batılı burjuvazi, orta sınıfı olamayan feodal bir topluma yeni bir orta sınıf olarak doğmuştu. Feodal düzenin çözülmediği veri şartlarda burjuvaziye yer yoktu zira her şeyden önce tek servet birikim aracı toprak idi ve o da yine kapitalist bir ruhla işletilmeksizin aristokrasi ve kilisenin elindeydi. Ayrıca tarım dışındaki ekonomik faaliyetler olan ticaret ve zanaat üretimi de on ikinci yüzyıla kadar ki feodalizmin erken döneminde burjuvaziye hayat imkanı veremezdi çünkü parasal bir ekonomiden, düzenli bir talep çeken pazar şartlarından, meta üretiminden ve bunları tesis edebilecek bir kentsel nüfustan söz edilemezdi.  Batıda burjuvaziye burjuvazi olma imkanı veren değişkenler canlanan ticaret ve onun yarattığı para ekonomisi ile kentler olmuştur. Oysa Roma İmparatorluğunun Bizans adı ile tanıdığımız doğu kanadında, göreli olarak para ekonomisi işlemeye devam ediyordu, ticaret batıdaki gibi sönme durumu yaşamamış ve antik dünyadan beri var olagelen kentler de önemlerini korumuştu[1]. Ne var ki batıda burjuvaziyi yaratan bu avantajlı şartların varlığı, doğu topraklarında burjuvazinin benzer bir ivme yakalamasına yetmedi. Doğudan yükselebilecek burjuvazi lehindeki bu şartlara rağmen, yine batının aksine doğuda var olan bir diğer önemli avantaj ise burjuvazi oluşumun aleyhine seyir göstermiştir. Burjuvazi aleyhine işleyen o avantaj önce Roma İmparatorluğundan Bizans’a miras kalarak yıkılış sürecine değin asırlarca korunan güçlü merkezi bürokratik teşkilat olmuştur. Güçlü bir merkezi iktidar yalnızca feodal toprak aristokrasisi için değil burjuvazi gibi alternatif bir ekonomik güç için de bir yokluk sebebiydi. Bizans’ın son yüzyıllarında devletin merkezi gücü zayıflasa da bu mirası yeni kurulan Osmanlılar yaklaşık olarak bir buçuk asır içerisinde yeniden tesis etmeyi başardı. İnalcık’ın Osmanlıyı geleneksel bir orta doğu devlet modeline dayandırdığı açıklamasında: Osmanlıdaki bütün toplum katmanları ve bütün zenginlik kaynakları, hükümdarın gücünü koruma ve artırma yükümlülüğü altındaydı. Bu nedenle, bütün siyasî ve sosyal kurumlar ve her çeşit ekonomik faaliyet, bu hedefe ulaşmak için devlet tarafından düzenleniyordu[2]. Ve şüphesiz merkezi bürokrasi güçlü olduğu müddetçe devlet bu düzenleme işlerini başarıyla sürdürebiliyordu.   Eğer modern dünyanın mimarı burjuvazi toplumu doğuda değil de batıda yükseliyorsa bu sebep bir farklılıkla ilişkilendirilmelidir ki bu farklılık ilk olarak doğudaki merkezi devlet ideolojisinin kendi gücüne gölge düşürebilecek yerel güçleri bertaraf etme ve ekonomik faaliyetleri de bir bütün olarak denetimi altına alabilmedeki bu başarısında aranmalıdır.

Bizans merkezi kudretini son yüzyılında taşradaki valilerine kaptırmış, Moğol istilalarını takiben Anadolu’daki bir diğer önemli iktidar Selçuklulardan geriye de fütuhat amacıyla özerklik tanınan beylikler kalmıştı. Kuruluşunu takiben on altıncı yüzyıl başlarına kadar her iki kesim de Osmanlı uyruğunda mahalli güçlerini koruma gayreti içinde idilerse de başta padişah olmak üzere yönetici sınıfın bilinçli hamleleri ile güçlü bir bürokratik teşkilat Osmanlı hanedanlığı tarafından yeniden tesis edilmişti. Ayrıca Rumeli ve balkanlardaki feodal eğilimler ve Anadolu’da söz geçirilemeyen göçebe aşiretlerde merkezi iktidar tarafından süreç içerisinde dize getirilmişti[3]. Tarihçiler tarafından klasik Osmanlı dönemi olarak adlandırılan toplumsal yapı en berrak biçimiyle on altıncı yüzyıl Osmanlısında karşımıza çıkar. Her şeyden önce bu toplumsal yapının ikili sınıfsal ayrımı açıklanmalıdır. Bir tarafta çoğunluğu meydana getiren, üretimi gerçekleştiren, devlete vergiler ödeyen reaya/yönetilen sınıf; diğer tarafta askeri, idari, yargı ve eğitim işlerini üslenerek vergiden bağışık olup devleti temsil eden yönetici/bürokrasi sınıf. Yönetici sınıfın üretmeksizin iktisadi artıktan beslenmesini meşrulaştıran inanç ise köylü toplumunda üretimin sağlıklı sürdürülebilmesi için gerekli şartların ancak yönetici sınıfın merkezi devleti güçlü kılacak icraatları ile güvence altına alınabileceğine dayanıyordu[4]. Merkeziyetçi ideoloji doğrultuda atılan her adım şüphesiz ilk olarak devletin bekası açısından gözetilmişti ve baki kalması arzulanan bu merkezi devlet yok olursa dış istilalara karşı üretici kesimin faaliyetleri de süremezdi. Karşılıklı yükümlülükler içeren bu iş bölüşümü; yönetici sınıfı, tarımsal üretimde yaratılan artığa ortak ediyordu. Karşılıklı yükümlülükler dolayısıyla bağımlılıklar içeren bu türden bir iş bölüşümü bütün toplumsal yapılarda görülür ancak yönetici sınıfın üretimdeki artığa el koyma biçimindeki farklılıklar farklı sınıfsal yapıları tayin eder. Söz gelimi adem-i merkeziyetçi Batı topraklarında köylü üreticinin artığına el koyma sürecinde feodal senyörler rol alırken, oluşan sınıfsal yapı onlara bağımlı bir köylülük(serflik) ile feodal egemen sınıfları var etmişti.  Osmanlı ve Bizans örneklerinde köylü toplumunun yeniden üretim şartları güçlü bir merkez tarafından tesis edildiğinden, artığa el koymadaki hak da merkezin olmuştur. Dolayısıyla Osmanlı toplumundaki sınıfsal ayrışım merkezi devleti temsil eden bürokratik yöneticiler sınıfı ile mahalli senyörlerden bağımsız kılınmış bir köylülük üzerine kurulmuştur.

Sanayi devrimi öncesi bütün ekonomilerde olduğu gibi Osmanlı ekonomisi de ekseriyetle tarımsal üretime dayalıydı. 16. Yüzyıl şartlarında Osmanlı nüfusunun yüzde 90 ı yerleşik tarım ve göçebe hayvancılık üretimi yapmaktaydı. Tarımsal üretimin örgütleniş biçimi Bizans örneğinde olduğu gibi küçük köylü işletmelerine dayanıyordu[5] . Bu yapı tamamıyla merkezi iktidarın bir tercihiydi zira Batı Avrupa’daki gibi feodal ayrıcalıklara sahip bir toprak aristokrasisi merkezi devletin bekası açısından tehlikeli bulunuyordu. Bu tercih doğrultusunda toprakta devlet mülkiyeti benimseniyor, özel mülkiyet dışlanıyordu. Merkezi devlet mülkiyeti altındaki toprakları, miri arazi rejimi adı ile küçük birimlere bölerek köylü hanelerine bahşediyor karşılığında köylü toplumu da kira nevinden vergi ödemek ve üretimi aksatmamak yükümlülüğü altına giriyordu. Böylelikle vergilendirilmesi çok daha kolay olan ve hiçbir surette merkezi iktidar sınıfının varlığına tehdit oluşturmayan bir küçük köylülük, tehlikeli toprak aristokrasisine tercih ediliyordu[6]. Elbette güçsüz bir köylü toplumunu vergilendirmek güçlü bir toprak aristokrasine kaşın daha kolay olmakla birlikte dönemin fiziki şartları altında sayısı milyonları aşan köylü hanelerini İstanbul’dan vergilendirmek de o kadar kolay değildi. Bu zorluk karşısında Batı Avrupa’daki krallıklar mahalli senyörlere mecbur kalırken, Osmanlılar bu zorluk karşısında tımar sistemi çerçevesinde bürokratik bir memur statüsüne koyulabilecek sipahileri kullandılar. Sipahiler, devletin kendilerine vergi toplama ayrıcalığını bahşettiği miri topraklardaki köylünün ürettiği artığa devlet adına el koydular, ama topladıkları geliri devlet hazinesine göndermek yerine yaptıkları işe karşılık maaş geliri olarak kendilerinde tutup, ilave olarak savaş zamanlarında askerlik yükümlülüğü altına girdiler. Osmanlıdaki üretim tarzı üzerine yürütülen tartışmalara bütünüyle girmek istemiyorum ancak burada tımarlı sipahinin, batıdaki feodal senyör ile benzerliklerine rağmen özdeş tutulmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Zira sipahiler vergiden bağışık olup köylü vergisini toplama ayrıcalığına rağmen ne siyasi ne de iktisadi olarak merkez güce alternatif yahut rakip olabilecek bir güce sahiptir. Hatta bu ayrıcalıklarını da yalnızca merkezin gücün bir lütfü olarak kullanabilmektedir. Bu anlamda sipahiye ayrı bir sınıfsal konum değil merkezi bürokrasi içerisinde bir yer ayırmalıdır[7]. Ortaylı’nın ifadesi ile batının feodal beyi bir küçük hükümdar iken bizdeki tımarlı ise küçük bir memurdur.[8]

Yukarıda kaba hatlarıyla özetlenen tarımsal üretimin burjuvazik bir gelişme adına önemli noktalarına işaret ederek devam edelim.  Tarımsal üretim ve onun vergilendirilme sürecinde rol oynayan iki kesim de;  devlet mülkiyetinde küçük işletmeler üzerine kurulu bu üretim biçimini kapitalist bir ruhla büyük işletmeler üzerine kurulu başkaca bir üretim biçimine dönüştürme özgürlüğüne sahip değildir.  Sipahinin artığa el koymadaki sınırı merkezi devlet tarafından sıkı kurallara tabi tutulmuş ve şahsi serveti adına köylüyü aşırı sömürmesi engellenmiştir. Toprak üzerinden vergi toplama hakkının alınıp satılamamasına benzer olarak devlet mülkiyetinde olmasından ötürü toprağın alınıp satılması da engellenmiş oluyordu. Böylelikle küçük köylü üretici bir yandan toprağından koparılma tehlikesine karşı bir garanti almışken, diğer yandan toprağına yeni ilaveler yaparak verimlilik artışı ve sermaye birikim olanakları elde edemiyordu. Ayrıca reaya statüsünün bir gereği olarak köylü üretim birimleri babadan oğla zorunlu olarak aktarılıyordu.  Bu özellikleri ile Osmanlı tarımsal yapısı içerisinden aristokrasinin yanı sıra İngiltere benzeri kar dürtüsü ile hareket eden kapitalist çiftçiler de çıkamazdı. Yine küçük köylülük topraktan koparılamadığından olası bir sanayi hamlesine olanak tanıyacak emeğinden başka satacak bir şeyi kalmayan işçi sınıfı da bu tarımsal yapıdan çıkamazdı. Görüldüğü üzere tarımsal faaliyetler ve onun vergilendirilmesi merkezi iktidarın merkezi güçlü tutma ideolojisi doğrultusunda şekillenmiş ve ne iktisadi ne de siyasal olarak bir güç elde etmeye müsaade vermemiştir. Bu ideoloji doğrultusunda iktidar sınıfı hem köylüyü hem de sipahileri sıkı denetim altında tutmuştur. Tarımsal kesimden beklenen vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesi, kentlerdeki iaşe ve hammadde ihtiyacını temin etmesi idi. Osmanlı İmparatorluğu’nun ve başka geleneksel imparatorlukların, yeni ekonomik sistemlerin ortaya çıkışına direnmesinde, durgun bir sosyo-ekonomik yapıya bürünmesinde, mîrî arazi rejimi ve çift-hane sistemi başlıca sorumlu görülmektedir.[9]

Kırsalda olduğu gibi kentlerdeki iktisadi faaliyetler de merkezi iktidarın hem koruması hem de denetimi altındaydı. Kırsal nüfusla olan ilişkilere benzer şekilde toplumun tüketim ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi ve vergisel getiri sunabilmesi için korunuyor, merkezce benimsenen toplumsal ilişkilere ve dolayısıyla merkezi iktidarın meşruiyetine zarar getirmemesi için denetleniyordu[10]. Merkezi devletin ekonominin tümü üzerindeki kontrolcü uygulamaları sayesinde merkezce belirlenmiş bir iş bölüşümü yaratıldığı söylenebilir[11]. İç ticaret olanaklarının da katkısıyla Osmanlı topraklarında güçlü bir merkezin artısı olarak kır ile kent arasındaki iş bölüşümü feodal çağdaşlarından daha ileri seviyedeydi.  Her ne kadar kırsal nüfus kentlerdeki zanaat ürünlerine talep yaratan bir niteliğe sahip değilse de kentli nüfusun ihtiyaçlarına yönelik gıda maddelerini temin ederek onların tarım dışı faaliyetlerde yani zanaat ve ticarette uzmanlaşabilmesine katkı sağlıyordu. Küçük tarım işletmesinde üretim yapan köylü nüfusla kıyaslandığında kentli tüccar ve zanaatkar sınıfın servet birikim olanakları elbette daha fazlaydı. Ancak herhangi bir iktisadi faaliyetten burjuvazik bir hareket çıkabilmesi için iki temel şart aranmalıdır; sermaye birikimi ve sermayenin siyasal güç getirisi. Bu şartların bir arada gerçekleşmesi Anadolu özelinde yine merkezi iktidarın gözettiği ideolojisi ve denetimci uygulamalarına mahkum edilmiştir.

Kentlerdeki başlıca iktisadi faaliyeti loncalar çevresinde örgütlenen zanaatkar ve tüccarlar üstlenmişti. Kent çarşılarında hemen her köşede bir lonca oluşmuş, aynı mesleğe mensup esnaf aynı lonca tarafından örgütlenmiştir. Loncaların temel kaygıları üyelerinin çıkarlarını gözetmekti, bu amaçla lonca dışındaki üretim faaliyetleri devletin de yardımı ile engellenir, lonca içi rekabetin de yıkıcı boyutlara ulaşması önlenirdi. Ayrıca zanaat üretimi için en ciddi sıkıntılardan biri olan hammadde temini ve üyeler arasında adil olarak paylaşımı da lonca yönetiminin göreviydi. Belirlemiş olduğu bu misyonu ile loncalar devlet erkinin denetimi olmaksızın da kapitalist bir gelişimin önüne set çekiyordu. Önemsemiş olduğu ahlak ve etik kuralları gereği kar dürtüsü ve rekabet karşıtı felsefesi çoğu durumda esnafın yalnızca geçimlik düzeyde üretim yapmasına imkan tanıyordu.  Bu felsefeye rağmen uzun mesafe pazarlarına yönelik lüks tüketim malları üreten yahut devletin ihtiyaçlarına yönelik büyük üretim yapan ve bu yolla zenginleşen bir zanaatkar sınıf da pek ala mümkündü. Ancak bu defa da merkezi devletin ekonomiye müdahalesi zanaatkar sınıfın önüne bir set çekebiliyordu. Zira siyasal güç, belli bir malın üretimini yahut ihracatını yasaklayabilir, fiyat tespitini esnafın belini bükme pahasına piyasaya bırakmayıp narh usulü ile tespit edebilir ve en kötüsü birikmiş olan serveti çeşitli nedenlerle müsadere edebilirdi[12]. Tabi bütün bunları merkezi gücü yerinde olduğu müddetçe yapabilirdi zira merkezin özellikle de taşradaki etkileri azaldıkça loncalar üzerideki hem korumacı hem de denetimci fonksiyonunu kaybetmişti. İktisadi ve ahlaki yapısı ile Avrupalı adaşlarıyla benzerlik gösteren esnaf loncaları kent yönetimlerine katılma bakımından çok daha zayıf kalmışlardır. Hatta Selçuklularda merkeze karşı kentlerdeki yerel muhalefeti temsil eden ahi örgütlenmesiyle kıyas edildiğinde dahi çok daha etkisiz bir siyasal güce sahiptiler. Çoğu durumda merkezi devletlin gözetmiş olduğu iktisat politikasıyla uyuşan lonca çıkarları, çelişen çıkarlarına ağır bastığından lonca örgütlenmeleri iktidarın meşruluğuna yönelik bir tehdide dönüşmemiştir.  Misal olarak zanaat ustalarının hammadde temini noktasında tüccar ile çelişen çıkarlarına karşı devletin narh koyma denetimlerine karşı çıkmak şöyle dursun desteklenmiştir[13]

Osmanlı iktidarının ticari faaliyetlere karşı takındığı tutum ise temel olarak iki kaygı ile özetlenebilir; sarayın, orunun ve kentlerin iaşesinin sağlanmasında üstlendikleri aracı rolü ile vergi getirisi. Kentlerin ve özellikle başkentin iaşe problemleri yaşamasının anarşiye mahal vereceğinden korkularak özellikle de meta üretimi yaygınlaşmış olan kent çevrelerindeki kırsal alanlardan kentlere doğru bir mal akışını sağlayan tüccar sınıfı destekleniyordu. Benzer şekilde imparatorluk dışından getirdiği mallarla kentlerin iaşesine yapılan dış ticaret katkısı da devlet tarafından beğeniliyordu. Ticaretin bu yönlü katkısının farkında olan yönetici sınıf ithalat noktasında yerli ve yabancı tüccara geniş bir hareket özgürlüğü tanıyor, kervansaraylar ve pazar meydanları tüccarın hizmetine sunuluyordu. Görmüş olduğu bu fonksiyonun teşviki olarak kimi yörelerde yahut kimi özel mallar özelinde tüccar sınıfından bazılarına bizzat devlet tarafından tekel ayrıcalıkları veriliyordu. Tüccar sınıfı, hisbe nizamnamelerine, yani çarşıda makul pazarlığı sağlayan dinî hukuk (fıkıh) kurallarına tabi değildi ve bu özelliği ile Osmanlı toplumunda kapitalist girişimde bulunma imkanına en fazla sahip olan kesim tüccar sınıftı[14]. Ancak tüccarın ithalatın yanı sıra ülke içerisinden ucuza mal toplayıp dışarıya pahalıya ihraç etmek gibi kapitalist bir ruhu daha vardı ki işte bu noktada tüccar sınıfı da devletin denetimi altına giriyordu. Zira ticaret üzerinde iktidarın temel kaygısı kentli nüfusun iaşe ihtiyacının temini iken tüccarın dışarıya mal çıkarması hoş karşılanamazdı ve bazı durumlarda belli ürünlerin ihracatı devlet tarafından yasaklanıyordu. İhracat yasaklarını delme teşebbüsleri özellikle de kıtlık dönemlerinde şiddetli yaptırımlara maruz kalıyor, bu gibi durumlarda tüccarın mallarına ve sermayelerine el konuluyordu. Ticari faaliyetler lonca üretime karşın narh uygulamalarından daha korunaklı iseler de bazı durumlarda özellikle de kıtlık dönemlerinde ve kentlerdeki lonca üretimi için gerekli hammaddelerin temininde narh uygulamalarına rastlanabiliyordu[15]. Ticarete karşı takınan bu tutum yalnızca on altıncı yüzyıl tercihi olarak kalmayıp, Avrupa’da benimsenen merkantilist ticaret politikaları çerçevesinde ihracatın kazanç ithalatın kayıp sayıldığı on yedi ve on sekizinci yüzyıllara da sirayet etti. Her şeye rağmen tüccar sınıfın, kontrol altındaki bu toplumsal düzende en özgür kesim ve sermaye birikim olanakları en ileri seviyede olanı olduğu belirtilmelidir.

Özetlemek gerekirse on altıncı yüzyıl Osmanlı Klasik iktisadi aktörlerinin ezici çoğunluğu küçük köylü üreticiydi. Tarımsal yapıda önemsiz miktarlardaki istisnai özel mülk arazileri ve vakıf arazileri dışında özel mülkiyet söz konusu değildi en önemli servet birikim aracı olan toprakta devlet mülkiyeti egemendi. Özel ellerde servet birikim olanakları kentli nüfusun zanaatkâr ve tüccar sınıfı için olanaklıydı, ancak onlar da merkezi devletin ekonomiye sıkı müdahaleleri altında iktisadi olarak engellenmişlerdi. Ayrıca hukuki alt yapı da sahibi oldukları sermayeyi diledikleri gibi kullanmalarına hele ki siyasal bir aktör olarak yer almalarına engel teşkil ediyordu, her an müsadere tehlikesi altındaydılar. Egemenliğin feodal parçalanmışlığında Avrupa kentlerinde özerk bir iktisadi aktör haline gelen ve zamanla kentlerin yönetiminde söz sahibi olabilen tüccar ve zanaat loncaları, Osmanlı kentlerinde kendilerini egemenliğin mutlak sahibi olan merkezi iktidarın denetiminden kurtaramamıştır.  Merkezi devletin gücü zayıflamadıkça da bu kesimlerin varlıkları var olan yapıları dönüştürüp burjuvazik bir hareket olma özelliği gösteremeyecektir. Klasik dönemim servet birikim olanağına sahip diğer aktörler olarak yüksek devlet memurları ve sarraf olarak adlandırılan tefeci bir ufak nüfustan bahsedilebilir. Ancak yüksek devlet memurluğu ile sahip olunabilen servetler de hukuksal rejim kapsamında babadan oğla aktarılamaz ve sahibinin görev süresince elinde bulunurdu. Tefecilik faaliyetlerine de merkezi devletin kendisine ihtiyacı olmadıkça müsamaha gösterilmezdi. Bu özellikleri itibariyle Osmanlı klasik dönem toplumunu, kapitalist gelişime kapalı durgun bir sosyo ekonomik yapı olarak tarif edebiliriz.

16.Yüzyılın sonu 17 ve 18. Yüzyıllar: Merkez İktidar Zayıflıyor

On altıncı yüzyıl başlangıcı Akdeniz’in hem doğu hem de batısı için bir iktisadi genişleme ve canlılık dönemi olmuştu. Avrupa ekonomileri coğrafi keşifler neticesinde hem ticari avantajlar elde etmiş hem de Amerika’nın değerli madenlerini ele geçirmiş ve bunları doğu ile olan ticaretinde kullanmıştı. Ayrıca yüz yılın başları hem Avrupa hem de Osmanlılar için demografik açıdan da bereketli geçmiş ve nüfus artışları görülmüştür. Tarımda kullanılan emek miktarının üretime müsait toprak miktarına göreli kıtlığı olan Anadolu topraklarında nüfus artışları yüz yılın son çeyreğine kadar yeni toprakların üretimine açılması anlamı taşımış ve tarımsal üretimi artırmıştır. Kırsal alanlarla kentler arasındaki iş bölüşümü de derinleşerek pazara dönük meta üretimi ve para kullanımını yaygınlaştırmıştır. Hem köylü hem de kentli tüccar ve lonca ustalarının durumlarında iyileşmeler görülmüştür. Coğrafi keşifler sonucunda Hindistan ile olan ticaret ağının Atlantik’e kayması sanıldığının aksine Akdeniz ticaretine bütünüyle darbe vuramamış, Venedik ve Osmanlı gibi iki önemli güç Akdeniz’in ticari olanaklarından bir müddet daha yararlanmıştır[16]. Yüzyıl başlarındaki bu canlılık dönemi son çeyrekte yerini iktisadi ve mali bir takım sorunlara bırakmış aynı zamanda toplumsal yapıda da merkezi devlet gücünü zorlayan gelişmeler baş göstermiştir. 16. yüzyıl sonları ve 17. yüzyıl başlarındaki büyük bunalımı hazırlayan önemli gelişmeler olarak: büyük nüfus artışı, Avrupa’da savaş teknolojisinin ve gümüş bolluğunun etkisi altında Osmanlı klâsik askerî ve mali düzeninin sarsılması, Safavîler ve Habsburglarla uzun savaş dönemi ve onun doğurduğu mali bunalımlar göz önüne alınmalıdır[17].

Yüzyıl boyunca süren nüfus artışları karşısında 17. Yüzyıla doğru bazı yörelerde yeni tarımsal toprakların üretime açılarak yeni nüfusu doyurma kapasitesinin sonuna gelindi böylece tarımsal üretim/tüketim dengesinde nüfus artışı olumsuz bir baskı oluşturmaya başladı. Ayrıca batıdaki demografik artış ve fiyat devrimlerinin etkisiyle göreli ucuz olan Osmanlı tarım ürünlerine yönelik dış talep artmaya başlamıştı. Bu gelişmeler Osmanlı ekonomisinde, maliyesinde ve toplumsal yapısında önemli sonuçlar yarattı. Nihayetinde iç piyasa fiyatları hem içerdeki nüfus baskısı hem de artan dış talep nedeniyle arttı. Artan fiyatlar karşısında zaten sınırlı olan meta üretimi dış ticarete kaydığından kimi lonca üreticileri de kötü bir sürece girmiş oldu. Bu kısım, nüfus baskısı ve Avrupa menşeli fiyat devriminin yönetici sınıfın aleyhindeki iktisadi ve mali sonuçlarıydı. Ayrıca, nüfus artışları karşısında toprak miktarının yetmediği yöreler de işsiz köylü gençleri(levendler) ya kendilerine askeri ve ilmiye sınıflarına geçmek için fırsatlar kolladı ya da eşkıyalık hareketlerine yöneldi ve yine merkezi gücün istemeyeceği şekilde Anadolu’daki toplumsal çözülüşe kapı araladı.

Yüzyıl gelişmelerinin maliye alanında yarattığı çözülmeye biraz daha yakından değinmeliyiz. Kimi sabit oranlı parasal vergilerin enflasyonist baskılar sonucu reel değerini yitirmesi, bazı meta ürünlerinin kaçakçılık pahasına ihracata yönelmesi dolayısıyla iç ticaret ile lonca üretiminden sağlanan bazı vergi kalemlerinin düşmesi ve nihayetinde yayılmacı fetih ekonomisinin sonuna gelinmesi ile merkezi devlet ve onun temsilen yönetici sınıfın gelirlerinde önemli gerilemeler yaşandı.  Ayrıca ateşli silahlar ile güçlenen Avrupalı ordular karşısında ordunun sayıca üstün kanadını oluşturan sipahiler, artık faydalı olamadığından; kendisine askeri hizmetlerine karşılık bahşedilen vergi toplama ayrıcalığı merkez açısından fonksiyonel olmaktan çıkmıştı. Yeni savaş şartları gereği sayısı artırılan düzenli kapıkulu ordusu ise parasal maaş aldığından maliyede önemli bir gider olmaya başladı[18]. Ayrıca kısmen enflasyonla da alakalı olarak devletin harcamaları şişmiş ve artan gider karşısında devlet kasası zor bir döneme girdi. Mali ihtiyaçları doğrultusunda gelirlerini artırmak ve özellikle nakit dar boğazlarına çare bulmak isteyen merkezi devlet önceleri tağşiş işlemine yani paranın maden miktarını azaltarak kasadaki parasını çoğaltma yöntemine başvurdu[19]. Bu yöntem enflasyonu daha da körüklediği gibi tehlikeli yeniçeri ayaklanmalarına neden olduğundan süreklilik arz edemedi.  Bir diğer yöntem olarak halktan o denli sıklıkla olağan üstü vergi talebinde bulunmaya başladı ki bu vergiler artık olağan addedilmeye başlandı ve vergileri tahsil eden memurların da görevi istismarı ile beraber toplumsal bir hoşnutsuzluk yaratıyordu. Sonraları tarımsal artığa doğrudan el koymak üzere iltizam ismiyle başka bir vergilendirme düzeni yaygın hale getirildi. Aslında yeni bir buluş olmayıp, yaygın olmamakla birlikte Osmanlılarca eskiden de bazı devlet gelirlerinin toplanmasında başvurulan iltizam usulünde, merkezi devlet belirli bir bölgede ve kısa dönemler için vergi toplama ayrıcalığını peşin paralar karşılığında mültezimlere devrederdi. İltizam sistemi devletin artan giderlerine ve acil nakit ihtiyaçlarına karşı daha fonksiyonel olduğundan hızla yaygınlaştırıldı. Artık ortaçağ ekonomik ve mâlî koşullarından doğmuş olan tımar rejimi çökmüş, yerini ateşli silâhlarla donatılmış bir ücretli ordu almış, böylece ürünle ödemeye dayanan vergi sistemi yerine daha çok nakdî vergilere dayanan bir maliye ve merkezî hazine sistemi gelmiştir [20]. Yaygınlaştırılan iltizam usulünün, taşradaki ayanların elinde toplanması ile merkezi iktidar ve yerel güçlerin iktisadi ve idari niteliklerinde yaratacağı değişime biraz aşağıda değineceğim.  Ayrıca Osmanlı yönetiminin tek taraflı bir ihsanı olarak niteleyebileceğimiz bu dönem kapitülasyonlarını da devletin artan giderler ve iç piyasalarda daralan mal arzına yönelik endişelerine karşı alınan diğer bir tedbir olarak yorumlayabiliriz.[21] Bu dönem kapitülasyonları tamamen tek taraflı lütuf ile verildiğinden ve ayrıca kapitülasyonlarla ayrıcalık edinen devletler henüz sanayi üretiminin yıkıcı gücüne sahip olmadıklarından bahisle bu ayrıcalıklar ne Osmanlı merkeziyetçi gücü üzerinde ne de genel olarak toplumsal yapıda 19. Yüzyıl benzerleri gibi büyük bir dönüştürücü rolü görmemiştir.

Yeni dönemde Osmanlının uzak taşra vilayetlerinde bir takım asayiş problemleri meydana geliyor ve kargaşa ortamında yerel yönetici pozisyonundaki kimi devlet memurları merkezi iktidar aleyhinde nüfuzunu artırma şansı buldu. Kargaşa ortamında asayişi sağlamak üzere askeri birlikler toplayan bu taşra yöneticileri, tımarlarını terk etmek zorunda kalan eski sipahiler, savaş kaçakları ve kimi işsiz kesimleri istihdam ederek kendilerine yerel düzeyde önemli bir askeri kuvvetler edindi.  Böylelikle merkeziyetçi iktidar aleyhinde adımlar atmaya başladı. Asayiş problemleri tarımsal üretime zarar verirken, devlete karşı güçlenen taşra yöneticileri de vergilendirmedeki merkezi iktidarın kontrolüne darbe vuruyordu.  Ele geçirdikleri fırsat ile zaten merkezin vergilendirmesine tabi olan köylüler üzerinde daha ağır baskılar kurarak ve tarımsal artığın bir bölümüne merkeze rakip olarak el koymaya başladı. Bazı köylüler artan baskılara direnemeyerek ya eşkıya hareketleri başlattı ya da daha az verimli olan başka topraklarda yeni hayatlar kurdu. Taşradaki bu yeni gelişmelerin kendi meşruiyeti adına hiç iyi yerlere gitmediğinin farkında olan merkezi devlet bir dizi yeni adımlar attı.

Artan eşkıyalık olayları ve kendine rakip haline gelen kendi taşra yöneticileri karşısında merkezi devlet yeni taşralı ittifaklar arayışı içine girdi. Taşra merkezlerinde yaşayan ve nüfusun kalanına göre ekonomik durumu çok daha iyi olan hatta eşkıyalık hareketlerine karşı kendi sivil imkânları ile mücadele vermiş olan bir ayan sınıfı bu arayış içerisinde merkezin bir müttefiki olarak sahnedeki yerini aldı. Bu konumunu zamanla taşra topraklarındaki mültezimleri yani toprak üzerindeki vergi gelirlerine el koyma ayrıcalıkları ele geçirerek kuvvetlendirdi. Devletin mali ihtiyaçlarının şiddetlenmesi ile başlarda kısa süreliğine devredilen iltizamlar, miras imkanıyla beraber ömürlük devredilmeye başladı. Yine zaman içerisinde ayanlar vergisini topladıkları bölgelerde ticaret ve tefecilik işleri ile iktisadi nüfuzlarını artırdılar. Hatta kimi yörelerde bağımsız köylülüğü tehlikeye düşürecek bir şekilde köylüleri borçlandırıp kendisine bağlamış ve hukuken olmasa bile fiilen geniş topraklar üzerinde fiili bir denetim kurmuştu[22].  Böylesi bir konumun zamanla siyasal güce dönüşmesi de kaçınılmazdı. Nitekim ayanlar taşra merkezlerinde yürüttükleri ayan meclisi ile kentlerin yönetiminde söz sahibi olmuş, şehirlerin gelir ve giderlerini, iç ticaret ve loncaların ruhsat işlerini belirler olmuştur[23]. Gerek iktisadi gerekse de politik nüfuzlarını devamlı surette artıran ayanların merkezi devletin geleneksel düzen politikalarına ters düştüğü halde Anadolu’da Avrupavari bir toprak aristokrasisine yahut dili egemenliği altına aldığı geniş topraklarda üretim biçimini dönüştürerek İngiliz tipi kapitalist girişimcilere evrimle potansiyeli vardı. Ancak 17. Yüzyılda kurumsallaşan, 18. Yüzyıl boyunca gücünü artıran ve 1808 yılında padişaha imzalattırdıkları Sened-i İttifak ile siyasal gücünün doruğuna erişen bu sınıf, bu dönüşümleri gerçekleştirecek zamanı bulamadan merkezi iktidarın yeniden güçlendirilmesi için girişilen 19. Yüzyıl reformları ile tasfiye edildiler. Hiçbir zaman toprak aristokrasisi olamadılar zira köylülüğün bağımsızlığı hukuki olarak her daim merkezin korumasında kaldı. Kapitalist girişimciler de olamadılar zira bazı geniş topraklarda hukuksal olmasa bile fiili mülkiyet kurmalarına karşın bu toprakları ortakçılık yolu ile hala küçük köylülük birimlerince işlettirmeye devam ettiler. Ancak kısa sayılabilecek güçlü dönemlerindeki yapısı ile ayanlar, özellikle imparatorluğun uç bölgelerinde merkeze karşı mahalli çıkar gruplarının güçlü sözcüleri olmuş ve bu yörelerdeki ayrılıkçı/milliyetçi hareketleri hızlandırmıştır.[24]

Bir geçiş dönemi olarak adlandırabileceğimiz on yedi ve on sekizci yüzyılların temel özelliği merkezi iktidar gücünün hem dış düşmanlarına hem de kendi içerisinde taşradaki memurları ve reayadan ayanlara karşı zayıflamasıdır. Osmanlı’da burjuvazik bir hareketin gelişimin seyrini merkezi iktidar gücünün zayıflamasında arayacağımı daha önce bildirmiştim. Yukarıda özetlemeye çalıştığım merkezdeki gerileme süreci bu aşamada henüz burjuvazi değerlerinin gelişimine doğrudan etki edebilecek noktaya erişmedi. Zira toplumsal yapı henüz kapitalist bir dönüşüm sürecine girememişti. Ancak bu geçiş dönemdeki tecrübeleri, merkeziyetçi ideolojiyi yeniden başarılı kılmak isteyen 19. yüzyıl bürokrasini bir dizi batılı reformlara yöneltti. Bu yeni süreçte izlenen reformcu karakter sanayileşmiş batının dayatmalarıyla da şekillenerek Osmanlı toplumunu kapitalizmin yıkıcı etkilerine de açtığından; yukarıdaki geçiş döneminin burjuvazinin seyrindeki dolaylı katkılarından söz edebiliriz.

19.Yüzyıl: Kapitalizmle Bütünleşme-Düzen Değişiyor

Burjuvazisi olmayan bir Türk toplumu için on altıncı yüzyılda en belirgin biçimini alan Osmanlı Klasik Dönemini işaret etmiştik. Burjuvazik hareketin önünde engel teşkil eden bu toplumsal kuruluş 17 ve 18. yüzyıllarda önemli değişimlere uğramasına rağmen varlığını sürdürebilmişti. Oysa 19. Yüzyıl gelişmeleri Osmanlı toplumu ve ekonomisi için öncekilerden çok daha yıkıcı bir hal almıştır. Osmanlı iktisadi politikalarında her zaman merkezi devletin askeri, siyasi ve mali öncelikleri belirleyici olmuştu. Diğer önceliklerinin gereği olarak ekonomik aktörler siyasal sınıfın sıkı kontrolü altındaydı ve bu nedenle batıdaki iktisadi güçler gibi benzer bir ivme kat edemiyordu. On dokuzuncu yüzyıl iktisadi aktörlerinin kaderi de yine merkezi iktidarın diğer öncelikleri tarafından şekillendi. Merkezi devletin bu yüzyıldaki öncelikleri; içeride taşralı unsurlara kaybettiği gücünü yeniden tesis etmek, dış politika da ise Avrupalı devletler sistemine müttefikler kazanarak girmekti[25]. Mali sıkıntılara ilave olarak bu politikalar doğrultusunda girişilecek on dokuzuncu yıl reformlarının da bir gereği olarak dış borç imkanlarına ulaşmak da bürokrasinin önceliklerinden oldu. Merkezi devlet, bu önceliklerini tesis etmek için hem Batılı devletler hem de Batılı sermayedarların desteğine ihtiyaç duyuyordu. Bu yöndeki her destek adıma karşılık ise Batılı çıkar gruplarının Osmanlı yönetimine ilettikleri genel talep, Osmanlı ekonomisinin dışa açılımı doğrultusunda atılacak adımlar oldu[26]. Acil önceliklerini göz önünde tutan Osmanlı yönetimi esas olarak dış ticaret rejiminin serbestleştirilmesini içeren bu talepler karşısında olumlu yanıtlar vermek durumunda kaldı ve Osmanlı ekonomisinin kapitalizme ekonomilere eklemlenme süreci başlamış oldu. Bu yüz yıla kadar Osmanlı merkezi iktidarının sıkı denetimine tabi olan dış ticaretin serbestleşmesi, kendi içsel dinamikleriyle dönüşüme imkan tanımayan geleneksel iktisadi ve toplumsal yapıları önemli oranda değiştirdi[27]. Şimdi sırasıyla kapitalizme eklemlenme sürecini ve sürecin burjuva dahil iktisadi sınıfları nasıl etkilediğini açıklayalım.

Gerçekleştirmiş olduğu sanayi devrimi ile ulusal pazarlarca yaratılan talep miktarının çok ötelerinde üretim patlamaları yaşayan Batılı ekonomilerin yeni pazarlar arayışı içinde Osmanlı ekonomisinin de dışa açılmasını yani dış ticaret rejiminin serbestleştirilmesini arzulamasına şaşmamak gerek. Ayrıca sanayi üretiminde uzmanlaşan bu ekonomilerin Osmanlının ucuz tarımsal tüketim maddeleri ile sanayi girdisi olacak hammaddelerine de ihtiyacı vardı. Batının sanayileşmiş ekonomilerinde görülen bu ihtiyaçlar ile Osmanlı yönetiminin batılıdan umduğu medetler doğrultusunda Osmanlı ekonomisinin dışa açılıyor yani kapitalist ekonomilere eklemleniyordu. Resmi ya da gayri resmi olarak siyasal bağımsızlığını koruyabilmiş ve sömürge durumuna düşmemiş olan Osmanlı, emperyalist iktisadi sisteme ise bir çevre ülke olarak eklemlenmekten kendini koruyamadı. Sonuç olarak merkezinde sanayileşmiş batılı ekonomiler olan bu sistem Osmanlıyı çevre ülke statüsünde olarak yutmuştu[28]. Yani Osmanlı ekonomisi, merkez ülkelerde ucuza bol miktarlarda üretilen sanayi mamulleri için bir pazar olacak ve ticaretin karşı tarafı olarak da tarımsal meta üretimi ve hammadde temininde uzmanlaşıp batılı ekonomilere bu girdileri sunacaktı.

Bir süreç dahilinde Osmanlı ekonomisinin dışarı açılması bir anlamda da emperyal dünya sistemine çevre ekonomi olarak dahili, genel olarak üç eksende gerçekleşmiştir: serbest ticaret antlaşmaları(kapitülasyonlar) neticesinde artan dış ticaret hacmi, maliyenin dış borçluluk yükünün derinleşmesi ve imparatorluğu mekansal olarak da uluslar arası pazarla bütünleştirecek olan liman ve demiryolları inşası(doğrudan yabancı sermaye eli ile) ile olmuştur. Üç eksenin de temel olarak Batı ile Osmanlı ticaret hacmini artırmaya yönelik olduğu açıktır. Bu dönem kapitülasyonları Avrupalı tüccara Osmanlı tüccarı karşısında çok ciddi vergi muafiyeti ve hukuki avantajlar veriyordu. Önceki asırlarda tek taraflı olarak bahşedilirken artık dayatmalar neticesinde ve şartları daha ağırlaştırılmış olarak imzalanan kapitülasyonlar neticesinde zaten yerli üretime karşı maliyet avantajına sahip batının sanayi ürünleri ülkeye düşük vergi ayrıcalıkları ile giriyordu. Bu durumda hem yerli mallar hem de yerli tüccarlar Osmanlı ticaret hayatında zor duruma düşüyordu. Ayrıca bu feshedilemez kapitülasyonlar neticesinde merkezi bürokrasi özelde gümrükler üzerindeki egemenliğini daha genel olarak da bağımsız dış ticaret politikası belirlemekteki yetisini kaybediyordu[29]. Osmanlı toplumu gelirindeki azlıktan ötürü yabancı mallara beklenilen talebi yaratamadığından, kendi mallarına talebi artırmak maksadıyla başta devlet olmak üzere tüketici kesimlere ve pazarlama imkânlarının gelişmesi için tüccarlara kolayca kredi olanakları sunuluyordu. Bu malları Anadolu’nun içlerine kadar sokmak ve yine geniş bir hinterlandın tarımsal üretimini Avrupa’ya ihraç edebilmek için demiryolları inşa ediliyordu. Sonuç olarak Osmanlı ekonomisi kendi ürettiğini tüketerek geleneksel sistemini sürdüren bir yapı olmaktan uzaklaştı, Batı ile olan hem ihracat hem de ithalat hacmi önemli oranlarda büyüme sağladı.

Eğer Osmanlı topraklarında burjuvazinin ilk emarelerini arıyorsak bu dönemin getirdiği olanaklara işaret etmeliyiz. Her şeyden önce devletin dış ticaret rejimindeki denetimini kaybetmesi ile gelişen ticaret olanaklarında Osmanlı tebaası başta tüccar sınıf olmak üzere siyasal iktidarın tahakkümünden sıyrılıp kendilerine özerk bir iktisadi alan oluşturdular. Ayrıca yine batı ile münasebetlerin uzantısında gelişen Tanzimat ve Islahat fermanlarının din ve ırk gözetmeksizin getirdiği eşitlik hükümleri, can ve mal dokunulmazlığı; toprakta özel mülkiyet ilişkilerini tanıyan Arazi Kanunnamesi gibi sivil toplumdaki ilerlemeler de söz konusu özerk yapıları kuvvetlendirmiştir[30].  Özerklik elde etmiş olan ticaret düzeninden en karlı çıkacak sınıflar; batılı sermayenin sanayi, ticaret ve kredi ağlarının yanı sıra onlarla iş tutacak olan yerli aracı ortakları oldu. Zira imparatorluğun dış ticaret kapısı İzmir limanına gelen batılı malları Anadolu’ya taşımak da Anadolu’nun tarımsal ürünlerini toplayıp İzmir’deki Avrupalı ticaret evlerine satmak da batılı tüccarın yerel tüccarla işbirliği olmaksızın altından kalkabileceği işler değildi[31]. Osmanlı yönetimi imzalamış olduğu ticaret antlaşmaları ile Avrupalı tüccara imparatorluk dış ticaretinde Osmanlı tebaasının üstünde ayrıcalıklar tanımak zorunda kalmıştı ancak Osmanlı toprak yapısındaki küçük köylülük hala kendisini koruyabildiğinden bu sayısız üretici birimin ihracata ayrılan ürününü toplamak da yine nüfusu kabarık bir aracı sınıf gerektiriyordu[32]. Gerek mal satmak gerekse de toplamak için Avrupalı büyük tüccarlar, kendilerine aracılık vazifesi görecek yerel iktisadi aktörlerle iş birliğine gitmeyi seçmek zorunda kaldı. Yaşanan süreç şüphe götürmez biçimde yerel olarak en çok ticaret sermayesinin hanesine olumlu bir gelişme olarak kaydedilebilir. Ayrıca tarımsal üretimin artan ihracat olanakları karşısında egemen üretim tarzına dönüşememekle birlikte büyük çiftliklerdeki tarımsal girişimlerin de ciddi bir yatırım alanına dönüşmesi kaçınılmazdı. Yine gelişen ticaret ağı hem tüccar sınıfı hem de pazara bağımlı hale dönüştürülen köylü üretici için çoğu defa borçlanmalarını gerektirdiğinden tefecilik işleri de kazancını katlıyordu. Devletin dizginlemelerinden kurtulan bu ticari atmosferde Osmanlı iktisadi aktörleri kar ve rekabet dürtüleriyle baş başa kalmak suretiyle sermaye birikim imkanlarını geliştirmişti.

19 yüzyılın kapitalistleşen şartlarında burjuvazi kendisine ticari faaliyetler başta olmak üzere bir yol bulup gelişme imkanı yakalamışken aynı zamanda Osmanlı burjuvazinin nitel kimliği de belirginleşiyordu. Evvela kapitalizme eklemlenme süreci Osmanlıdaki her iktisadi grup için bir pozitif durum yaratmamıştı. Memlekete bol miktarda ve ucuza mamul sanayi malların girişi kentlerdeki geleneksel üretimi sürdüren lonca üreticilerini yarışa girişemeyecekleri bir rekabet ortamına sokarak zayıflattı. Böylece olası bir sanayi burjuvazisi daha doğmadan boğulmuş oluyordu[33]. Osmanlıda bir sanayi burjuvazisinin ortaya çıkamamasının günahı elbette yalnız kapitalizm ile bütünleşmemeye yüklenmemelidir. Zira önceki kısımlarda da anlatmaya çalıştığım üzere Osmanlı iktisadi yapısı kapitalist bir sanayileşme için gerekli içsel dinamiklere sahip değildi. İnalcık’ın da belirttiği gibi klasik yapının kendi devingenliğinde de yalnız tüccar sınıf kapitalist olma imkân ve koşullarına sahipken zanaatkâr üretici lonca düzeninde bu imkanlardan mahrumdu.  Sivil ellerde sermaye birikimi siyasi iktidarın denetiminden kurtulamıyor, lonca örgütlenmeleri nedeniyle kar ve rekabet kurumlarına engel olunuyor ve küçük köylülük toprağından koparılamadığından fabrikalar kurulsa dahi o fabrikalarda çalışacak ücretli sınıf meydana gelmiyordu. Ancak söz gelimi lonca düzeninin kaldırıldığı 19. yüzyıl ortamında ticaretten elde ettiği birikimlerden gerekli sermayeyi çıkarabilecek olası gruplar da bu rekabet karşısında sanayi girişimlerine yönelik motive olamamışlardır.

Ticaret sermayesinin zaman içerisinde gayrimüslim azınlıklar lehine etnik ve dinsel bir bölünmüşlük göstermesi ise Osmanlı burjuvazisinin diğer bir önemli niteliğiydi. Zira batı ile geliştirilen ticaret ağlarında çoğu defa Müslüman kesim kendisini dışarıda ve dezavantajlı bulmuştu. Bu nitelik ilk olarak azınlık nüfusun yoğun olarak yaşadığı Balkan ve Batı Anadolu topraklarının batıyla olan coğrafi yakınlığında dolayısıyla ticaret ağındaki mekânsal avantajında aranmalıdır[34]. Ayrıca mal ve para ticaretinin imparatorluğun gayrimüslim tebaasına özgü işler olması yönündeki toplumsal kanı da ticaretin revaç bulduğu yeni dönemde bu kesimi öne çıkaracaktır[35]. Ve de en önemlisi gayrimüslim tüccarların çeşitli Avrupa pasaportları edinip Osmanlı pazarlarına sanki Osmanlı tebaası değil de ayrıcalıklı Avrupalı tüccar olarak dolaşması[36] da eklenince ticaret burjuvazisi kendisine etnik ve dinsel muhalefet kimliği eklemişti. Osmanlı burjuvazisinin bu özelliği ekonomi politikte de oldukça önemli sonuçlar doğurmuştur. İlk olarak bu kesimin yarattığı sermaye birikiminin ayrılıkçı hareketlere maddi kaynak sunduğu düşünülebilir[37]. Ayrılıkçı hareketlerin başarıya ulaşması sonucu toprak kayıpları aynı zamanda batıda Selanik ekonomisi doğuda Ermeni burjuvazisi gibi önemli bir iktisadi güçleri fiilen memleketin dışında bırakmıştı. Ayrıca cumhuriyet sonrası mübadele hareketi ile de yine burjuvaziden bir Rum tabakası ülke ile birlikte yerli ekonominin dışına çıkmıştı. Bu farklı aidiyet yapıları ve akabindeki demografik kayıplar niteliği gereği nüfusun burjuva özelliği gösteren kesiminde nicel bir kayba neden olmuş ve onun önderliğinde siyasal iktidara yönelebilecek güçlü bir sivil muhalefetin oluşamamasını senelerce geciktirmiştir. Burjuvazinin bu niteliği ülkedeki sınıfsal çelişkileri gizlemiş ve söz konusu azınlık burjuvazisi siyasal iktidar karşısındaki toplumsal taleplerini iktisadi bir sınıf olarak değil de özerklik/bağımsızlık isteyen bir grup olarak yürütmüştür.  Bu durum sonraları bürokrat kesim içerisinde karşı bir refleks doğurmuş, emperyalist batı ile onun ayrılıkçı gayrimüslim ortaklarına karşı Türk milliyetçisi programlar yükselmiştir. Bürokrat kesimin bu aşamadaki tutumuyla paralel olarak belirlenen iktisat politikaları da Müslüman Türk unsurlara dayalı milli iktisat ve milli burjuvazi projelerini benimsemiştir. Bir yandan yerli burjuvazi yaratılmaya çalışılırken diğer yandan da azınlık hareket gösteren eski burjuvazik yapılar ekonomiden tasfiye edilmeye çalışılmıştır. Zaten bu fikir o kadar geç gündeme alınmıştı ki daha etkin sonuçlarını cumhuriyet kadrolarının burjuvazi politikalarında görmeye başladık. Neyse…

Sonuç Niyetine

Bugün batılı değerler olarak adlandırdığımız bazen yermiş olsak da genellikle erişmeye çalıştığımız yaşam, siyaset, toplum ve ekonomik yapının batıda yükselen bir sınıfın yani burjuvazinin ürünü olduğu açıktır. Batılı burjuvazi çözülmekte olan feodal bir dünyaya yeni orta sınıf olarak dahil olmuş ve zaman içerisinde eski iktisadi ve toplumsal yapılar çözülüşünde aktif bir role geçerek süreç sonunda egemen bir sınıf olmuştu. Ulusal düzeyde gerçekleşen burjuvazi devrimleri, gerek iktisadi gerekse de siyasal kurumlarıyla tüm dünyaya yayılarak, burjuvaziyi modern dünyanın mimarı kılmıştır. Türkiye coğrafyasında yaşamış olan burjuvazinin batılı adaşları gibi küresel bir dönüşüme önderlik etmediği ortadadır. Hatta ulusal devrim tarihimiz de dahi bürokrasinin gölgesinde kalmıştır. Kendisini kısıtlayan bir sınıf olarak merkezi bürokratik iktidarın yıllarca güçlü kalması, burjuvazi gelişiminin önüne daima iktisadi ve hukuki setler çekmiştir. Böylece Osmanlı toplumsal kuruluşu, kapitalist ilişkilerin batıdan ihracına kadar kendi içerisinde güçlü bir burjuvazi çıkaramamıştır. On dokuzuncu yüz yıl ile beraber serbestleşen ticaret ortamı burjuvaziye iktisadi imkanlar sunarken, Tanzimat’ın getirdiği yenilikler de burjuvazinin önündeki hukuki engelleri kaldırmıştır. Ne var ki tarihin bu denli geç bir döneminde yükselen burjuvazi de ayrılıkçı azınlık bir kimliğe sahip olduğundan mücadelesini Osmanlı içerisinde bir burjuvazi devrimi gerçekleştirmekten yana kullanmamıştır.

Bu noktada ilave etmeliyim ki, yüz yılın sonlarına doğru burjuvazinin büründüğü karakter, fikri alanda gelişen anti liberal yeni fikirler, burjuvazi/bürokrasi çelişkisi ile yürütülen milli iktisat ve milli burjuvazi programları ve dünya savaşı şartlarındaki ekonomik gelişmeler çok daha ayrıntılı bir yazını hak ediyor. Ancak ben bu kısımları Cumhuriyet Burjuvazi deneyimiyle ele almak adına şimdilik yüzeysel olarak işlemeyi tercih ettim. Cumhuriyet dönemi burjuvazisini anlatmak çok daha keyifli olacaktır.

 

KAYNAKÇA

Keyder, Çağlar: Türkiye’de Devlet ve Sınıflar(Bölüm 1,2,3 ve 4), İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.

Pamuk, Şevket:  100 Soruda Osmanlı-Türkiye Tarihi (1500-1914), Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1990.

Pamuk, Şevket: Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, Türkiye Araştırmaları Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1994.

İnalcık, Halil: Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar(1) Klasik Dönem (1302-1606)/Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,2011.

Karpat, Kemal(der): Osmanlı ve Dünya, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2006.

Sencer, Muzaffer: Osmanlı Toplum Yapısı, May Yayınları, İstanbul, 1982.

Akşin, Sina: Türkiye Tarihi III/ Osmanlı Devleti 1600-1908 (Zafer Toprak tarafından kaleme alınan iktisat tarihi bölümü ), Cem Yayınları, İstanbul, 1988.

Akşin, Sina: Türkiye Tarihi IV/ Osmanlı Devleti 1908-1980 (Korkut Boratav tarafından kaleme alınan iktisat tarihi bölümü birinci kısım sf. 265-279), Cem Yayınları, İstanbul, 2000.

Divitçioğlu, Sencer: Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, Sermet Matbaası, Kırklareli, 1981.

Çavdar, Tevfik: “Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu”, Ant Yayınları, İstanbul, 1970.

Kurmuş, Orhan: Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Bilim Yayınları, İstanbul, 1997.

Ortaylı, İlber: Osmanlı Barışı (2. Bölüm- Osmanlı Düzeni), Timaş Yayınları, İstanbul, 2007.

Eldem, Vedat: Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı Ekonomisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994.

Kasaba, Reşat: “Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi-On Dokuzuncu Yüzyıl”.

Wallerstein, Decdeli;  Kasaba, Reşat: ”Osmanlı İmparatorluğunun Dünya Ekonomisi İle Bütünleşme Süreci”, Toplum ve Bilim 23, Güz 1983.

DİPNOTLAR

[1] Çağlar Keyder, ”Türkiye’de Devlet ve Sınıflar”, İstanbul, 2011, s. 15.

[2] Halil İnalcık, “Modern Avrupa’nın Gelişmesinde Türk Etkisi”, (der.)Kemal Karpat, “Osmanlı ve Dünya”, s.83.

[3] Şevket Pamuk, ”100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914”, İstanbul, 1994, s.29-32.

[4] Çağlar Keyder, a.g.e., s.19.

[5] Şevket Pamuk, a.g.e., s.37-38.

[6] Çağlar Keyder,  a.g.e., s 21.

[7] Şevket Pamuk, a.g.e., s48.

[8] İlber Ortaylı, “Osmanlı Tarihi-Osmanlı Toplumu” YKY Salı Konferansları, 24 Eylül 1996. “Osmanlı Barışı” adlı kitabından alıntıdır.

[9] Halil İnalcık, “Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar(1) Klasik Dönem (1302-1606)

Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim”. Paragraf genel olarak bu eserdeki anlatılardan derlenerek hazırlanmıştır.

[10] Şevket Pamuk, a.g.e., s. 61.

[11] Çağlar Keyder, a.g.e., s. 22; Wallerstein,Decdeli ve Kasaba,”Osmanlı İmparatorluğunun Dünya Ekonomisi İle Bütünleşme Süreci”, Toplum ve Bilim 23, Güz 1983, 41-54, s.43.

[12] Zanaat üretimi üzerindeki devlet denetimine dair ayrıntılı bilgi için: Ömer Lütfü Barkan “ihtisap Kanunları”.

[13] Şevket Pamuk, a.g.e., s. 56-63.

[14] Halil İnalcık, “Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar(1).

[15] Şevket Pamuk, a.g.e., s. 64-65.

[16] Şevket Pamuk, a.g.e., s.92-94.

[17] Halil İnalcık, a.g.e., s. 192.

[18] Halil İnalcık, a.g.e., s. 196.

[19] Şevket Pamuk, a.g.e., 101-102.

[20] Halil İnalcık, a.g.e., s. 199.

[21] Wallerstein,Decdeli ve Kasaba, ”Osmanlı İmparatorluğunun Dünya Ekonomisi İle Bütünleşme Süreci”, Toplum ve Bilim 23, Güz 1983, 41-54, s.44.

[22] Halil İnalcık, a.g.e., s. 334-339.

[23] Çağlar Keyder,  a.g.e., s. 25.

[24] Çağlar Keyder, a.g.e., s.27-28.

[25] Çağlar Keyder,  a.g.e., s. 40-42.

[26] Merkeziyetçi reformlar ve borçlandırma yolu ile kapitalizme zoraki itilme üzerine bir tez; Tevfik Çavdar, “Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu”, Ant Yayınları, İstanbul, 1970, s.32-52.

[27] Zafer Toprak, Türkiye Tarihi 3 (der)Sina Akşin, s.207.

[28] İmparatorluğun dünya ekonomisine katılımı ve çevre rolüne dönüşümü üzerine ayrıntılı bir Wallerstein yorumu: Reşat Kasaba, “Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi-On Dokuzuncu Yüzyıl”.

[29] Zafer Toprak a.g.e., s.207; Şevket Pamuk, a.g.e. s.168.

[30] Tüm bu gelişmeleri Osmanlı ekonomisini bağımlı hale getirmesi sebebiyle lanetlemeyi bir kenara bırakıp, iktisadi bir sivil toplumun gelişimindeki olumlu etkilerine bakan bir yorum için: Zafer Toprak, a.g.e.

[31] Şevket Pamuk, a.g.e., s.148. (Aslında Batılı tüccar faaliyetlerini gayrimüslim Osmanlı aracılar olmaksızın da yürütmek niyetindeydi ancak yerel koşullarda çok daha etkin Rum,Yahudi ve Ermeni nüfus karşısında başarılı olamadılar ).

[32] Çağlar Keyder, a.g.e., s.30.

[33] Vedat Eldem, ”Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı Ekonomisi” s.10

[34] “İzmir nüfusunun büyük çoğunluğunu ve içerideki kentler nüfusunun % 25 – % 85’ini meydana getiren

Rum, Ermeni ve Yahudiler ekonomik bakımdan son derece güçlüydüler. Küçük ticaret ve sanayi, bankacılık ve kıyı ticareti hemen hemen tümüyle onların elindeydi.” Orhan Kurmuş,”Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi”, Yordam Kitap,2007.

[35] Çağlar Keyder, a.g.e. s.30.

[36] Orhan Kurmuş, a.g.e.; Şevket Pamuk, a.g.e., s.148.

[37] Çağlar Keyder,  a.g.e., s.81.

 

Yazar Hakkında

Muhammed Recep Öztürk/ TESAD Ekonomi Masası Yazarı

İstanbul Üniversitesi

İktisat Bölümü Mezunu

Arkadaşlarınızla Paylaşın:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial