Türk Kültüründe Nevruz

Türk Kültüründe Nevruz

Yazan: Berk ÇETİN

Giriş

Bilindiği üzere Nevruz Bayramı nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelen ve büyük bir coğrafyaya yayılmış olan Çin kaynaklarında da geçen bir Türk Bayramıdır. Bu yazıda da bahse alınan konu Nevruz adının anlamı,Gök Türk dönemine ait olan Ergenekon destanından başlayıp Nevruzun Türk Dünyasında ki kutlanış şekli ve İslamiyete geçen Türklerin Nevruz Bayramını bırakmayıp İslamiyet ile harmanlayarak bu geleneğini devam ettirmesini ve Türk’ün ilk bayramı olan Nevruzu inceleyeceğiz.

Ergenekon Destanı

Türk illerinde Türk oku ötmeyen, Türk kolu yetmeyen, Türk’e boyun eğmeyen bir yer yoktu. Bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. Yabancı kavimler birleştiler, Türkler’in üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Türkler çadırlarını, sürülerini bir araya topladılar; çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşma da başladı. On gün savaştılar. Sonuçta Türkler üstün geldi. Bu yenilgileri üzerine düşman kavimlerin hanları, beğleri av yerinde toplanıp konuştular. Dediler ki: “Türkler’e hile yapmazsak halimiz yaman olur !” Tan ağarında, baskına uğramış gibi, ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. Türkler, ”Bunların gücü tükendi, kaçıyorlar” deyip artlarına düştüler. Düşman, Türkler’i görünce birden döndü. Vuruşma başladı. Türkler yenildi. Düşman, Türkler’i öldüre öldüre çadırlarına geldi. Çadırlarını, mallarını öyle bir yağmaladılar ki tek kara kıl çadır bile kalmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler, küçükleri tutsak ettiler.

O çağda Türkler’in başında İl Kagan vardı. İl Kagan’ın da birçok oğlu vardı. Ancak, bu savaşta biri dışında tüm çocukları öldü. Kayı (Kayan) adlı bu oğlunu o yıl evlendirmişti. İl Kagan’ın bir de Tokuz Oguz (Dokuz Oğuz) adlı bir yeğeni vardı; o da sağ kalmıştı. Kayı ile Tokuz Oguz tutsak olmuşlardı. On gün sonra ikisi de karılarını aldılar, atlarına atlayarak kaçtılar. Türk yurduna döndüler. Burada düşmandan kaçıp gelen develer, atlar, öküzler, koyunlar buldular. Oturup düşündüler: “Dörtbir yan düşman dolu. Dağların içinde kişi yolu düşmez bir yer izleyip yurt tutalım, oturalım.” Sürülerini alıp dağa doğru göç ettiler. Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar. Bu tek yol da öylesine sarp bir yoldu ki deve olsun, at olsun güçlükle yürürdü; ayağını yanlış yere bassa, yuvarlanıp paramparça olurdu.

Türkler’in vardıkları ülkede akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, yemişler, avlar vardı. Böyle bir yeri görünce, ulu Tanrı’ya şükrettiler. Kışın hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler. Derisini giydiler. Bu ülkeye “ERGENEKON” dediler.

Zaman geçti, çağlar aktı; Kayı ile Tokuz Oguz’un birçok çocukları oldu. Kayı’nın çok çocuğu oldu, Tokuz Oguz’un daha az oldu. Kayı’dan olma çocuklara Kayat dediler. Tokuz’dan olma çocukların bir bölümüne Tokuzlar dediler, bir bölümüne de Türülken. Yıllar yılı bu iki yiğidin çocukları Ergenekon’da kaldılar; çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Aradan dört yüz yıl geçti.

Dört yüz yıl sonra kendileri ve süreleri o denli çoğaldı ki Ergenekon’a sığamaz oldular. Çare bulmak için kurultay topladılar. Dediler ki: “Atalarımızdan işittik; Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasını araştırıp yol bulalım. Göçüp Ergenekon’dan çıkalım. Ergenekon dışında kim bize dost olursa biz de onunla dost olalım, kim bize düşman olursa biz de onunla düşman olalım.”

Türkler, kurultayın bu kararı üzerine, Ergenekon’dan çıkmak için yol aradılar; bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: “Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritsek, belki dağ bize geçit verir.”

Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklediler. Tanrı’nın yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak denli yol oldu.

Sonra gök yeleli bir Bozkurt çıktı ortaya; nereden geldiği bilinmeyen. Bozkurt geldi, Türk’ün önünde dikildi, durdu. Herkes anladı ki yolu o gösterecek. Bozkurt yürüdü; ardından da Türk milleti. Ve Türkler, Bozkurt’un önderliğinde, o kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününde Ergenekon’dan çıktılar.

Türkler o günü, o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün, Türkler’in bayramı oldu. Her yıl o gün büyük törenler yapılır. Bir parça demir ateşte kızdırılır. Bu demiri önce Türk kağanı kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Sonra öteki Türk beyleri de aynı işi yaparak bayramı kutlarlar.

Ergenekon’dan çıktıklarında Türkler’in kaganı, Kayı Han soyundan gelen Börteçine (Bozkurt) idi. Börteçine bütün illere elçiler gönderdi; Türkler’in Ergenekon’dan çıktıklarını bildirdi. Ta ki, eskisi gibi, bütün iller Türkler’in buyruğu altına gire. Bunu kimi iyi karşıladı, Börteçine’yi kagan bildi; kimi iyi karşılamadı, karşı çıktı. Karşı çıkanlarla savaşıldı ve Türkler hepsini yendiler. Türk Devleti’ni dört bir yana egemen kıldılar.

Türk Beyleri, Ergenekon’dan Çıkış Gününü Kızgın Demir Döverek kutluyorlar.[1]

Nevruz

Nevruz kelimesi aslında Farsça bir kelimedir. Karşılığı ise ‘Yenigün’dür. Nevruz, bilinen en eski devirlerden beri Türklerin bayramıdır.Türk’ün ilk bayramıdır. Nevruz; Orta Asya‟da yaşayan Uygur, Türkmen, Özbek, Azeri, Kazak, Kırgız gibi Türk toplulukları ile Anadolu ve Balkan Türklerinin yılbaşı olarak kabul ettikleri gündür. Nevruz-Yeni yıl bayramı Türk topluluklarında Nevruz, Noruz, Navrız,Newroz, Naurus, Ergenekon ve Bozkurt gibi adlarla anılmaktadır. Her sene 21 Mart’ta baharın gelişi ve Türklerin Ergenekon’dan çıkışı kutlanır.

Yenisey-Orhun çevresinden, Altaylara, oradan da Hun Türklerinin Avrupa’ya yürümesiyle Macaristan’a ve Balkanlar’a ulaşmış, 800’lü yıllardan itibaren Hazar’ın güneyinden Anadolu’ya ve Mezopotamya denilen bölgeye taşınarak daha geniş bir coğrafyaya yerleşmiştir.[2]

Takvimin olmadığı zamanlar da insanlar günlerini, aylarını, mevsimlerini uğraş konularına göre düzenlemiştir.Bunlar ekin ekme, hasat, bahar’ın gelmesi vb. unsurlardır, insanlar bu unsurlardan yararlanarak kendilerine takvimler oluşturmuş idi.Her budunun hars’ın da kendine özgü bir yeni yıl kutlaması vardır.Bu kutlamalar genellikle o kavimin ekonomik, sosyolojik, iktisadi ve coğrafya yapısına göre şekil buluyordu.

Nevruz; uygulamaların da bazı farklılıklar olmakla birlikte, Orta Asya Türk Toplulukları, İran, Anadolu ve Balkanlarda aynı tarihler arasında her toplumca kendine özgü bir nedene dayandırılarak kutlanan geleneksel bir bayram niteliği kazanmıştır.[3]

İslamiyet öncesine dayanan Nevruzu İslamiyeti kabul ettikten sonra Türkler bir çok adet ve inanışlar içeren Nevruz bayramını bırakmayıp İslamiyet’in içine de sokmuşlardır. Nevruz geçmişten günümüze kadar gelen bir bayramdır. Bugünde yiyecekler toplanır, ateşler yakılır, topluca yemekler yenilir, demir dövülür, mesire alanlarına gidilir;eğlenceler düzenlenir, doğanın uyanışı coşkuyla kutlanır.

Yüksek eğlence ve coşkuyla kutlanan Nevruz Osmanlıda da aynı şekilde coşkuyla kutlanmıştır.Osmanlıda Nevruz hazırlıkları şu şekilde ilerlemekteydi. Müneccimbaşı Nevruz günü, hazırladığı yeni yıl takvimini padişaha sunar, karşılığında Nevruziye adı verilen bahşişler alırmış. Padişaha, sadrazama ve diğer devlet büyüklerine sunulan ve Nevruz Pişkeşi adı verilen bu takvim uğurlu günleri ve eşref saatlerini gösterirmiş. Hekimbaşılar da her yıl Nevruzda anber, afyon hulasası ve sair kokulu bitkilerden yaptıkları kırmızı renkli macunu, porselen kaplar içerisinde Nevruz gecesi padişaha, şehzadeye, sultanlara sunarlar ve karşılığında hediyeler alırlarmış. Nevruziye sunan hekimbaşılara, padişah huzurunda kürk giydirilmesi saray adetlerindenmiş.[4] Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı adlarla bilinen ve kutlanan Nevruz nesilden nesile aktarılan gelenekte yaşanmaktadır. Türkmenler Nevruzu eski Martın Dokuzu ve Sultan Nevruz olarak adlandırmaktadırlar. Tahtacı Türkmenlerinde Nevruz 22-23 Mart günlerinde kutlanır. Ölülerin yedirilip, içirildiği gün olarak kabul edilir. Burada eski Türk inanç sistemi olan atalar kültü kendini göstermektedir. Mezar ziyaretleri yapılır, kabir öpülür, eğlenceler gün boyu sürmektedir.

Yörükler arasında kışın bitişi ve baharın başlangıcı kabul edilir. Gaziantep ve çevresinde Sultan Nevruz adıyla kutlanır. Kars’ta kapı dinleme, baca-baca adetleriyle, Tunceli’de baca dizme ve taş dizme adetleriyle kutlanır.

Bolu ve çevresinde, Nevruzun başlıca özelliklerinden birisi de yakılan ateş ve bu ateşin üzerinden atlamaktır. Bu suretle, vücudun ağrıdan sızıdan kurtulacağına, her çeşit kötü etkilerden korunacağına inanılır. Alevlerin dumanlı çıkmasının bereketli yağmurları sağlayacağına inanıldığından, ateşe ara sıra su serpilir.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de Nevruz şenlikleri Mart Dokuzu adıyla anılır. Mesire yerlerine gidilir. Eğlenceler tertiplenir, eski hasırlar yakılarak üzerinden atlanır.İzmir ve Uşak’ta Mart Dokuzu ve Sultan Nevruz Bayramı adıyla kutlamalar yapılır.Uşak’ta “ yıl yenilendi” tabiri kullanılır.

Nevruz, Anadolu dışındaki Türk dünyasında; Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Özbekistan’da, Azerbaycan’da, Doğu ve Batı Türkistan’da, Kırım’da, Yakutlar’da,Balkan Türklerinde, Yugoslavya Türklerinde ve Kıbrıs Türklerinde kutlanıldığı görülür.

Azerbaycan’da Nevruza evler, bahçeler temizlenerek hazırlanılır. Elbiseler, kilimler yıkanır. Ağaç dipleri bellenir. Çocuklara, evlere, hayvanlara üzerlik yakılarak tütsüler yapılır. Nevruz sofrası hazırlanır. Nevruz günü sofraya çeşitli şekerler, ceviz içi, armut kurusu konur. Nevruzda kederli ve üzgün oturulmaz, küfür ve beddua edilmez.Yeni elbiseler giyilir. Mezarlıklar ziyaret edilir. Eşe dosta tatlı dağıtılır, küsler barıştırılır. Kazaklar “Yeni yıl temiz bir eve girerse, o ev hastalıklardan, her türlü beladan kurtulur.” inancıyla evleri baştan aşağı temizleyerek Nevruza hazırlanırlar. Her evin sofrasında ak olan süt ve sütten yapılan yiyecekler, yeşillikler ve kırmızı et bulunur. Kuru peynir, buğday, pirinç, darı gibi yedi çeşit yiyecekten çorba hazırlanır.Yıl boyu tokluk olması inancıyla bu çorbadan bol bol içerler. Aile büyükleri güzel sözler söyler, küsleri barıştırırlar. Nevruz günü kar veya yağmur yağarsa, gelen yılın iyi olacağına inanılır.

Özbekistan’da Özbekler, Nevruz sofrasına “S” ile başlayan yedi adet yemek ve yedi tür baharat koyarlar. Ayrıca, sofraya büyük bir ekmek, etrafına boyalı yumurtalar ve yeşil yapraklar konur. Bir hafta boyunca kutlanan Nevruz günlerinde çeşitli gösteriler yapılır, oyunlar oynanır.

Doğu Türkistan’da günümüz Uygurları, Nevruzun başlamasıyla, yeni yılın şerefine sevinç duygusunu ifade eden şiirler, şarkılar (Nevruznameler) yazıp, hazırlarlar. Nevruz günü bayramlık elbiselerini giyerek kutsal ibadet yerlerine, kırlara, nehir kenarlarına, işlek alışveriş merkezlerine toplanırlar. Milli oyunlar oynarlar, ozanlar türkü ve şiir atışırlar. Şarkıcılar şarkılar söyler, dansçılar dans ederler. Nevruz törenlerine okul çocukları da, çiçeklerle bezenmiş tahtalara yazdıkları Nevruznameleri ezgilerle okuyarak katılırlar. Törenler tamamlanınca büyük kazanlarda hazırlanmış Nevruz aşı topluca yenir.[5]

Tarih boyunca Nevruz Türk toplumunda baharın gelişi ve tabiatın canlanmasını coşkuyla kutlandığı bir bahar şenliği ve bayram olmuştur. Bu bayram ve şenlik çok eskiye dayanmasına rağmen halada günümüzde eski tarihlerde de olduğu gibi coşkuyla kutlanmaktadır.

Anadolu’da yaşayan Türk toplumu, çağlar boyunca çeşitli harslar ile iç içe yaşamıştır.Anadolu’da yaşayan Türk toplumunun harsında çeşitli gelenekler ve inanç sistemlerinden izler vardır.Türk toplumu Orta Asya’dan getirdiği gelenek ve göreneklerini burada ki Uygarlıkların harslarıyla harmanlayarak ‘Anadolu Türk Harsını’ oluşturmuştur.Günümüzde Anadolu’da kutlanan Nevruz törenlerinde, İslamiyet öncesi Türk kültüründe kutlanan bahar şenlikleri ile Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların kutladığı bahar törenlerinin etkisi görülür. Bu törenler İslamiyet ile birleşerek bugünkü şeklini almıştır. Her toplumun dininde, dinler öncesi inançlarına ait inanç ve geleneklerin kalıntıları bulunmaktadır.

Sonuç

Nevruz şenliklerinde atalar , doğa ve ateş unsuru iç içedir.Ateş tarihte Türkler için çok önemli bir unsur oluşturmaktadır. Ateşi kötü ruhları kovmak için ve hastalıklardan arınmak için kullanmışlardır. Günümüzde, Anadolu’daki ocak ve ateşle ilgili inanmalar atasözlerimize kadar girmiştir. Nevruz Türklerin Ergenekon’dan çıkışından günümüze kadar gelen Türk budununun ilk ve vazgeçilmez bayramı olmuştur. Bugün de Nevruz tüm Türk dünyasında etkisini sürdürüp çoşku ve heyecan ile kutlanmaya devam etmektedir.

Dipnotlar

 • biz/efsaneler/ergenokondestani.htm
 • TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI,

Abdullah ŞENGÜL s.1

 • TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ Dr. Erman ARTUN S.2
 • Türk Kültüründe Nevruz, Ayşe BAŞÇETİNÇELİK 3
 • g.e, Başçetinçelik, turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/

Kaynakça

biriz.biz/efsaneler/ergenokondestani.htm, Türk Kültüründe Nevruz ve Anadoluda Nevruz

dergipark.gov.tr/tdded/issue/12696/154501

ARTUN Erman Prof. Dr.  , Türk Halk Kültüründe Nevruz

turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/

BAŞÇETİNÇELİK Ayşe , Türk Kültüründe Nevruz,  ,turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/

Yazar Hakkında: 

Berk Çetin/ TESA Tarih Masası Araştırmacı Yazarı

Karabük Üniversitesi

Tarih Bölümü Öğrencisi

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Beşikten Mezara Bir Kraliçe: Mary Stuart – Bölüm 1

Beşikten Mezara Bir Kraliçe: Mary Stuart – Bölüm 1

Yazan: Hatice Büşra Türk

Beşikteki Kraliçe 1542-1548

Mary Stuart, İskoçya Kralı V. James ve Marie de Guise’ın kızı, İskoçya tahtının varisi olarak, 1542 senesinin Aralık ayında Linlithgow Sarayı’nda dünyaya gözlerini açtı. Henüz altı günlük bir bebekken, V. James’in ölümüyle İskoçya’nın kraliçesi oldu.[1]

MaryStuart’a babasından miras kalan İskoçya, soylu ailelerin hakimiyetinin oldukça yüksek olduğu bir ülkedir. Kral V. James, İskoçya’da kendi otoritesinin güçlü olduğu bir yönetim anlayışı geliştirememiştir. Kralın otoritesinin zayıf olmasından daha kötü olan ise, İskoçya’daki bu soylu ailelerin kendi kralları ile birlik olmak yerine, dönemin İngiltere Kralı VIII. Henry ile iş birliği yapıyor olmalarıydı. Bu tespiti, bizzat Kral V. James’in Marie de Guise’a evlilik teklifi etmeden dört sene önce yazmış bulunduğu mektubundaki şu ifadelere dayandırabiliriz: “Madam henüz 27 yaşındayım; ama başımdaki taç kadar hayatım da beni rahatsız ediyor…Çocukluğumdan beri yetim kalmış biri olarak ihtiraslı soyluların tutsağı oldum. Güçlü Douglas Hanedanı beni uzun süre esaret altında tuttu, bunun için bu ailenin adından ve bu aileyle ilgili bütün anılarımdan nefret ediyorum. Angus Kontu Archibald, kardeşi George ve onun sürgünde bulunan akrabaları, İngiltere Kralını sürekli bize karşı kışkırtıyorlar. Ülkemin sınırları içinde vaatleriyle kandırmadığı ya da para vererek satın almadığı bir tek soylu kalmadı… Param yok, sadece Fransa’dan aldığım yardımlarla ya da varlıklı rahiplerimin küçük bağışları sayesinde saraylarımı güzelleştirmeye, kalelerimi korumaya ve gemiler yapmaya çalışıyorum… Fransa kralının dostluğuna, ordularının yardımına ve halkımın sadakatine rağmen baronlarıma karşı kesin bir zaferi kazanamayacağımdan korkuyorum. Eğer karşımda yalnızca ülkemin soyluları olsaydı, bu ulusa adalet ve barış yolunu açmak için bütün engelleri aşardım ve belki de hedefime ulaşırdım. Ancak İngiltere kralı onlarla aramıza sürekli nifak sokmaya çalışıyor ve ülkemin içine ektiği sapkınlık tohumları kilise çevrelerine ve halkın arasına kadar sirayet ediyor. Gerçi eskiden beri ben ve atalarım gücümüzü sadece kent sakinlerinden ve kiliseden alırdık; ama şimdi kendime şu soruyu sormakzorundayım:Bu güç acaba daha ne kadar devam edecek? [2]

Küçük yaşta tahta çıkmak, Avrupa’da pek çok hükümdarın başına gelmiş bir talihsizliktir. Örnek vermek gerekirse aynı dönemlerde yaşamış İngiltere kralı VIII. Henry’nin oğlu Edward da, kısa bir dönem için de olsa, bu talihsizliği yaşayanlardan birisidir. Bu gibi durumlarda ölen kralın eşi olan kraliçenin ya da kral naibinin etkili olduğunu ve küçük yaşta tahtın sorumluluğunu almak zorunda kalan kralın, etrafındaki soylular tarafından yönetilmekte olan sembolik bir isim haline geldiğini görürüz. Sonraki süreçte merkezi otoriteyi sağlamak isteyen kralın, bu soylularla çeşitli mücadelelere girmek zorunda kaldığını tarih bizlere hep göstermiştir. V. James’in mektubunda ifade ettiği durum, bahsettiğimiz konunun en somut örneklerindendir.

Bu en sık rastlanan talihsizliği daha da karmaşık hale getiren durum ise, dönemin mezhepsel çatışmalarıdır. Zira V. James’in mektubunda bahsettiği “sapkınlık tohumları” VIII. Henry’nin İngiltere’de kurduğu Anglikan kilisesi ile Katolik mezhebine zarar vermesi ve Protestan mezhebinin İskoçya’da yaygınlaşması üzerine yapılan çalışmalardır. Stuart Hanedanı, Katolik bir hanedandır. İngiltere’nin kendilerine karşı oluşturduğu tehdidi bu dönemde Fransızların desteği ile kırmaya çalışmışlardır.

Mary Stuart, böyle bir dünyaya gözlerini açmıştı. Tahtın erkek varisinin olmaması, bütün kralların iştahını kabartan bir durumu ortaya çıkartıyordu. Savaşmadan sahip olabileceklerini düşündükleri bu ülke hakkındaki pazarlıklara başlamak için çok uzun bir bekleyişe girmediler. Mary Stuart’ın doğum haberini öğrenen VIII. Henry, ablası Margaret Tudor’un torunu olan bu küçük kız ile henüz reşit olmamış oğlu ve varisi Edward’ı nişanlamak istedi. Böylece Tudorların ve Stuartların müşterek varisleri İngiltere, İskoçya ve İrlanda kralı olacaktı. [3]

İskoç soyluları ve VIII. Henry arasında Mary’nin Edward ile evleneceğine dair bir anlaşma yapılmıştır ancak VIII. Henry bunu yeterli bulmayarak Mary’nin İngiltere’ye gelmesini ve Londra’da yetişmesini istemektedir. Tudorlara güvenmeyen ve çocuğunun Protestanların elinde yetişmesini istemeyen Marie de Guise, Mary’i Londra’ya göndermeyi kabul etmemiştir. Kraliçe bu maddeyi öğrenmiş midir bilinmez ancak İskoçyalı temsilciler, imzaladıkları bu anlaşmanın gizli bir maddesinde, çocuğun vaktinden önce ölmesi durumunda “krallığın yönetiminin ve tüm mal varlıklarının” VIII. Henry’e geçmesi konusunda girişimde bulunacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Mary’i Londra’ya göndermeme yönündeki karar VIII. Henry’nin hoşuna gitmemişti.Bunun üzerine gelinini almak için İskoçya’ya askerlerini gönderdi ve onlaraHolyrood ve Edinburgh’un yağmalanması yönünde emir verdi. Son anda Marie de Guise ve Mary Stuart, Stirling Sarayı’nda koruma altına alındılar ve VIII. Henry, Mary Stuart’ın on yaşına geldiği gün İngiltere’ye teslim edileceğinin taahhüt edildiği bir anlaşma ile yetinmek zorunda kaldı.

Aradan zaman geçtikçe Katolik taraftarlar, İngiltere kralının oğlu yerine Fransa kralının oğlu ile yapılacak bir evliliğin daha iyi olabileceğini dillendirmeye başladılar. VIII. Henry’nin aniden gelen ölümü ise anlaşmaya uyma eğilimini giderek azalttı. İngiltere Kral naibi Somerset, reşit olmayan Kral Edward için Mary Stuart’ın Londra’ya gönderilmesini istedi. İskoçya’nın itirazına karşılık olarak Somerset, güçlü bir ordu gönderdi. 10 Eylül 1547’de PinkieCleugh Muharebesi’nde İskoç ordusu, İngilizler tarafından tarumar edildi. Mary Stuart’ın Londra’ya gönderilmesi için on binden fazla İskoç askeri öldürüldü. Ancak Mary Stuart çoktan Stirling Sarayı’nı terk etmişti ve annesinin onu nereye sakladığını kimse bilmiyordu.

Fransa, İskoçya’nın İngiltere’nin boyunduruğu altına girmesini önleyecek bir hamle yapması gerektiğinin farkındaydı. Bu yüzden Fransa kralı II. Henri, Mary Stuart’ı oğlu ve veliahtı François’ya istemişti. Böylece henüz beş yaşında olan Mary’nin Fransa’ya gönderilmesi konusunda anlaşılmış ve Fransa’daki günleri başlamıştır.[4] Mary’nin hayatının bütününe baktığımızda da Fransız yaşam tarzının, soyluluk ve Katoliklik anlayışının onu, hayatının belirleyici kararlarını alırken etkilediğini görmekteyiz.

Fransa’da Geçen Gençlik Dönemi 1548-1559

Kuşkusuz Mary Stuart’ın hayatındaki en gözde, en rahat günleri Fransa Sarayı’nda geçmiştir. Kral II. Henri tarafından sevilen ve korunan bir çocuk olmasının yanı sıra, Fransa’da geçirdiği süre zarfında yetenekleriyle de göz doldurmayı başarmıştır Mary Stuart. İngiltere kraliçeleri Mary ve Elizabeth Tudor gibi Mary Stuart da Yunanca ve Latince’nin dahil olduğu klasik dilleri, bunların yanı sıra dönemin çağdaş dilleri olan İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca’yı öğrenmekteydi.

Stuart kızı, sadece bildiği dillerle değil, şiire olan ilgisi ve yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor, bütün şairler tarafından seviliyordu. Yaşamı boyunca da bütün sevincini de kederini de ustalıkla yazdığı şiirleriyle ifade etmiştir. Ut çalıp şarkı söylemesi, güzel bir şekilde dans etmesi, yaptığı el işlemeleri onun sempati kazanmasını sağlayan özelliklerindendi. Mary Stuart, saydığımız özellikleriyle tam bir hanımefendi portresi çizse de kendine kattığı daha maskülen özellikleri de vardı. Çok iyi bir at binicisi, enerjik bir avcı ve aynı zamanda yetenekli bir top oyuncusuydu.[5]

Fransız Sarayı’nda evliliğin gerçekleşmesi için bir acelecilik vardı. Bu acelecilikte, soluk benizli ve dermansız görünen, henüz on dört yaşında olan Fransa veliahtının sağlık durumunun şüphe uyandırıyor olmasının etkisi vardı. Bu evlilik Fransa veliahtına İskoçya’nın da tacını getirecekti. Mary’nin akrabaları olan Guise’ler, henüz on beş yaşında olan Mary’e, kendisi vaktinden önce öldüğü ya da arkasında varis bırakamadığı takdirde İskoçya’nın yanı sıra İngiltere ve İrlanda üzerindeki miras hakkını da Fransa krallığına bırakmayı taahhüt ettiği ve İskoçya parlamentosunda gizli kalması gereken bir belgeyi imzalattılar.[6]

Doğduğu andan itibaren İskoçya kraliçesi olan Stuart kızı, 1558 yılında Fransız veliaht ile evlenerek İskoçya tacından çok daha değerli olan ikinci bir tacı da giymişti. Bu süreç içerisinde Mary’nin Protestan olan eski nişanlısı İngiltere kralı Edward çoktan ölmüş, yerine ablası Mary Tudor geçmişti. Stuart kızının Fransız tacını da giydiği 1558 senesinde, İngiltere kraliçesi ve Katolisizmin şiddetli savunucusu olan Mary Tudor hayata gözlerini yummuştu. Mary Tudor’un yerine tahta Protestan olan üvey kardeşi, Elizabeth Tudor çıkmıştı.[7]

Bu durum Mary Stuart’a İngiltere tacını da vaat ediyordu. İngiliz Hukukçular, VIII. Henry ve Anne Boleyn’in nikahlarının piskopos tarafından kıyıldığını ve papanın da bu evliliği tanıdığını belirtiyorlardı. Fransız hukukçular ise buna, VIII. Henry’nin daha sonra Anne Boleyn ile olan evliliğini iptal etmesi ve parlamento kararıyla kızı Elizabeth’i evlilik dışı çocuk ilan ettirmesi sebebiyle karşıydı. Katolik dünyası bu anlayışı sahipleniyordu ve Elizabeth’i tahta çıkmaya layık görmüyorlardı. Elizabeth’ten başka tahtta hak iddia edebilecek tek isim ise VII. Henry’nin torunu olan Mary Stuart’tı.

Fransa Kralı II. Henri’nin emriyle veliaht ve karısı armalarına İngiliz kraliyet armasını da eklemeye başladılar. Ancak burada Zweig’a göre siyaseten tutarsız olan bir husus vardı. II. Henri gelini adına hak talebinde bulunuyor, ancak bu talebin gerekliliğini ortaya koyacak hiçbir şey yapmıyordu. İngiltere’ye müdahale edilmediği için sadece kağıt üstündeki iddiaların çarpışmasıyla bir muğlaklık durumu oluşturuluyordu. Mary’nin hak talebi bazen gizleniyor, bazen açığa çıkarılıyordu. Bu duruma örnek olarak Elizabeth, sözleşme uyarınca Fransa’dan Calais’nin geri verilmesini isteyince, II. Henri bu durumda Calais’nin kendi gelini olan Mary’e verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak II. Henri Elizabeth ile sanki eşit bir kraliçeymiş gibi fikir alışverişinde bulunmaktan da geri durmamıştır.

10 Temmuz’da II. Henri’nin ölümüyle birlikte Mary Stuart, Fransa’nın da tek ve gerçek kraliçesi haline gelmişti.[8]

Kraliçe, Dul ve Yine de Kraliçe – (Temmuz 1560 – Ağustos 1561)

Mary Stuart’ın Fransız tahtındaki hükmü sadece bir yıl sürdü. Bir sene içerisinde Kral II. François’nın hastalığı giderek ağırlaştı. Saraydaki eğlenceler giderek azaldı. Ülkede Hugenotlar ayaklandı. Kral ve kraliçenin hayatını tehdit eden Amboise ayaklanmasının failleri idam edildi.

Diğer yandan İskoçya’da da durumlar pek parlak değildi. İskoçya yönetimini kızı Mary Stuart adına Marie de Guise idare ediyordu. İngiliz askerleri sınıra dayanmış, isyan ve din kavgaları baş göstermişti. Tüm bunlar yaşanırken Haziran 1560’da Marie de Guise öldü. Mary Stuart, annesinin matemini tutarken, II. François’nın durumu da kötüye gidiyordu. Nitekim 6 Aralık 1560 tarihinde II. François da hayata veda etti.

Bu gelişme, Mary Stuart’ı yeniden başladığı noktaya, sadece İskoçya kraliçeliğine taşıyordu.[9] Yine de oldukça genç olan ve çeyizinde bir ülkeyi taşıyan bu genç kadının talipleri elbette olacaktı. Üstelik bu talipler genç kralın ölümünden sonra kendilerini belli etmek için çok uzun zaman da beklemediler. Hala Fransız sarayında kalmakta olan bu genç ve dul kadına İspanya kralı Don Carlos talip oldu, Avusturya sarayı gizli görüşmeciler gönderdi, İsveç ve Danimarka kralları tahtlarını paylaşma önerisiyle evlilik tekliflerinde bulundular.

Buraya kadar Mary için şartlar hala toz pembe görünüyor olsa da gerçek pek öyle değildi. İskoçya’da annesinin ölümünden sonra Protestan lordlar devleti ele geçirmişlerdi. Tahtın en yakın varisi olan Protestan Arran kontunu İngiltere kraliçesine eş olarak teklif etmişlerdi. Bu evliliğin gerçekleşmesi halinde, Elizabeth’e Mary’nin krallığında hak iddia etme şansı doğabilirdi. Üstelik Mary, üvey kardeşi olan Moray kontu James’e de güvenemiyordu. James de bir protestandı ve Elizabeth’e yakınlık duyuyordu. Tüm bu gelişmelerin ışığında elindeki tek tacını da kaybetmemek için Mary, İskoçya’ya dönmeye karar verdi.

Elizabeth’e göre Mary, oldukça ciddi bir rakipti. Başbakan Cecil, “İskoçya kraliçesinin sorunları ne kadar çok sürüncemede kalırsa, majesteleri kraliçenin konumu da o kadar iyi olur” diyordu.[10] Elizabeth, Cecil’in bu politikasını davasının sonuna kadar uygulayacaktı. II. Henri’nin başlattığı bu yarış, Elizabeth’i Mary’nin hayatının baş rollerinden en önemlisi haline getirecekti.

İskoçya’ya Dönüş – Ağustos 1561

Mary’nin yeniden ayak bastığı İskoçya, yoksul bir ülkeydi. İsyan ve savaş çıkarmak için fırsat kollayan ve rüşvet yiyen bir soylular sınıfı, birbirleriyle anlaşamayan ve her an savaşmayı düşünen klanları, üstünlük mücadelesi veren Katolik ve Protestan papazları vardı İskoçya’nın.Tüm bunların yanı sıra İngiltere gibi bir komşusu da vardı. Mary Stuart, tüm bu zorlukları aşmak ve diğer büyük devletlerinde emellerini hesap etmek zorundaydı.

Bir hükümdar olarak Mary’nin işini zorlaştıran şeylerden birisi yönetimde etkili olan isimlerle ters düşmesiydi. Çünkü soyluların en güçlü ve etkili olanları Kalvenlerin tarafındaydı. Soyluların çoğu ve İskoç tebaasından azımsanmayacak bir kesim Elizabeth için çalışıyordu. Bu soyluların içinde en zengin, en güçlü ve en etkili olanı ise kraliçenin üvey kardeşi ve Protestan kilisesinin koruyucusu olan Moray kontu James Stuart idi.[11]

İskoçya kraliyet sarayının ikinci en önemli adamı, MaryStuart’ın müsteşarı olan LethingtonluMaitland de protestandı. Kendisi ne çok güvenilir, ne de hiç güvenilmez bir adamdı. Ancak Mary’nin ülkeyi yönetmek için Moray kontuna ve Maitland’a uzlaşı ile yaklaşmaya ihtiyacı vardı. Bu iki isim gerçekten de rasyonel hareket eden, akıllı politikacılardı. Ancak Mary’nin dostu olmayan radikal bir isim vardı: İskoçya Protestan kilisesi “kirk”in organizatörü John Knox. [12]

Mary Stuart’ın ilk icraatlerinden biri tebasına tam bir inanç özgürlüğü tanımak oldu. İskoçya’da Katoliklerin ayin yapmasını resmen yasaklayan kanunu da dikkate aldı. Yine de kraliçe, sarayındaki kendi özel kilisesinde katolik ayinini gerçekleştirmek istemiş ve parlamento da buna müsamaha göstermiştir. Ancak Holyrood Sarayı’ndaki bu ayinin hazırlıkları sırasında fanatik bir protestan grup ayini engellemeye çalıştı. Bunun bir saldırıya dönüşmesi ihtimaline karşılık Lord Moray bu fanatik güruha karşı giriş kapısını savundu. Ayin gerçekleştirildi ve kraliçenin otoritesi zor da olsa kurtarıldı.

John Knox, verdiği vaazlarında ve yazdığı kitaplarda Mary’nin kadın olması sebebiyle meşru hükümdar sayılamayacağını ilan ediyordu ve katolikliğin şeytan işi olduğunu her yerde belirtiyordu. Bu kendini bilmez papaza haddini bildirmek isteyen Mary, onu huzuruna çağırdığında Knox’ın cüretkar tavırlarının hiçbir şekilde değişiklik göstermediğini gördü. Ne tuhaftır ki aynı papaz, kadın hükümdarlar hakkında söylediği sözleri Elizabeth’in huzurunda tekzip ederken, kendi kraliçesine baş kaldırmayı onur sayıyordu.[13]

Taş Yerinden Oynadı (1561-1563)

Mary, İskoçya’ya geldiğinde iktidarı Moray ve Maitland’a bıraktı. Kendisi ise temsil görevini üstlendi. İlk üç yıl boyunca yönetimde pek bir sorun görülmedi, herkes üzerine düşen rolü iyi oynuyordu. Mary Stuart, etrafa neşe saçan, zaman zaman at binmesi, ava çıkması gibi özellikleriyle İskoç halkının gurur duyduğu bir kraliçe olmuştu.[14]

Elizabeth, Mary’nin İskoçya’ya gelmesini istemese de buna engel olamamıştı. Yine de iki krallığın gücünü de elinin altında tutacak bir rakiptense Mary’nin sadece İskoçya kraliçesi olarak kalması Elizabeth için çok daha makuldü. Akıllı bir kadın olan Elizabeth, Mary’nin İskoçya’ya gelmesiyle beraber kendisine kraliçe ile dostluk kurmasını öneren Moray’intembihini dinledi. Böylece “iki kız kardeşler” ya da “sevgili kuzenler” tiyatro gösterisi diyebileceğimiz, sevgi ve saygı sözcükleriyle üzeri kapatılmaya çalışılan diplomatik çekişmeler ve yalanlarla dolu mektup serisi başlamış oldu.

Her iki kadında karşısındakinin gerçekten dostu olmadığını biliyordu elbette. Ancak savaş istemedikleri ortadaydı. Üstelik hiç kimse üstünlük iddiasından ve taht hakkından vazgeçmek istemiyordu. Elizabeth, Mary’nin kendisini tanıdığına dair Edinburgh anlaşmasına bizzat imzasını koymasını istiyordu.[15] Mary ise bu anlaşmaya ancak sevgili kuzeni kendisini halefi ilan ederse imzasını atabileceğini bildiriyordu. Bunun gerçekleşmesi ise Elizabeth için kendi idam fermanını imzalamak gibiydi. Bu yüzden “dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın” denilebilecek bir mantık ile hareket ettiler her ikisi de. Bu diplomatik mektuplarla birbirlerini dengeliyorlardı. Şüphesiz her ikisi de muhatabının zayıf bir anını kollayıp terazide ağır basan taraf olmayı umuyorlardı.

Büyük Politik Evlilik Piyasası (1563-1565)

Bu dönemde dünyada en çok evlilik teklifi alan iki kadın vardı: Elizabeth Tudor ve Mary Stuart. Bu iki kadın her konuda olduğu gibi bu konuda da yarışmayı ihmal etmediler. Biri için diğerinin daha güçlü bir prensle evlenmesi ihtimalinin düşünülmesi bile oldukça kötüydü.

Nitekim Elizabeth, Mary’e gelen deniz aşırı teklifleri öğrendiğinde, İskoçya elçisini huzuruna çağırarak Mary Stuart’ın Avusturya, Fransa ya da İspanya prenslerinin evlenme tekliflerini kabul etmesi halinde, kendisinin bunu düşmanca bir hareket olarak sayacağını açıkça ve tehdit edici bir şekilde belirtti. Değerli kuzeninin kendisine ne vaad edilirse edilsin yalnızca kendisine güvenmesi gerektiğini de ekledi.

Elizabeth, Mary’nin Katolik ve güçlü bir prensle evlenmesine göz yumamazdı. Yoksa Protestan prenslere, önemsiz düklere hiçbir itirazı yoktu Elisabeth’in. Yine de öncelikli tercihi Mary’nin bir İskoç ya da İngiliz soylusu ile evlenmesiydi. Böyle yaptığı takdirde Mary, Elisabeth’in yardımından ve kardeşçe sevgisinden sonsuza dek emin olabilirdi.

Mary, İspanya ile görüşmeleri devam ettirirken, Elisabeth’e de beyaz bayrak sallıyordu. Eğer Mary sevgili kuzeninin istediğini yapacak olursa, veliahtlık hakkını tanıyacak mıydı Elisabeth?

İspanya ile görüşmeler sürüyordu ancak müzakereler sonuç vermeyecek bir yere gidiyordu. O süreç içerisinde ElisabethMary’e benim uygun gördüğüm kişiyle evlenirsen, seni veliaht ilan ederim diyordu. Mary ise Elisabeth’e beni veliaht ilan edersen, istediğin kişiyle evlenirim diyordu. İspanya ile sürecin uzun olacağını gören Mary, bir gün Elisabeth’e kimi önerdiğini sordu. Elisabeth’in bunun üzerine önerdiği isim, kendi aşığı olan Robert Dudley idi. Akıllara iki ihtimal geliyordu, bu teklif ya bir hakaret ya da bir blöftü.[16]

Mary Stuart, Elisabeth’in kraliyet kanı taşımayan birisini önermesine oldukça sinirlenmişti. Ancak İspanya ya da Fransa veliahtlarından biriyle evlendiği zaman Elisabeth’e aynı hakareti iade etmiş olacağını düşündü ve oyunu kurallarına göre oynamaya devam etti. Mary, Dudley’in evlenme teklifi görüşmelerini başlatmak için Londra’ya Sir James Melville’i gönderdi.

Elisabeth oyunu üçüncü bir perdeye taşıdı ve Mary’nin kendisini hor görmemesi için Lord Robert’ı Leicester Kontu yaptı. Melville bu gösteriyi eğlenerek izlese de gerçekten Mary’nin kendisini Londra’ya gönderme sebebi Lord Robert değildi. Mary, Londra’daki İspanya elçisinden Don Carlos’un kendisiyle evlenmeyi kabul mü yoksa red mi ettiğini kesin olarak öğrenmek istiyordu. Melville’in ajandasındaki ikinci gündem ise damat adaylarından biri olabilecek olan Henry Darnley ile bağlantı kurmaktı.[17] Mary, düşlediği evliliği yapamazsa Tudorların kanını taşıması ve Katolik olması nedeniyle Henry ile evlenmeyi düşünüyordu.

İkinci Evlilik – 1565

Mary Stuart, etrafındaki pek çok önemli kişinin itirazlarına ve Elisabeth’in tehditlerine rağmen ikinci evliliğini Henry Darnley ile gerçekleştirdi. Zweig, başlarda ikinci sınıf bir damat adayı olarak gördüğü Darnley ile evlenme kararı alan Mary’nin beklenmedik bir şekilde Darnley’e aşık olduğunu ve duygusal bir evlilik gerçekleştirdiğini belirtiyor. Mary Stuart’ın şiirlerinde sıkça vurguladığı hislerinin, onun hayatının bütününe baktığımızda çok önemli bir rol oynadığını görmekteyiz.

Yine de Darnley’nin rasyonel olarak değerlendirildiğinde de mantıklı bir seçenek olduğunu unutmamak gerekir. Zira kendisinin bir İngiliz olması ve VII. Henry’nin torunu olarak İngiltere tahtına layık olması Elisabeth’in muhtemel gerekçelerinin önünü tıkıyordu. Bu meselenin üzerine gitmek, sadece Elisabeth’in bütün dünyaya kişisel nefretini duyurmasına yarardı. Bu açılardan bakıldığında Mary Stuart’ın eş seçiminin yerinde olduğunu söylemek mümkündür.

Holyrood Sarayı’nda Kader Gecesi – 9 Mart 1566

Mary Stuart, Henry Darnley’e gerçek bir kral gibi davranıyor ve herkesin onu yüceltmesini sağlıyordu. Ancak Darnley’nin kibre kapılıp kendisine bu saygıyı sağlayan kişinin Mary olduğunu unutmaya başlaması sonucu hayal kırıklığı yaşayan genç kraliçe artık Henry’e eskisi gibi muhabbet duymaz olmuştu. Kraliçe’nin hamile olduğunu da anlamasıyla birlikte aralarına tam manasıyla bir duvar girmişti. Bu durum Darnley’nin hakarete uğramış hissetmesine ve kocalık hakkının elinden alındığını düşünmesine sebebiyet veriyordu.

Mary Stuart’ırencide edebileceğini düşünerek, daha önceleri kendisine ilgi gösteren Mary iken şimdi onu reddediyor olmasını saray ahalisine ifşa etmek gibi hata da bulundu Darnley. Çünkü bu durum Mary’e değil Darnley’e saygınlık kaybettirdi. Kısa bir süre sonra sarayda kimsenin hazzetmediği, sevimsiz birisi olarak görülmeye başlandı. Aslında daha önce de bu evliliğin gerçekleşmesine karşı olan önemli isimlerin olduğunu belirtmiştik. Darnley yaptığı ifşaatlarla kendisine saygınlığını kazandıran temel dayanağı aşındırmış olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte yaşayacakları pek çok sorunun da temelini atıyordu.

Henry, Mary’den bunun intikamını alacağını söylerken, Mary’de yalnız hissediyordu. Çünkü Henry’nin isteği üzerine Moray ve Maitland’ı uzaklaştırmıştı. Onun da hayallerinde Moray ve Maitland’ın himayesinden kurtulduğu ve Henry ile birlikte yönettikleri bir krallık vardı. Ancak gelinen nokta tam bir hayal kırıklığıydı.

Yaşadığı yalnızlık hissi Mary’i güvenebileceği farklı insanlar aramaya itti. Saraya bir elçinin yanında gelmiş olan David Rizzio adlı Piyemonteli sanatçı ile bir arkadaşlık bağı oluşturdu. Mary, Rizzio’nun sadece sanatla olan alakasını değil, aynı zamanda zekasını, bildiği dilleri ve diğer becerilerini de takdir ediyordu. Bu genç adam hızla yükseldi ve bir müddet sonra sarayda kendisinden habersiz hiçbir şeyin yapılmadığı bir kişi haline geldi. Kraliçenin en sadık uşağı olmuştu.

Rizzio’nun yanı sıra Mary Stuart, ikinci bir desteğe daha sahipti: Protestan olmasına rağmen annesine destek vermiş, Moray’in kini yüzünden İskoçya’yı terk etmek zorunda kalmış olanLordBothwell. Bu adam İskoçya’ya dönüp Mary’nin hizmetine girmişti.

Mary, Rizzio ve Bothwell’in desteğiyle iktidara tek başına sahip olmuştu. Ancak Moray ve öteki dışlanmışlar yeniden İskoçya’ya dönebilmek için baskı yapıyorlardı. Kraliçe’nin geri adım atmaması bütün öfkenin odağına Rizzio’yu koyuyordu. İskoç soyluları Machiavelli’nin öğretilerinin İskoç sarayında uygulanmasının arkasında Rizzio’nun olduğunu düşünüyorlardı ve buna tepkiliydiler. Ayrıca Rizzio’nun kraliçenin odasında, yatak odasının yanı başında saatlerce oturup onunla samimi sohbetler yapabilecek kadar yakın olması da soyluların çok ağırına gidiyordu. Belirtilmeli ki saray içerisinde kraliçenin özel hayatının bu denli biliniyor olması, Mary ve Henry’nin oğlu VI. James’in “Rizzio’nun oğlu”[18] gibi bir aşağılanmayı IV. Henri’den duyduğunu ve bu konunun Mary Stuart’ın kraliçelik onurunu yaraladığını belirtmek gerekir.

Reformun kökünün kazınmasına yönelik hareketlerin planlanmasından kuşku duyan bir grup protestan komplo kurmak için bir araya geldi. Nihayetinde kralı da Rizzio’ya karşı kışkırtarak desteğini sağladılar ve Rizzio’yu öldürme kararı aldılar. Üstelikte bunu hamile kraliçenin tam karşısında yapacaklardı. Böylece kraliçe yeniden onların sözlerini dinleyecekti.

Plan uygulamaya konuldu ve kalabalık bir güruh kraliçenin gözleri önünde Rizzio’yu çekip aldılar ve Darnley’nin engel oluşuyla kraliçe kıpırdayamadı bile. Bothwell ve adamları kraliçeye yardım götürebilmek için sarayın dışına çıkmayı başardılar. Kraliçenin hayatının tehlikede olduğunu öğrenen belediye başkanı çanları çaldırttı. Halk saraya toplandı ancak kral olarak Darnley sorun olmadığına yönelik açıklama yapınca herkes buna inanarak dağıldı. Mary Stuart, sıkı bir gözetim altında odasına hapsedilmişti.

İhanete Uğrayan Hainler  (Mart-Haziran 1566)

Mary, tutsaklıktan kurtulmak için planlarını yapmaya başlamıştı. Kurtuluş için hainlerin arasında olduğunu bildiği ve “balmumu kalpli” diye nitelendirdiği eşi Darnley’ietkisi altına alması gerektiğini biliyordu. Mary’nin bu konudakiöncü kozu hamileliğiydi. Odasına gelen doktor ve hemşirelerin sayılarının artmasıyla kraliçe Bothwell ve Huntly’e tasarladığı kaçış planının hazırlıklarının talimatını verebilecekti.

Kraliçenin sancılarının başlamasına elbette eşi Darnley’de kayıtsız kalmayacaktı. Odasına gelen kocasına her zamankinden daha farklı davranan Mary, ikinci kart olarak çok klişe olmakla beraber daima işe yarayan kadınlığı oynamayı tercih etmişti. Bu kart Mary’e ihanete katılan herkesin ismini ve Darnley’nin kaçış planına vereceği desteği getirmişti.

Rizzio’nunsuikastinin arkasından Moray kontu İskoçya’ya geri döndü ve isyancılarla kraliçe arasında arabuluculuk görevi üstlendi. Kraliçe’nin gözaltı süreci sona ermeli ve vatansever lordlar majesteleri tarafından affedilmeliydi.

İsyancılar yine de içten içe kraliçeye vevaadlerinegüvenmiyorlardı. Ayrıcakralın kraliçenin odasında uzun uzun kalmasından hoşnutsuz olanlar vardı. Yine de başka bir şansları varmış gibi görünmüyordu. İsyancılar, kraliçe tarafından affedildiklerini kanıtlayan yazılı, kraliçenin imzasını bulunduran bir belge istiyorlardı. Bu belgeyi isyanın başına getirtilen kralDarnley hazırladı. Daha sonra kraliçenin belgeyi imzalaması gerektiğini söyleyen asilere kral, saatin çok geç olduğu gerekçesiyle kraliçeyi rahatsız edemeyeceğini ancak ertesi sabah belgenin imzalı halini kendilerine getireceğini söyledi. Böylece asiler, anlaşmayı onayladıkları anlamına gelmesi için kraliçenin kapısının önünde tuttukları nöbeti bıraktılar.

Kraliçenin rahat bir şekilde kaçabilmesi için isyancıları oyalaması, onlarla eğlenmesi gereken isim yine Darnley’di. İsyancılar kraliçe ile yaptıklarını düşündükleri barışı kutluyorlardı. Kutlama bittiğinde Mary Stuart ve Henry DarnleysaraylarındanDunbar Kalesi’ne varmak üzere ayrıldılar.

Kraliçe Bothwell’in birlikleriyle korunan kalede kendisinesadıklordlarına mektuplar yazdı. Bu mektuplarında kraliçe, Holyrood Sarayı’nı isyancılardan geri almak içinkuracağı orduya lordlarının desteğini istiyordu.

Hainlerin bazıları af dilemek için kraliçeye yanaşmaya çalışıyorlardı. Elebaşları iseasla affedilmeyeceklerini biliyorlardı. Rizzio’ya ilk saldıran iki kişi ile aynı zamanlarda, Rizzio’nuncinayetinin kutsal bir eylem olduğunu söyleyen John Knox da ortadan kayboldu.

Daha fazla insanı kendisine düşman etmemesi gerektiğinin farkındaydı Mary. Bu yüzden Rizzio’nunsuikastinde dahli olduğuna emin olduğu Moray iledevletibir müddet birlikte yönetecekti.

Mary’nin sarsılan konumunu sağlamlaştırmak için yapacağı bir şey daha vardı: İskoçya tahtının varisini dünyaya getirmek. Bunun için yüksek güvenliği olan Edinburgh Sarayı’na doğru yola çıktı ve 9 Haziran sabahı İskoçya tahtının gelecekteki kralı VI. James, dünyaya gözlerini açtı.

Kitabın Değerlendirilmesi ve Sonuç

Stefan Zweig’ın Mary Stuart’ı anlattığı biyografik çalışmasına baktığımızda klasik realizm ilkelerinin ve dönemin anlayışının yazar tarafından yadsındığını görmemiz mümkündür. Avrupa kraliyet ailelerinin arasında bu yazıda bahsettiklerimiz gibi pek çok akrabalık bağları bulunmaktadır. Ancak klasik dönemde bu tip bağlar günümüzde olduğu kadar değer görmemiştir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi klasik realizmin “güç” ve “çıkar” temelli yaklaşımıdır.

Klasik dönemde Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde varlığını devam ettiren güçlü ailelere baktığımızda, kraliyet ailesinin bu ailelerin bazıları tarafından zor duruma düşürüldüğünü, bazıları tarafından desteklendiğini, yani kabaca ifade edecek olursak bir hükümdarın ülkesinde gerçekten egemen olabilmesi için aileler arasında en güçlü olduğunu kanıtlayabilecek bir otorite kurması gerektiğini görürüz.

Bu dönemde Avrupa’nın feodal bir yapıya sahip olduğunu, sahip olunan toprak oranının, para ve güç ile de doğru orantılı olduğunu, kraliyet ailesinin diğer feodal beyler arasından sıyrılmayı başarmış bir aile olduğunu ve yine Avrupa ülkelerindeki hanedanların görece kısa süre içerisinde başka ailelerle yer değiştirdiklerini unutmamak gerekir.

Realizmin güç denklemi içerisinde, günümüz uluslararası sisteminde toprak kavramının klasik dönemdeki gibi bir karşılığının olmamasının, fetih ve veraset gibi politikaların sürmüyor oluşunun önemli sebepleri: feodal sistemin çöküşü ve o dönemde milliyetçiliğin uluslar ve hanedanlar için aslında pek de bir önem arz etmiyor olduğu gerçeğidir.

Nitekim Mary Stuart’ın Fransa’dan ayrılmak zorunda kaldığı, İskoçya’ya geri döndüğü zamanda kendi toprakları için, kendi milletinden insanlarla, milliyet temelli bir yaklaşımla geliştirilmiş politikalarla hareket etmediğini, Fransa’daki lüks hayatı özlediğini, İngiltere Kraliçesi ve kuzeni olan Elizabeth ile daima mirası için üzeri örtülü bir şekilde de olsa mücadele ettiğini ancak bütün bunları İskoçya için değil, kendi soyluluğu ve kraliçeliği için yaptığını görmekteyiz. Zweig, kitapta da bu durumu vurgulamış ve Elizabeth’ten başka 15. ve 16. yüzyıl hükümdarlarının hiçbirisinin kendi halklarının sorunlarıyla ilgilenmediğini, sadece kendi iktidar hırsları için çabaladıklarını belirtmiştir.[19]

Bu bağlamda değerlendirildiğinde Elizabeth yaşamının başında hayatın zorluklarıyla yüzleşmiş, realist, reformist ve ufku geniş bir kadın olarak yeni dünya akımlarını temsil ederken, Mary Stuart eski sistemin ve inancın ateşli bir savunucusu olmuştur. Elizabeth Rusya, İran gibi uzak ülkelere elçiler göndererek[20] hayallerini, hedeflerini geniş tutmuştur. Elisabeth’in realist politikalarına verebileceğimiz örneklerden birisi de İngiltere’ye denizler üstünde hakimiyet alanı sağladıkları için korsanları desteklemiş olmasıdır.[21] Mary Stuart’a baktığımızda ise soylu bir aileden geliyor olmanın kendisine tanıdığı hakları daima savunduğunu ve bu amacın ötesine geçecek hamleler yapmadığı için kurulan oyunun kaybedeni olduğunu görebiliriz. Mary asil bir şövalye gibi hareket ederek oyunu kazanabileceğini sanmıştı, oysaki Elisabeth’in böyle bir yöntemi de, niyeti de, isteği de olmamıştı.

Dipnotlar

[1] Stefan Zweig, Mary Stuart, Can Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2016, s.21

[2]Zweig, a.g.e., s.22-23

[3]Zweig, a.g.e., s.29

[4]Zweig, a.g.e., s.30-33

[5]Zweig, a.g.e., s.40-41

[6]Zweig, a.g.e., s.45

[7]Zweig, a.g.e., s.47

[8]Zweig, a.g.e., s.48-51

[9]Zweig, a.g.e., s.56-57

[10]Zweig, a.g.e., s.61-63

[11]Zweig, a.g.e., s.76-79

[12]Zweig, a.g.e., s.84

[13]Zweig, a.g.e., s.87-91

[14]Zweig, a.g.e., s.93

[15]Zweig, a.g.e., s.99

[16]Zweig, a.g.e., s.125-128

[17]Zweig, a.g.e., s.133

[18]Zweig, a.g.e., s.169

[19]Zweig, a.g.e., s.96

[20]Zweig, a.g.e., s.121

[21]Zweig, a.g.e., s.122

Yazar Hakkında

Hatice Büşra Türk / TESA Araştırma Direktörü / Siyaset Masası Araştırmacı Yazarı

İstanbul Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Bölgeselleşme (Bölgecilik)

Bölgeselleşme (Bölgecilik)

Yazan: Gökhan ÖZENCİ

GİRİŞ

Bu yazımda bölgeselleşme ile ilgili bir takım teknik bilgiler verip, tarihsel süreç halinde dünyadaki karşılıklarını organizasyon isimleri olarak sizlerle paylaşacağım. Eğer okumadıysanız, konunun daha iyi oturması bakımından, bundan önceki yazım olan ‘Eski’nin ve Yeni’nin Küreselleşmesi’[1] ni de okumanızı tavsiye ederim.

Öncelikle unutulmamalıdır ki hiçbir ülke bütün ihtiyaçlarını kendisi üretemez, diğer ülkeler ile ihracat-ithalat yapmalıdır. Çünkü kimi ülkeler maden bakımından zenginken diğerleri coğrafi şartlar itibariyle gıda için zengin olabilir. Buradan yola çıkarak da ülkeler siyasi tercihlerle beraber kendi pazarlarını oluşturuyor ve ki bu doğrultuda kendi stratejilerini belirliyorlar. Bu stratejilerden birisi zaman zaman küreselleşme olurken, diğeri bölgeselleşmedir.

Bölgeselleşme kavramı ülkeler için bir taraftan serbestleşme ilkesi içerirken diğer taraftan da korumacılık ilkesini içermektedir. İki ilke arasında uzlaşmanın sağlanması ile beraber yaşanan süreç ülkeleri birbirine bağımlı hale getirir ve sonuç olarak bu durum entegrasyon hareketlerine sebep olur. [2]

ENTEGRASYON HAREKETLERİ

İktisadi birleşme (entegrasyon) hareketlerinin hepsinde ticari sınırlamaların olmaması, faktör hareketliliğinin serbest olması ve politikaların uyumlaştırılması gibi aşamalardan oluşmaktadır. [3]

Entegrasyon türlerine bakıldığı zaman en dar kapsamlı aşama olarak, iki ülke arasında yapılan ticari ve ekonomik ilişkileri arttırmak için yapılan, Tercihli Ticaret Anlaşması her ne kadar düşünülse de bir entegrasyon süreci yaşanmadığı ve coğrafi bloklaşma olmadığı için değildir. İlk aşama olarak Serbest Ticaret Bölgeleri daha doğru bir tercihtir. Bu aşama da üye ülkeler kendi aralarında ticari sınırlamaları kaldırsalar da üçüncü ülkelere karşı kendi özel ticari tutumlarını sergilerler. [4]

Entegrasyon sürecinin ikinci aşaması Gümrük Birliği’dir. Serbest Ticaret Bölgelerinin aksine üçüncü ülkelere karşı ticari olarak ortak bir gümrük vergisi uygulanır. Bu aşamadan sonraki süreç Ortak Pazar aşamasıdır. Gümrük Birliğinden farklı olarak sadece sermaye ve emek gibi faktörler üye ülkeler arasında serbestçe dolaşabilmektedir. [5]

Son aşama ise İktisadi Birlik aşamasıdır. İktisadi Birlik aşamasında amaç temel olarak ulusal politikaların yakınlaştırılmasıdır. Aynı zaman da belirtmek gerekir ki uyumsallaştırma sürecine ilave olarak bazı hukuki değişiklerde yapılır. Birlik üyesi ülkelerin vatandaşlarının üye ülkelere yerleşme hakkı bunlardan bir tanesidir. Söz konusu entegrasyon modeli için son olarak söylenmelidir ki, bu süreçte tek bir parasal otorite ve para birimi kabul edilmektedir, yani ortak para politikası genel kabul görür. [6]

Ekonomik entegrasyon aşamaları ister istemez giderek ülkelerin birbirine bağımlılığını arttıran süreçlerdir. Böyle bir tutumda bloklaşma, bölgeselleşme kavramını dile getirmektedir.

BÖLGESELLEŞMENİN TARİHÇESİ

Tarihsel gelişim olarak bölgeselleşme, küreselleşme ile paralel düşünülmelidir. Küreselleşme de bütün devletlerin hep beraber ticari serbestliğini konuşurken, bölgeselleşme de bloklar halinde bir özgürlükten bahsetmekteyiz.

Küreselleşmenin ilk dalgalarından birisi I. Sanayi Devrimi ile beraber pazar arayışı halinde olan ve ilk serbestleşme eğitimlerini barındıran İngiltere’nin adımlarıyla gerçekleşmiştir. Karşılıklı vergi indirimlerini sonucu 1860 yılında İngiltere ile Fransa arasında Cobden-Chevalier Anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmadaki en önemli özellik MFN (En çok gözetilen ülke prensibi) hükmü içermesidir. Yani üçüncü ülkelere tanınan vergi indirimlerinden anlaşma tarafları başka bir anlaşma dahi olmadan yararlanacaktır. Daha sonrasında ise Avrupa’da birçok ülke bu ticaret ağına katılmıştır ve böylelikle gümrük vergilerinde indirimler sağlanmıştır. [7]

I. Dünya Savaşı, 1929 Dünya Buhranı ve ardından yaşanan II. Dünya Savaşı ülkeleri oldukça gergin bir atmosfere sokmuştur. Ticari ilişkiler önemli ölçüde zedelenmiştir ve dolayısıyla ekonomiler de büyük hasar görmüştür. Bu tablonun yanında Bretton Woods Konferanslarının yaratmış olduğu ticari olumsuzluklar ve bunalım, GATT ile beraber ortadan kaldırılmak istenilmiştir. GATT’ın 24. maddesi bölgesel oluşumların oluşmasına imkan sağlamıştır. [8]

II. Dünya Savaşı’nın bitimiyle dünyada ticari ilişkiler gelişmiştir. Bu dönemde ticaretin hareketli olması bölgeselleşme süreçlerini beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu yeni bölgeselleşme dalgası, 1950 sonu, Eski ve Yeni Bölgeselleşme olarak ikiye ayrılmaktadır.1950’nin sonundan başlayan dönem “Eski Bölgeselleşme”, 1980’lerin sonu ile başlayan dönem “Yeni Bölgeselleşme” olarak adlandırılmaktadır. [9]

1. Eski Bölgeselleşme

Tarihsel sürece bakıldığı zaman, II. Dünya savaşının bitimi ile beraber dünya ekonomileri bir toparlanma haline giriyor. Yeni ticaret anlaşmaları yapılmaya başlanan bu dönemde coğrafi ve ekonomik düzey olarak birbirlerine yakın olan ülkeler arasında bölgeselleşme süreci (1950 sonları) başlamıştır. [10]

Bu dönemde birçok kıtada ülkeler arasında bölgeselleşme adına önem arz eden gelişmeler yaşanıyor:

 • Avrupa Serbest Ticaret Birliği
 • Avrupa Ekonomik Topluluğu
 • Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Sovyetler Birliği öncülüğünde)
 • Batı Afrika Ekonomik Topluluğu
 • Orta Afrika Devlet Birliği
 • Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
 • Büyük Göl Ülkeleri Ekonomik Topluluğu
 • Doğu Afrika Ortak Pazarı
 • Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği
 • Andean Grubu
 • Orta Amerika Ortak Pazarı
 • Karaip Ortak Pazarı
 • Güneydoğu Asya Milletler Birliği. [11]

Bu dönemin sonuna bakıldığı zaman anlaşılmaktadır ki, Avrupa hariç diğer bölgelerin ekonomik birlikleri veya entegrasyonu başarı gösterememiştir ve çoğu dağılmıştır. Bu süreçte Avrupa ilk genişleme hareketini de gerçekleştirmiştir. [12]

2. Yeni Bölgeselleşme

Yeni bölgeselleşme süreci 1980’lerin sonu ve özellikle 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle hız kazanan bir kavramdır. Dünyanın iki kutupluktan çıkıp Soğuk Savaşın bitimiyle beraber tek kutuplu hale gelmesi neo liberal bir dönemin benimsenmesine sebep olmuştur. Böylelikle yaşanan liberalize dönemler ile beraber küreselleşme olgusu popüler olmakla beraber hız kazanmıştır. [13] Bu dönemin bir başka özelliği sadece aynı ekonomik düzeydeki ülkelerin bölgeselliğe geçişi değil, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerle beraber hareket etme isteğidir.  [14]

Yeni bölgeselleşme sürecinde meydana gelen örnek oluşumlar:

 • Avrupa Ekonomik Alanı
 • Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
 • Güney Amerika Ortak Pazarı
 • Orta Amerika Ortak Pazarı
 • Karaip Topluluğu
 • Avustralya- Yeni Zelanda Ekonomik Yakınlaşma İçin Ticaret Anlaşması
 • Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Gümrük Birliği
 • Güney Doğu Asya Ulusları Topluluğu
 • Bölgesel İşbirliği İçin Güney Asya Topluluğu
 • Asya- Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü
 • Arap Mağrip Birliği. [15]

Şekil 1: Bölgesel Ticaret Anlaşmaların Evrimi, 1948-2017

Şekil 1’de görülebileceği gibi 1990’larda hafif yukarı çıkmaya başlayan sayılarında gözle görülür bir şekilde artış başlayan bölgesel ticaret anlaşmaları, 1990’ların sonlarından sonra hızlı bir şekilde yükselerek günümüzde oldukça fazla sayıdadırlar. Görünen o ki bölgesel ticaret anlaşmalarının sayısı aynı zaman da Şekil 1’i de destekleyerek dünya ticaret hacmini arttırmaktadır.

SONUÇ                            

Çalışma da küreselleşmeye alternatif bir politika olarak Bölgeselleşme kavramını ele alınmıştır. Bölgeselleşme iki zıttı bir arada taşımaktadır. Birincisi korumacı bir eylem benimsemiş olması ve ikinci ise komşularıyla ticari bir liberalizasyon süreci işleterek birbirine bağımlı hale gelmesidir. Şimdiye kadar dünyadaki en iyi örnek Avrupa Birliği olarak düşünülmektedir. AB tarihi süreci ile her ne kadar göz kamaştırsa da üyelik süreçlerinde takındıkları rol ile eleştirilmektedir. Topluluğun ilk temellerinin atıldığı zaman üye olan ülkeler ekonomik gelişmişlik olarak birbirlerine yakın iken doğal bir sonuç olarak birbirlerini devamlı ileriye taşımayı başarmışlardır. Daha sonra üyeliği kabul edilen ülkelerin kendileri ile eş değer de olamamaları AB’yi oldukça zorlu sürece sokmuştur. Çünkü dolaylı olarak entegrasyonların sebebi düzeysel farklılıkları iyileştirmektir ve diğerlerinden düzey olarak düşük olan ülkelerin gelişmesi, ileri ülkelere bağlı olmaktadır. Son zamanlarda yaşanan olaylar bu sürecin adeta göstergesidir: İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı. Bunun yanı sıra Yunanistan, İspanya gibi AB ülkelerinde yaşanan krizler Almanya gibi devletlerin belini bükmektedir.

Zaman zaman birbirini tamamlayan ya da zıttı halinde görünen küreselleşme ve bölgeselleşme süreçleri dünya tarihinin hem geçmişinde vardır, hem şimdisinde hem de geleceğin de olacaktır. Geçmiş süreçlerden görüleceği gibi takınılması gereken tavır mutlak olmamalıdır. İçerik ve uygulanan politikalar yol gösterici olmanın yanı sıra değişimin her an yaşamın her yerinde olduğu da unutulmamalıdır.

KAYNAKÇA

Bayraktutan, Yusuf, Global Ekonomide Bütünleşme Trendleri: Bölgeselleşme ve Küreselleşme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004 s. 83-88.

Caliskan, Ozgur, Old and New Regionalism: A Comparative Analysis, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56611/, Karşılaştırmalı Sunum Metni, Ankara Üniversitesi, 2011, s. 4.

Ertürk, Emin: Ekonomik Entegrasyon Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Entegrasyonlar, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1993 s. 9.

Genç, M. Can; Berber, Metin, Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları: Literatür İncelemesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, 2011, s. 87-88.

http://www.tesadernegi.org/eskinin-ve-yeninin-kuresellesmesi.html,  (12.03.2018).

https://www.wto.org/, (12.03.2018)

Rodrik, Dani: Akıllı Küreselleşme, Efil Yayınevi, Ankara, 2011, s. 23-24.

Şanlı, F. B.: Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar, Doğu Anadolu Bölgeleri Araştırmaları, 2004, s. 164.

Yüceol, Hüseyin M.: “Bölgeselleşme Süreci ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 1999, s. 138-139.

DİPNOTLAR

[1] http://www.tesadernegi.org/eskinin-ve-yeninin-kuresellesmesi.html,  (12.03.2018).

[2] Yüceol, Hüseyin M.: “Bölgeselleşme Süreci ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 1999, s. 138-139.

[3] A.g.e., Hüseyin Yüceol.

[4] Şanlı, Fatma B.: Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar, Doğu Anadolu Bölgeleri Araştırmaları, 2004, s. 164.

[5]A.g.e., Fatma B. Şanlı.

[6] Ertürk, Emin: Ekonomik Entegrasyon Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Entegrasyonlar, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1993 s. 9.

[7] Rodrik, Dani, Akıllı Küreselleşme, Efil Yayınevi, Ankara, 2011, s. 23-24.

[8] Genç, M. Can; Berber, Metin, Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları: Literatür İncelemesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, 2011, s. 87-88.

[9] A.g.e., Genç, M. Can; Berber, Metin.

[10] Caliskan, Ozgur, Old and New Regionalism: A Comparative Analysis, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56611/, Karşılaştırmalı Sunum Metni, Ankara Üniversitesi, 2011, s. 4.

[11] Bayraktutan, Yusuf, Global Ekonomide Bütünleşme Trendleri: Bölgeselleşme ve Küreselleşme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004 s. 83-88.

[12] A.g.e., Genç, M. Can; Berber, Metin.

[13] A.g.e.,Caliskan, Ozgur.

 [14] A.g.e., Bayraktutan, Yusuf.

[15] A.g.e., Bayraktutan, Yusuf.

Yazar Hakkında

Gökhan Özenci / TESA Ekonomi Masası Yazarı 

Trakya Üniversitesi

İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İslami Bankacılığa Genel Bir Bakış

İslami Bankacılığa Genel Bir Bakış

Yazan: Özcan KUZULU & Beytullah DALAY

Faizsiz bankacılığın geçmişi M.Ö. 2123-2081 yılları arasında Babil’de hüküm süren Hammurabi’ye kadar uzanmaktadır. Ünlü Hammurabi Kanunlarının 100-107. bölümleri ikraz (borçlanma) işlerinin nasıl düzenleneceğini gösterirken, özellikle faizsiz yatırımın tarihte ilk örneği olarak ortaya çıkmaktadır. [1]

Modern anlamda faizsiz bankacılık ihtiyacının 20. yüzyılda İslam ülkelerinde görülmeye başlayan sanayileşme hareketleri ve 1970’li yıllarda petrol fiyatlarının ani artışı ile ortaya çıktığı görülmektedir[2]. Bireysel anlamda kişilerin tasarrufları ticaret erbabının elinde kâr-zarar ortaklığı esasına göre değerlendirilmekteydi; fakat sanayileşme ile birlikte büyük yatırım projelerinin finansmanı için bu kişisel tasarrufları bir araya getirebilecek faizsiz bir bankaya ihtiyaç duyulmuştur.

Bir finansman müessesesi olarak faizsiz bankacılığın dünyada ilk uygulaması Mısır Arap Cumhuriyeti’ndeki Mit Gamr kasabasında yaşanmıştır[3]. Eski devlet başkanı Cemal Abdül Nasır döneminde bütün bankaların devletleştirilmesi akımına karşı alternatif olarak geliştirilen bir deneme sonucunda ortaya çıkmıştır. Mısır köylüsünün (fellah) tarımsal ve ticari ihtiyaçlarını karşılayan ve bunu yaparken “müteselsil kefalet” (tekeffül) felsefesine dayanan, daha çok “venture-capital” (risk sermayesi) ile “para vakfı” karışımı özgün bir modelde çalışan bu kuruluşa “banka” sıfatının verilmesi bugün akademik bir tartışma konusu olmaktadır. Model, hem bankacılığı, hem ticari ortaklığı (kâr ve zarar ortaklığı), hem tekafülü (sigorta) hem “barter” (takas), “icar” (leasing), factoring, vb. alt finansman metotlarını bir arada ve aynı çatı altında, aynı zamanda hayata geçirmiş kendine özgü bir modeldir.

İslam bankacılığının tarihsel sürecine baktığımızda İslam coğrafyasında yaşayan insanların, faizli bankalara olan tutumu ve artan sermaye birikiminin sonucu olarak İslam Bankacılığının doğduğunu ve bunun akabinde insanların varlıklarını yastık altı gibi yerlerde değil de Katılım Bankacılığı aracılığıyla ekonomiye dahil ettiğini görmekteyiz. İslamiyet’in doğuşu ve yayılması ile birlikte borçlanma, ortaklık ve kiralama gibi bugünkü faizsiz bankacılığın temel kavramları da gelişmiş ve geniş bir coğrafyada uygulama alanı bulmuştur.

Faizsiz bankacılığın en önemli örneği Türkiye’nin de üyesi bulunduğu İslam Kalkınma Bankası’dır. Türkiye 1984 yılında İslam Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nda devamlı üye bulundurma hakkını elde etmiştir. Böylece Türkiye elli devleti çatısı altında toplayan İslam aleminin en büyük finansman kuruluşunda çok etkin rol oynayabilecek konuma gelmiştir[4].

Bugün uygulayıcıları arasında Citibank, Barclays Bank, Commerzbank gibi klasik bankaların da yer aldığı faizsiz bankalar; Güney Afrika’dan Kazakistan’a ABD’den Pakistan’a uzanan bir coğrafyada ve sayıları 60’a ulaşan ülkede faaliyet göstermektedirler.

1980’li yıllara kadar ithal ikameci büyüme politikaları izleyen Türkiye bu tarihten sonra dünyaya açılmayı hedef alan ihracatla büyüme stratejisi izlemeye başlamıştır. Bu dışa açılma stratejisi dünyada var olan yeniliklerin finans alanında da ülkemize kazandırılmasını sağlamıştır. 28.7.1981 tarihinde Türkiye’de 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kabul edilmiş, 1983 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kurulmuş ve Borsa’nın kurulmasıyla birlikte bütün sermaye piyasası araçları birer birer uygulamaya konulmuştur. Aynı şekilde T.C. Merkez Bankası bünyesinde para piyasası kurulmuş, İnterbank piyasası, dövizdeki liberalizasyonla birlikte döviz büfeleri, leasing, factoring şirketleri sermaye piyasası aracı kurumları gibi birçok yeni kurum mali sisteme dahil edilmiştir. O dönemlerde yaşanan döviz krizi, yabancı sermaye ihtiyacı ve tıkanan ekonominin çarklarının döndürülmesi maksadıyla Türkiye’de yabancı bankaların da kuruluşuna izin verilmiş ve 13 yabancı banka Türkiye’de şube açmıştır. İşte bu dışa açılma döneminde dünyada 1970’li yıllardan beri başarıyla uygulanan faizsiz bankacılık uygulaması Bülent ULUSU’nun Başbakanlığı döneminde Türkiye gündemine taşınmış ve Başbakan Turgut ÖZAL’in hazırlayıp Cumhurbaşkanı Kenan EVREN’in onayladığı 16.12.1983 gün ve 83/7506 sayılı kararname ile tasarruflarını faizsiz esasa göre değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza bu imkan sağlanmıştır. 19 Aralık 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bankalar Kanunu’nda Değişiklik Yapılması’na ilişkin 4491 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirilerek Özel Finans Kurumları Bankalar Kanunu kapsamına alınmıştır[5]. Özel Finans Kurumları uygulaması ile hedeflenen, Türkiye’de düşük olan özel tasarrufların teşvik edilmesi özellikle inançlarından dolayı “yastık altı”nda, atıl olarak ekonominin dışında gayrimenkul, döviz, altın gibi alanlara kayan tasarrufların ekonomiye kazandırılması olmuştur. O dönemlerde PIAR’ın yaptığı Bankacılık Araştırması’na göre, Türkiye’de inançlarından dolayı klasik bankalara mevduat yatırmayan kişilerin oranı %15’tir. ÖFK’larının kuruluşunda ikinci amaç Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi körfez ülkelerinden ülkemize yabancı kaynak teminidir.

Özel Finans Kurumları Kurulması Hakkında 83/7506 sayılı kararname ve eki Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankası Tebliğlerinin yayınlanmasından sonra, 1985 yılından itibaren Türkiye’de 6 adet Özel Finans Kurumu kurulmuştur. 2006 yılı itibarıyla özel finans kurumları katılım bankası statüsü almıştır. Türkiye‟de 2016 yılı itibariyle 6 katılım bankası faaliyet göstermektedir. Bunlar; Albaraka Türk, Bank Asya, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarıdır[6].

Katılım bankaları Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kurulmakta, Bankalar Kanunu’na uygun olarak faaliyet göstermekte ve 24 yılı aşan bir süredir yastık altı paraların ekonomiye kazandırılması konusunda önemli işlevler üstlenmektedirler. Bir anlamda Risk Sermayesi (Venture Capital) kuruluşu niteliğinde olan katılım bankaları, topladıkları atıl (yastık altı) fonları doğrudan Türk sanayicisi ve müteşebbisinin ihtiyaç duyduğu hammadde, yarı mamul ve mamul maddeler ile yatırım mallarının temininde kullanmak suretiyle ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadırlar[7].

Katılım bankacılığının amacı, İslam Coğrafyasında yaşayan insanların ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetler yürütmek olsa da bu sisteme karşı insanların kafalarında soru işaretleri bulunmaktadır. Sıkça sorulan soruların başında Katılım Bankalarının faizin hüküm sürdüğü bu sistemde nasıl olurda İslami kurallar çerçevesinde faaliyet gösterebildiğidir.

İslam inancında faizin yasak olması, İslam Coğrafyasında yaşayan insanların, finansal işlemleri için farklı yollar aramasına sebep olmuştur. Bu nedenledir ki katılım bankaları sistemlerini İslam hukukuyla (şeriat) belirler. İslam hukukunda ise paradan para kazanma (faiz) yasaklandığı için mevduat olarak toplanan para reel sektöre yatırılır. Reel sektörde ise kar/zarar söz konusu olduğundan bankalar projeler konusunda daha titiz davranmak zorundadırlar.  Bu nedenle İslam Bankaları kriz zamanlarından fazla etkilenmemiştir.

İslami bankacılık sistemi, paradan para kazanma üzerine kurulmamıştır. Bu tür bankalarda para ekonomiye yatırılır ve ekonomiden gelen paradan kazanç payı alınır. Yani para alınıp kullanıldığı için kazanç sağlanmaz, para ekonomide bir yerlerde bulunduğu için kazanç sağlanır. Bu durum karşısında bankalarda yapılan işlemlerde kaybedilen paralarda olabilir. Yani ekonomik faaliyetin zararına da kârına da ortak olunur. Böylelikle paralarını faiz ile değil, ekonominin içerisine katarak değerlendirir.

İslami bankacılık Türkiye’de çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Daha doğrusu yeni yeni kullanımında artışlar görülmektedir. Uzmanlar İslami bankacılık pazarının şu anda az olan işlem hacminin, gelecekte daha da yükseleceği beklentisi içerisindedir[8]. Zaten bunu daha öncesinde ülkemizde kullanılmayan İslami bankacılık yöntemlerinin, bir bir giriş yapması ve tercih edilmeye başlanmasından da anlayabiliriz. Bu yüzden İslami bankacılığın nasıl çalıştığı önemlidir.

Müşteriler için faizsiz olarak işleyen İslami bankacılıkta sistem oranlar üzerine işler. Katılma payı olarak söylenen oranlarda elde edilen karın %80’i hesap açan ve parasını değerlendirmek isteyen müşterilerin katılma oranlarına göre dağıtılır[9]. Geri kalan %20’si ise bu hizmeti veren kuruma kalır. Bankalar faizsiz sistemi kullanmak isteyen kişilerden topladıkları mevduatları, ekonomik faaliyetlerde kullanır ve kazanılan kar ya da zararı yine müşterilerine yansıtır. Bu işlemleri yaparken de finansman desteği, kar – zarar ortaklığı, leasing, mal karşılığı vesaik alım – satımı şeklinde verdiği hizmetlerle gerçekleştirir.

İslami bankacılığın öncelikli olarak ülke ekonomisine katkısı mevcuttur. Çünkü faiz kullanmak istemeyen çoğu kişilerin birikimleri, evlerinde yastık altında saklanır. Bu durum ise ekonomik faaliyetten uzak kalması ve ekonomik herhangi bir katkısının olmamasına neden olur. İslami bankacılık sayesinde bu kişilerde bankalarda hesap açar ve birikimlerini o hesaplara yatırırlar. Değerlendirmek istediklerinde de ekonomiye katkıları olur ve birikimlerin katılımı sağlanır.

İslami bankacılık yöntemlerinin ülkemizde son zamanlarda artış göstermesi ve artışında giderek devam etmesi oldukça önemlidir. Bunun sebebi ise faiz nedeniyle atıl duran paraların ekonomiye katılması ve insanlar için çeşitli değerlendirme seçeneklerinin sunulmasıdır.  Bu yönlerden bakıldığında İslami bankacılık yani katılım bankalarının sayısının ve işlem hacminin artması, ülke ekonomisine katkısı olumlu yöndedir.

KAYNAKÇA

“arastirmax-dunyada-turk-bankacilik-sektorunde-islam-bankalarinin-gelisimi.pdf”. Erişim 04 Mart 2018. http://www.arastirmax.com/system/files/dergiler/9383/makaleler/25/arastirmax-dunyada-turk-bankacilik-sektorunde-islam-bankalarinin-gelisimi.pdf.

“Faizsiz Bankacılık | Hakkımızda | Kuveyt Türk Katılım Bankası”. Erişim 04 Mart 2018. https://www.kuveytturk.com.tr/hakkimizda/faizsiz-bankacilik.

Haber7. “Faizsiz bankacılık Hammurabi’nin!” Haber7. Erişim 04 Mart 2018. http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/153411-faizsiz-bankacilik-hammurabinin.

“İslami Düşünce İstişare Platformu”. Erişim 04 Mart 2018. http://www.islamidusunce.net/forum/index.php?topic=14093.msg83144;topicseen.

“Katılım Analiz | İslami Finans Haber-Analiz Portalı”. Erişim 04 Mart 2018. https://www.katilimanaliz.com/?pnum=14&pt=%C4%B0slam+%C4%B0ktisad+Tarihi.

“Katılım Bankacılığı Sistemi | Hakkımızda | Vakıf Katılım”. Erişim 04 Mart 2018. https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/hakkimizda/Pages/Katilim-Bankaciligi-Sistemi.aspx.

Pehlivan, Pınar. “TÜRKİYEDE KATILIM BANKACILIĞI ve BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, sayı 31 (2016): 296–324.

Sümer, Gökhan, ve ONAN Fatih. “DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI”. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17, sayı 3 (2016): 296–308.

[1] “Katılım Bankacılığı Sistemi | Hakkımızda | Vakıf Katılım”, erişim 04 Mart 2018, https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/hakkimizda/Pages/Katilim-Bankaciligi-Sistemi.aspx.

[2] “arastirmax-dunyada-turk-bankacilik-sektorunde-islam-bankalarinin-gelisimi.pdf”, erişim 04 Mart 2018, http://www.arastirmax.com/system/files/dergiler/9383/makaleler/25/arastirmax-dunyada-turk-bankacilik-sektorunde-islam-bankalarinin-gelisimi.pdf.

[3] Gökhan Sümer ve ONAN Fatih, “DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17, sayı 3 (2016): 296–308.

[4] “Faizsiz Bankacılık | Hakkımızda | Kuveyt Türk Katılım Bankası”, erişim 04 Mart 2018, https://www.kuveytturk.com.tr/hakkimizda/faizsiz-bankacilik.

[5] Haber7, “Faizsiz bankacılık Hammurabi’nin!”, Haber7, 7, erişim 04 Mart 2018, http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/153411-faizsiz-bankacilik-hammurabinin.

[6] Pınar Pehlivan, “TÜRKİYEDE KATILIM BANKACILIĞI ve BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, sayı 31 (2016): 296–324.

[7] “Katılım Analiz | İslami Finans Haber-Analiz Portalı”, erişim 04 Mart 2018, https://www.katilimanaliz.com/?pnum=14&pt=%C4%B0slam+%C4%B0ktisad+Tarihi.

[8] “İslami Düşünce İstişare Platformu”, erişim 04 Mart 2018, http://www.islamidusunce.net/forum/index.php?topic=14093.msg83144;topicseen.

[9] “Faizsiz Bankacılık | Hakkımızda | Kuveyt Türk Katılım Bankası”.

Yazar Hakkında

Özcan KUZULU / TESAD Ekonomi Masası Direktörü

Finans, Finansal Analiz ve Ticari Krediler Uzmanı

Finans Doktorant, Çukurova Üniversitesi

&

Beytullah DALAY / TESAD Ekonomi Masası Yazarı

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

2017 – Türkiye Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

2017 – Türkiye Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Yazan: Nurullah HAKİMOĞLU

Türkiye’nin Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 80’lerin sonunda “Bacasız Sanayi” benzetmesiyle, turizmin ülke ekonomisi ve sosyal yapısı için ne kadar önemli olduğunun altı ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde çizilmiş oluyordu. Yapılan teşviklerle birlikte belli bölgelerde sektöre yatırımların arttırılması hemen her hükümet döneminde görülen bir politikaydı. Buna rağmen bakıldığında hiçbir dönemde gelirlerdeki arzu edilen artış gerçekleşmemiştir. Son dönemlerdeki en büyük artış 2016/2017 yılları arasında gerçekleşse de bunun asıl nedeni 2017 yılındaki çokluk değil, 2016 yılında yaşanan ani düşüştür. Bu yüzden sadece son 1 yılın verilerinden hareket ederek yanılgıya düşmemek gerekmektedir; evet artış olumludur fakat yeterli değildir.

Bu yazımızdaki amaç ülke seviyesinde turizm sektörünün 2017 yılını genel anlamıyla nasıl geçirdiğinin çerçevesini çizmek ve okuyuculara üzerine düşünebilmeleri için bir temel oluşturmaktır. Bunun için kullanılacak ara başlıklar, “incoming” yani yabancı ziyaretçi ve yurt dışından gelen T.C. vatandaşlarının toplamı, “outgoing” yani yurt dışına giden T.C. vatandaşları toplamı ve “turizmin ekonomideki yeri” olacaktır.

Incoming

“T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; 2017 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016 yılına göre %27,84 oranında artarak 32 milyon 410 bin 34 seviyesine yükseldi. 2016 yılında ise ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 25 milyon 352 bin 213 kişi olarak gerçekleşmişti.” [1] Sektörün en önemli örgütlerinden biri olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) Aralık 2017 tarihli Incoming Turizm Raporu’ndan sadece bu cümleyi okuyarak çok olumlu bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirdik fakat bunun öncesinde bir önceki yıl değişimini de düşünerek kıyaslama yapmak daha doğru bir karar ve fikir oluşmasını sağlayacaktır. 2015/2016 yılları arasında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin değişim oranı -%30,05’tir. Bunu büyük ölçüde ülkede ve bölgede yaşanan terör eylemleri ve bu eylemler sonucu oluşan güvenlik endişesiyle ilişkilendirmek yanlış olmayacaktır. Bunun izlerini 2017 yılının başlarından da görmek mümkündür, ilk çeyrekte gelen turist sayısı 2016 yılının aynı döneminin de altına inmiştir. Daha sonraları izlenen politikalar, yabancı ülkelerle ilişkilerin iyileşmiş olduğu izlenimi ve daha stabil bir gündem ile gelen turist sayısı artış göstermiştir. Bu genel artış içinde en dikkat çekici istisna ise Kruvaziyer gemilerle gelen yolcu sayısının 2016 yılına göre %51,14 düşmesidir; aynı durum 2016 yılında da 2015 yılına göre %66,76 oranında bir düşüş ile izlenmiştir. Üzülerek söylemek gerekir ki artık Kruvaziyer gemiler Türk limanlarını tercih etmekten çok uzaklaşmıştır.

Aşağıda görülebilecek tablo aslında dış politikanın turizm için ne kadar belirleyici olduğunun kanıtı niteliğindedir. Bu sırada ülkeye gelen T.C. vatandaşlarının sayısı 2016/2017 yılları arasında sadece +%0,10 oranında değişim göstermiştir.

Tablo 1: 2015-2017 Yılları Arası Turist Sayılarındaki Artışlar

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan verilere göre özellikle Rusya ve Irak, sonrasında da İran, Azerbaycan, Ukrayna, Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen turist sayısında çok önemli bir artış olmuştur. Bunun ülkelerin ikili ilişkileri, vize muafiyeti anlaşmalarının yürürlüğe girmesi, bu ülke vatandaşlarına ayrıcalıklı seyahat imkanlarının sağlanması gibi nedenleri vardır. Bu artışların sevindirici olduğunu söylemek mümkündür fakat asıl hedef pazarın Avrupa ve Kuzey Amerika olması gerektiğini de unutmamak gerekir. Bunun nedeni Batı hayranlığı değildir ve olmamalıdır da ama sektörün deneyimli aktörlerinden edindiğimiz bilgilere göre aşağıdaki konularda önemi büyüktür:

 • Euro ve Dolar gibi değerli dövizlerin ülkeye giriş yapması sağlanmalıdır.
 • Küresel çaptaki kongre/fuar/seminer gibi organizasyonlar Avrupa ve Kuzey Amerika merkezlidir ve bu organizasyonlar bilimsel anlamda ülkeye katkı sağlayabilir.
 • Avrupalı turistler genel anlamda kültür turizmine daha çok önem vermektedir ve kültürel miraslara daha çok sahip çıkmaktadır.
 • Avrupa ve Amerikalı turistlerin gündelik yaşamı (giyim, yemek, konuşma gibi alışkanlıklar) modern Türkiye anlayışına daha çok uyum sağlamaktadır.
 • Türkiye’nin çok çeşitli turizm alternatif arzı olmasına karşın Rus ve Ortadoğu pazarı genellikle deniz, sağlık ve alışverişe odaklanmış durumdadır. Doğa, kültür, kış ve golf gibi alternatif turizm türlerinin gelir kaynağı olarak kalması için Avrupalı turistin gelmesi zorunludur.

Outgoing

Turizme bakış açısı outgoing için temel belirleyici etkendir. Yurtdışına giden ülke vatandaşlarının bir kısmını iş amacıyla seyahat edenler oluşturmaktadır. Bu seyahatlerin bireysel seyahatlere göre esnekliği daha düşüktür ama yine de sıfır değildir – yani gerekirse şirketler yurtdışı seyahatlerini azaltma yoluna gidebilmektedir. İş amaçlı seyahatler tarafında önemli bir nokta bu seyahatlerin bir gider olmasıyla birlikte aynı zamanda dolaylı bir gelir kaynağı olmasıdır. Outgoing kısmında en önemli paya sahip olan iş veya zorunluluk dışında seyahat edenlerin ise esnekliği daha yüksektir ve makro ölçekte değişimlere daha anlık tepkiler verebilmektedir. Bu değişimlerin başında ekonomik etkenler yer almaktadır. Ülkemizde olduğu gibi, seyahatin genel anlamda lüks sayıldığı toplumlarda ekonomi belirleyici faktörlerin başında gelmektedir. Aslında bu çift taraflı bir ilişkidir – yani ekonominin durumu da seyahatin lüks mü ya da Batıda olduğu gibi ihtiyaç mı olduğunu belirlemektedir. Ülkemiz için konuşacak olursak döviz kurlarının çok yüksek olması ve seyahat edilmesi planlanan ülkelerin büyük çoğunluğunun T.C. vatandaşlarına vize zorunluluğu olması dolayısıyla da bunun ayrıca bir zahmet ve masraf oluşturması yurtdışına seyahatleri kısıtlamaktadır. Ayrıca bazı güvenlik uygulamaları nedeniyle yurtdışına çıkışlarda kısıtlamalar getirilmiştir. Yine de 2016 yılındaki %12,9 düşüşten sonra 2017 yılında %17,1 artış meydana gelmiştir. Bu noktada da yine incoming kısmında olduğu gibi güvenlik ve politik gerekçeler ön plandadır.

Tablo 2: Yurt dışına Çıkan Vatandaş Sayısı ve Turizm Giderleri

TÜİK verilerine göre 2017 yılında ülkemizden en çok seyahat komşu ülkelere gerçekleşmiştir. T.C. vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler sırasıyla Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, İtalya, İran, Azerbaycan, Fransa, Ukrayna ve A.B.D. oldu. Amacına göre ise yurt dışı seyahatleri sırasıyla gezi-eğlence, akraba ve arkadaş ziyareti, iş amaçlı, dini-Hac, eğitim-staj, alışveriş, sağlık ve diğer nedenler şeklinde sıralandı.

Turizmin Ekonomideki Yeri

Turizmin ekonomideki yeri bazı temel ölçülerle değerlendirilmektedir: turizm gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) yani ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamı içindeki payı, turizm gelirlerinin ihracata oranı, turizm gelirlerinin toplamı ve turizm gelirlerinin dış ticaret açıklarını kapatmadaki payı.  GSMH içerisindeki pay 80’lere kadar %1’in altında seyrederken daha sonraları artmaya başlamış ve 2015 yılında %6,2 ile zirveyi görmüştür. 2016 yılı ile de tarihteki en keskin düşüşü yaşayarak %2,6 seviyesine inmiştir. Maalesef 2017 yılı için resmi bir istatistik bulunmamaktadır ama Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre GSYH’ye olan katkısı 2017 yılı için %5’tir. [2] Yine TÜRSAB’ın en son 2016 verilerine göre turizmin ihracata olan oranı %15,5 seviyesindedir; bunun 2017 yılı içerisinde daha yüksek bir oranda olacağını tahmin etmek mümkündür. Toplam turizm gelirleri 2014 yılında ziyaretçi başına 828 Amerikan Doları ortalamasıyla zirve yaptıktan sonra düşüşe geçmiş 2017 yılında 681 Amerikan Doları seviyesinde kalmıştır. Ziyaretçi sayısının değişmesi her zaman ortalama gelirin aynı oranda değişeceği anlamına gelmemektedir. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 2015 yılında bir önceki yıla göre neredeyse aynı sayıda ziyaretçi gelmesine rağmen ortalama ve toplam gelir azalmıştır. Bu aynı miktarda turizm arzının artık daha düşük fiyata sunulduğu anlamına gelmektedir.  2017 yılında da ziyaretçi sayısı neredeyse 2014 ve 2015 seviyesinde olmasına rağmen toplam gelir ve ortalama gelirde negatif yönde ciddi bir fark vardır. Bu da yine fiyatlardaki düşüşü göstermektedir.

Tablo 3: Yıllara Göre Turist Sayısı ve Turizm Geliri

Kaynak: TÜRSAB, Turizm Verileri, Turist Sayısı ve Turizm Geliri, https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri/2003-gelirsayi-ve-ortalama-harcama_68.html, (ET: 26.02.2018).

Bir diğer ölçü olan turizm gelirlerinin dış ticaret açığını (DTA) kapatmadaki payı ise oldukça önemlidir çünkü 2000li yılların başından itibaren turizm bu noktada yüksek bir orana sahiptir. Hatta 2001 yılında DTA 10.064.867 $ iken turizm geliri 13.450.127 $ olmuştur ve payı %133,63 seviyesine çıkmıştır. Son yıllarda %30-40 seviyelerinde olan bu oran 2015 yılı sonrasında düşüşe geçmiştir.

Tablo 4: Yıllara Göre Turizmin Ekonomideki Yeri

Kaynak: TÜRSAB, Turizm Verileri, Turizmin Ekonomideki Yeri, https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/dis-ticaret-aciklarini-kapatmada-payi_916.html, (ET:26.02.2018).

Bu tabloda dikkat edilecek noktalardan biri dış ticaret açığı ile turizm gelirlerinin aynı yönde seyridir. Oranlardaki farklılık artış ve azalışların da farklı oranlarda olmasından kaynaklanmaktadır. Bu payın yükseltilmesinin en etkili yöntemlerinden biri fiyatların yükseltilmesi olacaktır fakat piyasadaki fiyat esnekliği çok kırılgan olduğundan tedarikçiler kısa vadede bu yola başvurmaktan çekinmektedir. Bu yüzden de oranlar eski yüksek seviyelerine yükselmemektedir.

Sonuç

Sonuç olarak 2017 yılının bir önceki yıla göre daha olumlu geçtiğini, bunun piyasalar için ümit verici olduğunu ve fakat yine de istenilen tablodan hala çok uzakta olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir an önce ülkeye yabancı turistlerin – özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarından – çekilmesi, iç pazarda turizm teşvikleriyle hem arz hem talep yönünde hareketliliğin sağlanması ve Türk Lirası’nın değerlendirilmesi, vize muafiyeti anlaşmaları gibi yöntemlerle de vatandaşların yurtdışı seyahatlerinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Turizm sektörünün her kolunda piyasanın ekonomideki yeri güçlendirilmeli ve payı arttırılmalıdır.

Seyahatin bir lüks değil, doğuştan gelen bir hak ve ihtiyaç olduğu düşüncesi toplumda kabul görecek konuma getirilmelidir.

Başvurular

Incoming Turizm Raporu, https://www.tursab.org.tr/dosya/16412/aralik-2017_16412_5636555.pdf, Aralık 2017, (ET: 25.02.2018).

Kaya, Dilek Sarsın: Turizm Sektörü, İktisadi Araştırmalar Bölümü, Mart 2017.

TÜRSAB – Turizm Verileri

TUİK – İstatistik Göstergeler

[1] Incoming Turizm Raporu, Aralık 2017.

[2] Dilek Sarsın Kaya, Turizm Sektörü, İktisadi Araştırmalar Bölümü, Mart 2017.

 

Yazar Hakkında

Nurullah Hakimoğlu/ TESA Ekonomi Masası Yazarı

İstanbul Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Arkadaşlarınızla Paylaşın:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial